Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціНАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ


< Попередня  Змiст  Наступна >

НАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ


У світовій спільноті отримала реалізацію нова модель суспільного розвитку — інформаційне суспільство. Така зміна є істо-

В інформаційній економіці оцінка розвитку відносин у рамкахгосподарської діяльності забезпечується не просто на рівні обміну матеріальними продуктами, а якісними і кількісними параметрами інформаційних комунікацій. Оскільки бухгалтерський облікє системою інформаційного типу, яка забезпечує внутрішні та зовнішні комунікації суб’єктів господарювання, а аналіз господарської діяльності є інструментом обґрунтування управлінськихрішень, значення та роль цих наук в умовах розвитку інформаційної економіки значно зростають. При цьому потребують уточнення наукові основи аналізу господарської діяльності, які повинні врахувати перехід від індустріальної моделі розвитку світовоїспільноти до наступного етапу — інформаційного.спеціальних знань для дослідження зміни та розвитку економічних явищ і процесів суб’єктів господарювання у діалектичномувзаємозв’язку та взаємозумовленості з метою передачі корисноїінформації для прийняття ефективних управлінських рішень. Прицьому сутність АГД розкривається у формі декомпозиції інформації про економічні результати операцій суб’єктів господарювання, що міститься у документах та регістрах бухгалтерськогообліку та у звітності, на складові елементи та дослідження кожного з цих елементів інформаційної системи бухгалтерського об

Пропонуємо сформулювати наукові основи аналізу господарської діяльності економічних суб’єктів, що функціонують у ринковому середовищі інформаційного суспільства, таким чином.

Аналіз господарської діяльності (АГД) як наука — це системаліку окремо.

Змістовність форми АГД досягається внаслідок дослідженняпричинно-наслідкових зв’язків зміни та розвитку економічнихпроцесів і явищ суб’єктів господарювання; об’єктивної оцінки

рично й економічно обумовленою. Найбільш значущими з передумов цієї зміни є: ускладнення інституційного середовища, йогоорієнтація на розширене відтворення інформаційних ресурсів;економічна влада визначається не тільки і не стільки матеріальними ресурсами, скільки інформаційною ринковою взаємодією;результативністю розвитку бізнесу стає добробут зацікавленихсоціальних груп та забезпечення їх інформаційних потреб. За такої моделі розвитку інформаційного суспільства, у ринковомусередовищі пріоритет переходить до ринку інформації. Зокрема,нобелівський лауреат у сфері економіки Ф. фон Хайек, досліджуючи інформацію з точки зору її впливу на досягнення ринкової рівноваги й на прийняття рішень ринковими суб’єктами, відзначав, що механізм ринку — це механізм поширення інформації.

За такого розуміння форми та змісту аналізу господарської діяльності, об’єкти АГД пропонуємо ідентифікувати як економічнірезультати операцій господарської діяльності суб’єктів господарювання, що розкриваються у інформації про: 1) забезпеченістьта ефективність використання активів; 2) достатність фінансування та ефективність формування власного капіталу; 3) доцільність укладання договорів та ефективність виконання зобов’язань; 4) обґрунтованість бюджетів реалізації продукції та визнання доходів; 5) обґрунтованість бюджетів виробництва та визнання витрат. Таким чином, під предметом АГД слід розуміти причино-наслідкові зв’язки в інформаційному потоці, що генерується системою бухгалтерського обліку та звітності, для наукового обґрунтування управлінських рішень зацікавленими користувачами інформації про економічні результати господарської діяльформі вияву взаємозв’язків і виміру впливу факторів на зміни показників; на третій стадії — у формі обґрунтування механізмівмобілізації резервів розвитку економічної системи суб’єкта гос-

ності.

Оскільки для аналізу господарської діяльності важливою є логіка мислення для наукового обґрунтування управлінських рішень зацікавленими користувачами інформації, методом АГДслід визнати сходження від абстрактного до конкретного черезтакі взаємопов’язані стадії:

1. Сприймання та розуміння зафіксованих даних про господарські операції шляхом порівняння показників діяльності підприємства за певні проміжки часу з метою розкриття управлінської проблеми.

2. Осмислення та відбір необхідної інформації про господарську діяльність шляхом наукової абстракції від деталей і відбором суттєвих факторів, що впливають на управлінську проблемуз метою пошуку резервів розвитку господарської діяльності.

3. Узагальнення та створення нових знань про господарськудіяльність шляхом формування конкретних практичних пропозицій і висновків з метою генерування нових варіантів рішеньуправлінської проблеми.

Сутність методу АГД розкривається на кожній стадії такимчином: на першій стадії — у формі використання системи економічних показників господарської діяльності; на другій стадії — у

ефективності розвитку суб’єктів господарювання, враховуючиумови внутрішнього та зовнішнього середовищ функціонування;багатоваріантного аналітичного забезпечення цільових запитівкористувачів бухгалтерської інформації.

Структуризацію комплексного аналізу господарської діяльностіпропонуємо здійснювати за видами інформації про економічні результати операцій суб’єктів господарювання у чотирьох основнихфункціональних сферах: аналіз виробничих результатів, аналіз фінансових результатів, аналіз стратегічних результатів та аналіз соціальних результатів. При такому функціональному підході забезпечуються цільові інформаційні запити всіх внутрішніх та зовнішніхкористувачів бухгалтерської інформації для прийняття рішень.УДК 338Костюченко В.М.,д.е.н., професор кафедриміжнародної економіки,Київський національнийторговельно-економічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА
МОЖЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ОБ’ЄКТИВНОГО ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki