Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ВИТРАТАМИ


Постійне зростання суми та питомої ваги адміністративнихвитрат у загальній сумі витрат підприємств обумовлює необхідність пошуку оптимальних методик їх обліку та контролю, адаптованих до потреб керівництва та інших користувачів економічної інформації. Вдосконалення бухгалтерського облікуадміністративних витрат підприємств є складовою подальшоговдосконалення процесу управління господарською діяльністюпідприємств у ринкових умовах та покращення їхніх фінансовихрезультатів.

Рахунок 92 «Адміністративні витрати» призначено для облікузагальногосподарських витрат, пов’язаних з управлінням та обслуговуванням підприємства. Адміністративні витрати, відображені протягом звітного періоду на дебеті рахунка 92 «Адміністративні витрати», в кінці звітного періоду списуються з кредитацього рахунка на дебет рахунка 79 «Фінансові результати».

Раціональна організація аналітичного обліку витрат взагалі тааналітичний облік адміністративних витрат зокрема мають важливе значення для визначення їх рівня, контролю й аналізу, а також об’єктивного визначення фінансових результатів діяльностіпідприємства та оперативності прийняття управлінських рішень.

Аналітичний облік адміністративних витрат ведеться за статтями витрат або в розрізі елементів витрат, де протягом звітногороку до рахунку накопичуються витрати підприємства на управління для заповнення відповідної статті Звіту про фінансові результати (рядок 2130) за кожний квартал і звітній рік.

Згідно з пунктом 18 П(С)БО 16 «Витрати» рекомендується вести облік адміністративних витрат за такою номенклатурою статей [1]:

1) загальні корпоративні витрати (організаційні витрати, витрати на проведення річних зборів, представницькі витрати тощо);

2) витрати на службові відрядження і утримання апаратууправління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу;

3) витрати на утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів загальногосподарського використання(операційна оренда, страхування майна, амортизація, ремонт,опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона);

4) винагороди за професійні послуги (юридичні, аудиторські, зоцінки майна тощо);

5) витрати на зв’язок (поштові, телеграфні, телефонні, телекс,факс тощо);

6) амортизація нематеріальних активів загальногосподарського використання;

7) витрати на врегулювання спорів у судових органах;

8) податки, збори та інші передбачені законодавствомобов’язкові платежі (крім податків, зборів та обов’язкових платежів, що включаються до виробничої собівартості продукції,робіт, послуг);

9) плата за розрахунково-касове обслуговування та інші послуги банків;

10) інші витрати загальногосподарського призначення.

З метою контролю і аналізу окремих видів адміністративнихвитрат в аналітичному обліку доцільно виділити окремі субстаттіза видами цих витрат.

Наприклад, до статті 2 «Витрати на службові відрядження іутримання апарату управління підприємством та іншого загальногосподарського персоналу»: 2.1. Витрати на службові відрядження. 2.2. Витрати на заробітну плату. 2.3. Витрати на страхування. 2.4. Витрати на додаткові виплати. 2.5. Витрати нанавчання. 2.6. Інші витрати на утримання апарату управлінняпідприємством [2].

Основні переваги облікової інформації про витрати, з точкизору її використання в управлінні, полягають у тому, що вона точно відображає, де були здійснені витрати, створює передумовидля їх скорочення та допомагає керівництву виявити підрозділи,відповідальні за понесені витрати.

Дані аналітичного обліку адміністративних витрат необхіднідля контролю та аналізу, при якому, в першу чергу, суми фактичних витрат порівнюються із сумами адміністративних витрат закошторисом.

Якість облікових даних про витрати оцінюється адміністрацією підприємства з позиції їх придатності для прийняття управлінських рішень, отже повний і своєчасний контроль за відхиленнями витрат забезпечує оперативне прийняття управлінськихрішень [3].

Порядок розподілу адміністративних витрат на окремі видиосновної діяльності підприємства з метою визначення в управлінському обліку їх рентабельності та ефективності Інструкцієюне встановлений. Тому підприємство при веденні управлінськогообліку повинно вирішувати це питання самостійно з врахуваннямспецифіки діяльності [4].

Список використаних джерел

1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19 січня 2010 р.№ 318.

2. Бутинець Ф. Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — 3-евид., доп. і перероб. — Житомир: ЖІТІ, 2011. — 440 с.

3. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: Підручник / Загородній А. Г., Партин Г. О. — К., 2009. — 422 с.

4. Іванюта П. В. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік увиробничих підрозділах сільськогосподарських господарюючихсуб’єктів: навч. посіб. / П. В. Іванюта. — К.: Центр навч. літератури,2011. — 362 с.Сонич Р. О.,науковий керівник — Самохвал С. П., старший викладач,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. Київ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ ВИХОДУ ПРОДУКЦІЇ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА
УДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З НАЯВНОСТІ ТА РУХУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ
ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ЗА ПОДАТКОМ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ ЗА ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМИ ДОГОВОРАМИ
КЛАСИФІКАЦІЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ВИТРАТ
ОСОБЛИВОСТІ ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПІДЗВІТНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВІДРЯДЖЕННІ ЗА КОРДОН
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki