Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством7.4. Облік трудових ресурсів, їх використання і розрахункових операцій з оплати праці


< Попередня  Змiст  Наступна >

7.4. Облік трудових ресурсів, їх використання і розрахункових операцій з оплати праці


Побудова обліку трудових ресурсів та оплати праці

Бухгалтерський облік трудових ресурсів, їх використання та оплати праці ґрунтується на системі відповідних показників, документації та рахунків.

Основними показниками обліку трудових ресурсів та оплати праці є: чисельність працюючих різних професій, їхня кваліфікація, затрати робочого часу в годино-днях, кількість виготовленої продукції або обсяг виконаних робіт, розмір фонду оплати праці робітників різних категорій за видами нарахувань, преміальні виплати, розмір сум, нарахованих і використаних на оплату відпусток, виплати на соціальне страхування працюючих, розмір відрахувань за їх видами та ін. Систему управління трудовими ресурсами унаочнює рис.7.15.

Рис. 7.15. Система управління трудовими ресурсами

Рис. 7.15. Система управління трудовими ресурсами

Чисельність працюючих (особовий склад) визначається підприємством. Облік особового складу ведуть у службі (відділі) кадрів. Фактична чисельність усіх працюючих на підприємстві визначається за обліковим складом.

Зміни особового складу відображаються в первинних документах: наказі та розпорядженні по підприємству про прийняття, переведення, звільнення, надання відпусток.

Важливим елементом обліку є використання робочого часу працюючими.

Облік використання робочого часу здійснюється в табелі, де зазначаються час, відпрацьований працівником, неявки на роботу (вказуються за допомогою умовних позначок).

Наприкінці місяця дані табелів підсумовуються по кожному працівнику, по цехах, відділах тощо. Ці дані необхідні для контролю за використанням робочого часу та для складання звіту.

За даними табельного обліку складається таблиця використання робочого часу (табл.7.5).

Таблиця 7.5

ЗВЕДЕНА ТАБЛИЦЯ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ по ____________ 200_ рік

Для забезпечення правильного використання фонду оплати праці необхідно обліковувати виробіток продукції або викона

Для забезпечення правильного використання фонду оплати праці необхідно обліковувати виробіток продукції або викона

ний обсяг робіт кожним працівником і правильність нарахування заробітної плати згідно із встановленими нормами і розцінками.

Облік виробітку здійснюється залежно від технологічного процесу виробництва, системи організації та оплати праці за типовими формами рапортів про виробіток, маршрутних листків у відомостях обліку виробітку, нарядів та інших документів.

Окрім оплати за відпрацьований час, виконаний обсяг робіт і виготовлену продукцію заробітна плата може нараховуватися згідно з чинним законодавством і за інших умов, що стосуються діяльності даного підприємства.

Щоб визначити заробітну плату, яка підлягає виплаті кожному працюючому, роблять розрахунок виробітку за місяць з вирахуванням з цієї суми необхідних утримань. Розрахунок здійснюють у розрахунковій або розрахунково-платіжній відомості.

Розрахунково-платіжні відомості складають щомісячно по кожному цеху, бригаді, допоміжній службі або відділу з групуванням прізвищ робітників і службовців за окремими категоріями працюючих та іншими ознаками.

Одне з головних питань обліку трудових ресурсів, їх використання та оплати праці — формування видів оплати праці та методи їх нарахування.

Виходячи з функцій заробітної плати (рис.7.16) формується склад витрат на оплату праці (рис.7.17), на основі яких організується система оплати праці (рис.7.18 і 7.19).

Ця система дає можливість визначити основи формування показників обліку трудових ресурсів, їх використання та оплати праці (рис.7.20).

Рис. 7.16. Функції заробітної плати

Рис. 7.16. Функції заробітної плати

Рис. 7.17. Фонд оплати праці персоналу на підприємстві

Рис. 7.18. Схема організації оплати праці

Рис. 7.19. Системи оплати праці персоналу підприємства

Рис. 7.20. Система показників обліку трудових ресурсів, їх використання та оплати праці

Первинний облік і методика нарахування окремих видів оплати праці

Для контролю за основним складом, використанням робочого часу та нарахуванням заробітної плати на підприємстві організується система первинного обліку (рис.7.21).

Рис. 7.21. Система первинного обліку операцій з оплати праці

Рис. 7.21. Система первинного обліку операцій з оплати праці

Облік основної заробітної плати. Основна заробітна плата

— це винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці (норм часу, виробітку, обслуговування, посадових обов’язків). Для нарахування основної заробітної плати працюючим з почасовою оплатою праці необхідно мати відомості про посадові оклади (за штатним розписом), присвоєні розряди (на підставі наказів по підприємству), а також дані табельного обліку відпрацьованого ними часу за відповідний період (місяць тощо).

У разі нарахування основної заробітної плати працюючим, яким встановлено відрядну оплату праці, крім табеля необхідно мати відомості про виробіток і розцінки за виконані роботи.

Для розрахунку заробітної плати спеціаліста за повний робочий місяць потрібно проставити встановлений йому оклад згідно з наказом по підприємству, за неповний робочий місяць — встановлений оклад потрібно поділити на кількість робочих днів у даному робочому місяці і визначену денну заробітну плату помножити на кількість відпрацьованих за табелем робочих днів.

У разі розрахунку заробітної плати робітників за тарифом годинну тарифну ставку треба помножити на кількість годин.

Розподіл заробітної плати за бригадної відрядної системи оплати праці виконується пропорційно до коефіцієнто-годин тощо.

Облік додаткової заробітної плати. Додаткова заробітна плата — це винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи, винахідливість, особливі умови праці. Усі види додаткової заробітної плати обліковуються по середньому заробітку за табелем і відповідними документами.

Премії та заохочення, пов’язані з трудовою діяльністю, визначаються на основі положення, яке розробляється безпосередньо на підприємстві відповідно до типового.

Облік відпускних працівникам. Усі працівники підприємств мають право на щорічну оплачувану відпустку відповідно до чинного законодавства. Заробітна плата за період відпустки нараховується за визначеним законодавством методом.

Загальну методику нарахування заробітної плати унаочнює рис.7.22.

Табель Робочий час (у годинах або днях) Кількість годин ? ? Погодиннатарифна ставка = = Погодинна заробітна плата
Кількість днів Денна (місячна) тарифна ставка

нти обліку виробітку (наряди, рапорти тощо) Виробіток (кількість операцій, деталей тощо) Кількість операцій, деталей, іншої продукції ? Розцінка = Відрядна заробітна плата

Докуме

к прогресивної або преміальної частини заробітної плати   Сума заробітку   Основна заробітна плата

Розрахуно

Розрахунок додаткової заробітної плати (відпускні, пільгові години підлітків тощо)   Сума заробітку   Додаткова заробітна плата

Рис. 7.22. Загальна методика розрахунку заробітної плати

Сезонний характер роботи ряду підприємств та інші особливості виробництва зумовлюють нерівномірність виходу працівників у відпустку. Тому для усунення коливань у собівартості продукції та фінансових результатах за звітні періоди року суми, які належить виплачувати працівникам за відпустки, відносять на затрати діяльності щомісяця рівномірно й незалежно від того, в якому місяці ці суми виплачуватимуться. Таким чином створюється резерв для оплати відпусток.

Облік допомоги у разі тимчасової непрацездатності. Допомога у разі тимчасової непрацездатності внаслідок трудового каліцтва або професіонального захворювання працюючого, зокрема й не члена профспілки, видається у розмірі 100% заробітку незалежно від стажу роботи.

Первинним документом для нарахування допомоги є листок непрацездатності.

Допомога нараховується з фактичного заробітку працюючого визначенням середньоденної заробітної плати з розрахунку двох попередніх місяців щодо місяця захворювання з добавкою середньорічних премій за попередній рік. Одержаний середньоденний заробіток множать на кількість днів хвороби, вказаних у листку непрацездатності.

Облік розрахунків з працюючими

Розрахунки з працюючими у разі ручного способу оброблення документів вносять у розрахункові відомості типових форм №П50 і №П-52 або розрахунково-платіжні відомості згідно з типовою формою №П-49.

Розрахункові відомості за заробітною платою працюючих за місяць складаються з розділів «Нарахування заробітної плати», «Відраховано, передано, внесено, виплачено», «Належить на 1-ше число сума до виплати». Із сум заробітної плати, нарахованої працюючим, можуть виконуватися тільки дозволені законодавством відрахування: прибутковий податок, аліменти по виконавчих листках згідно з постановами судових і адміністративних органів, платежі за товари, придбані в кредит, тощо.

Відрахування за виконавчими листками виконуються в установленому законом порядку.

Заробітна плата працюючим видається протягом місяця двічі (на деяких підприємствах, в організаціях, установах — один раз): у вигляді авансу за першу половину місяця і остаточного розрахунку — за другу.

Підставою для видачі заробітної плати є розрахункова відомість.

Облік заробітної плати за характером затрат (синтетичний облік)

Нарахована сума заробітної плати відображається в бухгалтерських записах залежно від прийнятого варіанта обліку затрат (рис. 7.23).

Рис. 7.23. Відображення в бухгалтерському обліку операцій з нарахування заробітної плати із застосуванням рахунків класів 8 і 9

Виплачені суми заробітної плати, премій, допомоги з тимчасової непрацездатності, пенсій (працюючим), депоновані суми тощо, а також відрахування податків, платежів за виконавчими документами та інші відрахування, встановлені законодавством, відображаються записом зі зменшення рахунка «Нарахована заробітна плата».

Облік не отриманої своєчасно заробітної плати. Не отримані своєчасно суми нарахованої заробітної плати (через неявку отримувачів) перераховуються на депоновану заробітну плату.

Методика визначення впливу господарських операцій на економіко-правовий та фінансовий стан господарства

Як було визначено вище, кожна господарська операція веде до зміни економіко-правового стану господарства та може мати (або не мати) вплив на його фінансовий стан.

Аналіз впливу господарських фактів, характерних для обліку трудових ресурсів, їх використання та розрахункових операцій з оплати праці, наведено у табл. 7.6.

 

6


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Загальне визначення та загальна побудова обліку запасів
Визначення вартості витрачених виробничих запасів
Загальна побудова обліку засобів праці
Метод амортизації основних засобів праці
7.8. Облік нематеріальних активів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki