Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціНАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

НАЛАГОДЖЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ


Спеціалісти галузі інформаційних технологій прогнозують наступні тенденції розвитку ІТ-ринку:всі види бізнесу стануть інформаційними, а ІТ-бюджети будуть збільшуватись по мірі опанування компаніями Digital Custo-mer Experience (взаємодія з клієнтами в цифровому середовищі);підприємства будуть впроваджувати хмарні технології, щобзнизити вартість ІТ-інфраструктури;підприємства, в структурі яких широко використовуються інформація та ІТ, отримають величезні переваги, однак чим більшебренд залежить від ІТ, тим він більш «крихкий» і стикається з великими ризиками, які необхідно враховувати;оперативність і гнучкість будуть найціннішим ІТ-активом;розвиток програмно-апаратних центрів обробки даних.

У зв’язку з цим перед сучасними технологіями підприємницької діяльності поставлена задача розвитку гнучкості та налагодженості функціональних можливостей, яка найбільшого значення набуває в умовах реформування системи бухгалтерськогообліку підприємств.

Вивченням теоретичних та методологічних аспектів розвиткута впровадження інформаційних систем на підприємствах займалися такі вчені, як Бандоріна Л. М., Бізянов Є. Є., Білуха М. Т.,Брадул О. М., Івахненков С. В., Кузьмінський Ю. А., Мних Є. В.,Осадчий Ю. І, Чумаченко М. Г., Юрейцев Г. Г. та інші.

Але проблеми та механізми налагодження аналітичного обліку підприємницької діяльності в інформаційних системах досліджені недостатньо.

Сучасні інформаційні системи підприємств забезпечують реєстрацію фактів господарської діяльності з використанням кореспонденцій рахунків бухгалтерського обліку (синтетичний облік). Але дані синтетичних рахунків представляють узагальненевіддзеркалення в грошовому вимірі економічно однорідних господарських засобів. Для оперативного прийняття управлінських

УДК 657:681.518Сиротинська А. П.,к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту,Національний університет водногогосподарства та природокористування

Системи автоматизації діяльності підприємств повинні забезпечувати такі можливості щодо організації облікової аналітики:введення, збереження та обробка аналітичних відомостей прозасоби, що використовуються підприємством;пошук, відбір і сортування аналітичних даних за встановленими ознаками;використання аналітичної інформації при реєстрації господарських операцій;визначення складу аналітики, який буде деталізувати синтетичні дані, та налагодження його залежно від потреб підприємства;деталізація узагальнених синтетичних даних за різними розрізами аналітичних відомостей та їх поєднаннях;налагодження користувачем видів аналітики, запропонованихрозробниками інформаційної системи, та внесення власних.

Серед програмних продуктів, що призначені для автоматизаціїгосподарської діяльності підприємств найбільш повно відповідаєцим вимогам система «1С: Підприємство» 8.2, яка складаєтьсяз технологічної платформи і конфігурації та може відкриватисьу режимах налагодження (конфігурування) та використанняконфігурації. Така організаційна структура дозволяє проводитинастройку програми залежно від потреб підприємства і має важливе значення в умовах реформування системи бухгалтерськогообліку.

Для організації аналітичного обліку в програмі призначенийпараметр субконто. На рівні конфігурування системи визначається максимальна кількість видів субконто, що буде використовуватись для деталізації даних синтетичних рахунків. Визначенимвидам аналітики в програмі відповідають довідники, які заповнюються об’єктами аналітичних даних. У регістрах відомостейзберігається інформація, склад якої розгорнутий за визначеноюкомбінацією значень, а при необхідності і в часі. Система дозволяє формувати облікові регістри, які деталізують синтетичні даніу розрізі видів та об’єктів аналітики.

Слід відмітити, що в системі «1С: Підприємство» 8.2 у режимівикористання конфігурації користувачу надана можливість створювати власні рахунки і субрахунки синтетичного обліку та налагоджувати для них склад субконто виходячи з потреб підпри-

рішень важливе значення має деталізація синтетичних даних внатуральних та інших показниках. Тобто інформаційні технологіїпідприємств повинні забезпечувати повноцінний аналітичних облік господарської діяльності з таким ступенем деталізації, якийзадовольнить потреби управлінського персоналу.

Поряд з цим, можна назвати наступні недоліки системи «1С:Підприємство» 8.2 щодо організації аналітичного обліку:неможливість збільшення кількості видів субконто синтетичних рахунків користувачем в режимі використання конфігурації;наявність рахунків з наперед визначеними видами аналітики,які не можуть коригуватись користувачем в режимі використанняконфігурації.

Вказані недоліки збільшують залежність підприємства відрозробників і зменшують її гнучкість, налагодженість і ефективність. Тому, на нашу думку, при проектуванні інформаційної технології доцільно передбачити можливість встановлення користувачем максимальної кількості субконто синтетичних рахунків наетапі реєстрації в програмі принципів облікової політики підприємства.

Отже, налагодження аналітичного обліку господарської діяльності підприємств в інформаційній системі має важливе значенняв умовах реформування системи бухгалтерського обліку.УДК 657.471Сопко В. В.,д.е.н., професор, професор кафедриобліку підприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ДЕБІТОРСЬКА ЗАБОРГОВАНІСТЬ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ З ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
СТРАТЕГІЯ УПРАВЛІННЯ НЕПРЯМИМИ ВИРОБНИЧИМИ ВИТРАТАМИ: НАЦІОНАЛЬНИЙ І МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
ПРЕДМЕТ ТА ОБ’ЄКТ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ
ОЦІНКА РИНКОВОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ БУХГАЛТЕРСЬКИХ РАХУНКІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki