< Попередня  Змiст  Наступна >

НОВІ ФОРМИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ


Загальні вимоги до ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні визначено в Законі України«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від16.07.1999 № 996-XIV.

З метою гармонізації бухгалтерського обліку та фінансовоїзвітності українських підприємств з вимогами міжнародних стандартів наказом Мінфіну від 07.02.2013 № 73 (далі — Наказ№ 73) було затверджено Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»(НП(С)БО 1) на заміну одразу п’яти стандартам:

— П(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»;

— П(С)БО 2 «Баланс»;

— П(С)БО 3 «Звіт про фінансові результати»;

— П(С)БО 4 «Звіт про рух грошових коштів»;

— П(С)БО 5 «звіт про власний капітал».

Відповідно, новий стандарт увібрав суть усіх перелічених стандартів із урахуванням деяких вимог МСФЗ.

Найбільш знаковими змінами можна назвати такі:

1. Дано визначення поняття «інший сукупний дохід» відповідно до чинної редакції міжнародних стандартів. Так, під іншимсукупним доходом розуміються доходи і витрати, які не включено до фінансових результатів підприємства: результат дооцінкинеоборотних активів, актуальні прибутки-збитки, результат переведення звітності в іншу валюту подання тощо.

Фактично інший сукупний дохід — це ті зміни, що відбулисьу капіталі підприємства не в результаті безпосередньої господарської діяльності підприємства, не в результаті операцій з акціонерами/учасниками, а як наслідок зовнішніх факторів, на які керівництво підприємства має дуже обмежений вплив.

2. Змінено назви звітів. Так, Баланс має другу назву — Звітпро фінансовий стан, а Звіт фінансові результати — назву Звітпро сукупний дохід.

3. Прийнято нові форми фінансової звітності, які розміщено вдодатку 1 до НП(С)БО 1. Але на відміну від П(С)БО 2—5,НП(С)БО 1 не містить розшифровки щодо заповнення статей кожної з чотирьох форм звітності.

4. Підприємствам дозволено більше не наводити у звітностістатті, за якими відсутня інформація до розкриття, та об’єднуватималозначні статті з іншими подібними за природою. Натомістьрекомендується додавати інші суттєві статті із збереженням їхназв і коду рядка з переліку статей, наведених у додатку 3 доНП(С)БО 1.

5. Звіт про рух грошових коштів дозволено складати одним іздвох способів: за прямим або непрямим методом на вибір підприємства.

6. Річний Звіт про власний капітал необхідно складати у двохпримірниках: за звітний і попередній роки.

7. Стало обов’язковим розкриття у примітках детальної інформації про облікову політику підприємства та її зміни.

8. Відповідно до пунктів 7-9 НП(С)БО 1 додатково у примітках до фінансової звітності має наводитися інформація про засновників, поточних акціонерів/учасників та інша інформація пророзмір, рух і структуру капіталу.

9. Для складання консолідованої фінансової звітності затверджено окремі форми, що містяться у додатку 2 до НП(С)БО 1.Окрім слова «консолідований»у назвах звітів вони містять інформацію про гудвіл, неконтрольовану частку та інші статті, характерні для об’єднань бізнесу.

10. НП(С)БО 1 також містить норми щодо особливостей застосування МСФЗ.Інші нововведення:

— деталізовану «шапку» відтепер має лише Баланс (Звіт профінансовий стан). Решта форм у вступній частині містять лишеназву і код підприємства, назву звіту та звітну дату чи період;

— нумерація статей у формах звітності відтепер складається зчотирьох цифр, перша з яких показує порядковий номер звіту,друга — порядковий номер розділу звіту, дві останні — номерстатті;

— положення більше не містить інформацію про звітні періоди, про порядок подання звітності, визначення основних принципів бухгалтерського обліку, а лише містить посилання на чинне законодавство.

При складанні фінансових звітів підприємства можуть включати до фінансових звітів додаткові статті у порядку, визначеному національними положеннями (стандартами), у разі якщо стаття відповідає таким критеріям:

— інформація про неї є суттєвою;

— оцінка статті може бути достовірно визначена.

Перелік додаткових статей наведено у додатку 3 до НП(С)БО 1.

Найбільші зміни торкнулися Балансу.

Відтепер запаси дозволяється наводити одним рядком.Інвестиційна нерухомість, довгострокові біологічні активи тадебіторська заборгованість у Балансі відображаються одним рядком за балансовою вартістю без наведення інформації про їх історичну вартість, накопиченої амортизації чи резервів на знецінення. Але ця норма діє тільки, якщо інвестиційна нерухомістьі довгострокові біологічні активи оцінюються за справедливоювартістю. Проте, якщо вони оцінюються за первісною за первісною вартістю, наводиться залишкова вартість, а також у описуваних рядках з додатку 3 до НП(С)БО 1 первісна вартість і сумазносу.

Витрати майбутніх періодів більше не є окремим розділом Балансу, а складовою частиною поточних активів; відповідно, доходи майбутніх періодів — статтею поточних зобов’язань.

Кошти можна наводити у Балансі одним рядком без розподілуза валютами та без виділення готівки в касі.

Забезпечення майбутніх виплат розділені між поточними тадовгостроковими забезпеченнями у відповідних розділах зобов’язань замість окремого розділу пасивів.

Дебіторська та кредиторська заборгованість за розрахунками зподатку на прибуток виділяються в окремі статті Балансу.

Підприємства більше не зобов’язані показувати у Балансі станрозрахунків з пов’язаними особами як окремі статті, хоча відповідні статті за необхідності слід резервувати у додатку 3 доНП(С)БО 1.

Звіт про фінансові результати також зазнав суттєвих змін.

Виручка від реалізації тепер показується чистою сумою однимрядком без ПДВ, інших утримань і повернень.

У Звіті більше немає рядків про надзвичайні прибутки та збитки. І це відповідає міжнародній практиці.

Додатково до Звіту включено таблицю розрахунку Іншого таЗагального сукупного доходу з переліком, аналогічним до зазначеного за МСФЗ.

Звіт більше не містить форм для розкриття податкових різниць, як того вимагала попередня редакція.

Підприємствам дозволено складати Звіт про рух грошовихкоштів не лише прямим методом, але й непрямим. Тобто шляхкоригування прибутку до оподаткування спочатку на суму не

Основна відмінність нової форми Звіту за прямим методом —це укрупнення статей. Тобто більше не треба розподіляти надходження між авансами та погашенням дебіторської заборгованості, передплатами сплаченими та погашення існуючих зобов’язань, виділяти всі суттєві платежі до бюджету тощо. Також вилучено статтю про придбання та продаж майнових комплектів.

З форми Звіту про власний капітал вилучено кілька зайвих рядків. Статті «Статутний капітал» і «Пайовий капітал» об’єднано водну — «Зареєстрований капітал», а замість «Інший додатковий капітал» введено статтю «Капітал у дооцінках». Решта — без змін.

Таким чином, Наказом № 73 загальні вимоги до складанняукраїнськими підприємствами фінансової звітності та її форми приведено у відповідність до чинних вимог міжнародних стандартів.

Вимоги нового НП(С)БО 1 не поширюються на суб’єктів малого підприємництва, які подають звітність згідно з П(С)БО 25.

Література

1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітністьв Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV.

2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: затверджено наказом МФУ від07.02.2013 № 73.

3. П(С)БО 25 «Фінансовий звіт суб’єктів малого підприємництва»:затверджено наказом МФУ від 25.02.2000 № 39.УДК 657Левицька С. О.,д.е.н., професор кафедри обліку і аудиту,Національний університет водногогосподарства та природокористуванняІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ОРЕНДОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki