Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціНОВІ ОРІЄНТИРИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА


< Попередня  Змiст  Наступна >

НОВІ ОРІЄНТИРИ АНАЛІТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОСТІ ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА


жливо через об’єктивні і суб’єктивні ризики. Методологічний інструментарій визнання і оцінки ризиків є достатньо напрацьований. Питання стоїть не у повному уникненні ризикових дій і непередбачуваних наслідків, а в об’єктивних оцінках таких загроз зметою напрацювання механізмів протидії негативним процесам іформування компенсаторів можливих втрат економічної вигоди.

У складних соціальних, політичних та економічних умовахсьогодення більшість керівників підприємства не приділяютьувагу організації та здійсненню аналітичних досліджень та їх інтеграції в систему управління, вбачаючи в цьому нераціональнівитрати та залишаючи ці питання на кращі часи, що виходить зрозуміння аналізу як інструменту підвищення ефективності господарської діяльності в стабільних умовах.

Разом з тим, саме інструментарій економічного аналізу даєширокі можливості для усунення невизначеності, зменшення негативного впливу дестабілізуючих факторів, вибору найоптимальнішого рішення в кризових ситуаціях. Широкий спектр застосування формалізованих і неформалізованих методів аналізу господарської діяльності вже давно став надбанням західної науки тапрактики, економічний аналіз є невід’ємним при здійсненні бухгалтерського та управлінського обліку, фінансового менеджменту. Ігнорування місця і значення аналізу господарської діяльностів процесі управління саме в умовах невизначеності має широкийспектр наслідків від недоотримання економічних вигід до втратистабільності та, в кінцевому підсумку банкрутства.

Крім традиційних завдань економічного аналізу, таких як оцінка фінансових результатів діяльності, аналіз стану ресурсозабезпечення та ефективності використання ресурсного потенціалу вцілому та окремих його складових, в умовах нестабільності переданалізом господарської діяльності постають такі завдання: забезпечення прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику,уникнення впливу або зменшення наслідків дестабілізуючих факторів, усунення поточної нестабільності, забезпечення належнихтемпів економічного зростання та приросту вартості бізнесу, аналіз безперервності функціонування суб’єкта.

Одним з дієвих управлінських інструментів в умовах невизначеності є прогнозування, планування та моніторинг, що дозволяє

УДК 657.338Олійник О. В.,д.е.н., професор, перший проректор,Барановська Т. В.,к.е.н., доцент, доцент кафедри,Житомирський державнийтехнологічний університет

Джерелом невизначеності та дестабілізуючих факторів, якправило, як для підприємства, так і для його контрагентів, які всвою чергу також виступають джерелами ризиків, є зовнішнє середовище функціонування та інфраструктура, тому в умовах нестабільності забезпечення ефективності економічного аналізу якінструменту управління вимагає зміщення пріоритетів в бік зовнішнього аналізу, зокрема, аналізу ринку постачальників ресурсів (як модулю аналізу безперервності діяльності підприємства)та ринків збуту (як модулю аналізу забезпечення розвитку). Прицьому маємо враховувати, що практично для всього пострадянського простору гостро відчувається проблема відсутності данихпро значну кількість параметрів зовнішнього середовища, наявнібар’єри використання бенчмаркінгу або інших цивілізованихпроцедур обміну досвідом або ознайомлення з найкращою практикою, як це відбувається закордоном.

Розширення завдань економічного аналізу в умовах невизначеності, ідентифікація нових об’єктів (зокрема, господарськихризиків, безперервності діяльності, вартості бізнесу, зокрема інтелектуального капіталу і його ролі в зростанні ефективності діяльності тощо), його стратегічна спрямованість вимагають відповідної трансформації методичного інструментарію та інформаційної бази. Одним із дієвих інструментів аналізу в стратегічномуаспекті виступає система збалансованих показників, яка, не зважаючи на ряд переваг, основною з яких є можливість поєднанняфінансових і нефінансових показників, недостатньо використовується у вітчизняній практиці. В практиці розвинених країн ідеяуправління підприємством за результатами оцінки ефективностійого діяльності за показниками, які відображають всі аспектифункціонування набула широкого розповсюдження, зокрема вСША, Германії, Великобританії активно застосовується BalancedScorecard (BSC), у Франції — Tableau De Bord тощо. Існуючи мо-

фіксувати базові орієнтири та відхилення від них. Економічний аналіз у процесі планування в контексті управління суб’єктом господарювання покликаний забезпечити зниження витрат ресурсівна всіх його стадіях, мінімізацію втрат або їх уникнення, оцінкуресурсозабезпечення підприємства для безперебійного функціонування; в контексті економічного управління перед економічним аналізом постають завдання оцінки поточного фінансовогостану та встановлення його граничних параметрів, підготовка інформаційної бази щодо широкого спектру сучасних індикаторівстратегії та тактики як діяльності окремого суб’єкта господарювання в цілому, так і його структурних підрозділів.

Таким чином, аналіз господарської діяльності як наука тапрактична діяльність в умовах нестабільності зазнає таких змін:потреба усвідомлення місця та ролі економічного аналізу в системі поточного та стратегічного управління власниками та менеджментом, розширення аналітичних завдань та об’єктів, необхідність трансформації методичного інструментарію на підставізакордонного досвіду з адаптацією до особливостей функціонування вітчизняної економічної системи.УДК 657.1Папенко А. О.,старший викладач кафедри обліку в кредитнихі бюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РОЛЬ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УПРАВЛІННІ ТОВАРНИМИ ЗАПАСАМИ
ГЕНЕЗА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
ВИДИ АНАЛІЗУ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ У РЕЗУЛЬТАТІ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
Розділ 5. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ АУДИТУ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ СВІТОВІ ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki