Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплінМодуль МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІМетодика викладання як складова компетентності викладача і шлях розвитку економічного мислення студентів


< Попередня  Змiст  Наступна >

Модуль МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІМетодика викладання як складова компетентності викладача і шлях розвитку економічного мислення студентів


1.1.Цілі та завдання вивчення методики викладання економічних дисциплін.

1.2.Методика викладання як шлях реалізації цілей навчання та розвитку мислення тих, хто навчається.

1.3.Вплив сучасних психолого-педагогічних досліджень на методику викладання економічних дисциплін.

1.4. Методика викладання як сучасний механізм підвищення якості економічного навчання.

1.5. Методика чи технологія навчання? Інформація до дискусії.

1.1.Цілі та завдання вивчення методики викладання економічних дисциплін

Ефективність освітнього процесу визначається переважно методикою викладання. Методика — це частина педагогічної науки, що вивчає закономірності вивчення конкретної навчальної дисципліни. Метою курсу «Методика викладання економічних дисциплін» є поєднання економічної підготовки викладача з дидактичними принципами та методичними особливостями подання економічної інформації для різних вікових категорій людей, що навчаються. Що такеметодика викладання?

Розглянемо насамперед назву курсу.

МЕТОДИКА — це система засобів, своєрідне «ноу-хау» в практиці викладання.

11

ВИКЛАДАННЯ — це процес передачі знання від однієї особи (вчитель) до тієї, яка бажає вчитися (учень). «Викладати курс», «викласти душу» — відчуваєте близькість понять?

ЕКОНОМІЧНА ДИСЦИПЛІНА — це система економічних знань, навичок і вмінь з конкретної дисципліни.

Отже, вже сама тільки назва робить предмет вивчення нашої дисципліни конкретним. Цей курс присвячений проблемі навчання інших людей економічних знань, передачі іншим того, що знаєте і вмієте.

Спробу йте самостійно сформулювати це поняття на основі тих визначень, які наведено нижче.

1. Методика — це мистецтво, це сплав навчального матеріалу, особистості вчителя, який є носієм національної й світової культури, а також особистості учнів і рівня їхньої загальної та економічної ку льтури.

2. Методика — це технологія організації пізнавальної діяльності учнів. Вона нематеріальна, як будь-яка системна організація, але без методики (як і без системної організації) неможливо нічого навчити, нічого зробити.

3. Методика — це те, що створює умови для розуміння чогось, наприклад ринкової економіки. Методика — це сама організація пізнавальної діяльності учні в. Її не бачать, як будьяку організацію, але без неї не може бути навчального процесу.

4. Методика — це таємниця засвоєння предмета, що ґрунтується на логіці засвоєння.

5. Методика викладанняце невидима організаційна структура, своєрідні кристалічні ґратки, та канва, в яку вплетені знання та навички тих, хто навчає, і тих, хто навчається. Методику навчання можна порівняти з мостом через річку Знання, який без взаємного педагогічного та людського співробітництва не поєднає обидва береги цієї річки.

Взагалі методика викладання — це, на мою думку, ніби японський «сад каменів».

У книзі «П’ятнадцятий камінь саду Рьоандзі» В. Цвєтов пише: «Це як наочна модель пізнання, метафора науки. Ми впевнені, що бачимо те, що є, до кінця, і на думку не спадає, що є щось іще, чого ми не бачимо. Цілком однакова кількість каменів поставала перед їхнім (відвіду вачів саду — Авт.) зором. Але кожен бачив тільки свої чотирнадцять каменів. Може, Соамі (монах — Авт.) хотів сказати, що справа не в камінні, а в людях, що приходять до саду? Чи не в тому су ть саду, що люди сприймають те саме по-різному, кожний — по-своєму? І попри

все те, нікому не спадає на думку стверджувати: «Я бачу світ правильно, а інші — ні».

На кожній лекції, семінарі або практичному занятті намагайтеся вчитися у своїх педагогів методичній майстерності, але не забувайте, що оригінальна, добре розроблена методика викладання — це одна із форм інтелектуальної власності, котра охороняється законом так само, як інші її форми.

Ці прийоми і засоби застосову ються в таких відомих вам формах навчання, як лекції, уроки, семінари, практичні заняття, науково-дослідна робота, курсова робота, реферат, практика, випускна (дипломна) робота тощо.

Методика викладання — це оптимальне поєднання загальнодидактичних методів, прийомів і засобів навчання

Кажуть, що Наполеону належить вислів: «Ліпше одна гарна схема, аніж тисяча слів». Тому (і не лише тому) ми розробили загальну схему процесу навчання, якою користу ватимемось у процесі викладання. (Кожну лекцію з МВЕД студент може проаналізувати за допомогою рис. 1.1.)

На рис. 1.1 подано деякі форми активізації методики викладання. Їх кількість можна збільшити, але використання цих форм завжди визначатиметься конкретними знаннями, навичками й уміннями, досвідом творчої діяльності та соціального спілку вання, здатністю до самоосвіти ваших майбутніх учнів.

У цій концептуальній схемі, розробленій автором ще 1979 р., методика розглядається як система різних методичних прийомів і засобів, спрямованих на активізацію пізнавальної діяльності тих, хто вчиться. Однак будь-яка схема — це завжди спрощення. Її можна доповнювати і вдосконалювати в міру вивчення ку рсу.

Дидактичні методи навчання — це теоретичні настанови і принципи навчання. Залежно від специфіки конкретних економічних дисциплін і стилю викладання кожного викладача, його власної психолого-педагогічної неповторності вони стають методикою викладання — сполученням методичних прийомів і засобів подання економічної інформації та її засвоєння студентами.

При цьому важливо підкреслити, що в економічному навчанні необхідна не тільки система знань та навичок, а й певний досвід творчої діяльності, соціально-економічного спілкування. У комплексі це повинно стиму лювати спрямованість особистості на самоосвіту та вміння використовувати нові знання в нових ситуаціях. Таке завдання потребує широкого використання в практиці вивчення економічних дисциплін ігрових методик навчання як су часних форм активізації навчальної діяльності.

13

Спеціаліст-економіст + викладач економі ки Тип мислення студента

Тип навчання

Загальнодидактичні методи навчання

НАВЧАННЯ ЯК ПРОЦЕ

РепродуктивнийПр ІнформаційнийП

Пояснювальноілюстративний

Репродуктивний

Проблемн викладання

Прийоми і засоби навча

Методика викладання як оптимальне поєднання прийом навчання з метою розвитку професійного мислен

Форми організації навчання

Ле кц ія

Семі н а р

Пр а к т и ч н е за н я т т я

Само с т і й н а ро б о та Інд и в і ду а л ь н о к о нс у л ь т а т и в на ро б о та

На у к ов о до с л і д на ро б о та

Ку р с о в а ро б о т а

Технології активізації навчання

Конспекти-схеми викладачастудента

Ди с к у с і ї

Моз к о в и й ш т урм

Е к он ом і ч н і си т у а ц і ї і ке й с и

Тр е н і н г и

Модель спеціаліста

Знання

Навички і вміння

Досвід творчої діяльності

Здатність до самоосвіти та застосування нових знань у практиці

Спеціаліст-економіст + викладач економі

Педагогічне мислення

Економічне мислення

Розумна ініціатива

Творча здатність

Орг зд

С одуктивний роблемний е

Частковопошуковий

Дослідницький ння ів, засобів і методів ня студентів

Ко н т р о л ь і оц і н юв а н н я

Пр а к т и к а

Вип у с к н а ро б о та Інш е ... і на в ч аль н і іг р и

К о л е к т ив ні пр оек т и

Д ист ан ці йн е на в ч а н ня Ін ше .. .

Досвід соціального спілкування ки анізаційна атність

Активна життєва позиція Інтелект-карти

14

Вивчення курсу МВЕД ґрунтується на ваших знаннях економіки, з одного боку, та основ педагогіки, психології, педагогічної майстерності й вікової психології — з другого.

Міжпредметні зв’язки курсу «Педагогика говорит о том, как воспитать ум, волю и чувство ребенка, и все ее положения составляют не что иное, как выводы из наблюдений над душевной жизнью детей. Следовательно, прежде чем знакомиться с правилами и советами относительно воспитания и обучения, рассеянными в сочинениях различных педагогов и мыслителей, необходимо поближе познакомиться с основою педагогики — психологией. Иначе многие педагогические положения покажутся непонятными, отрывочными, проверять их придется только личным психологическим опытом, который во всяком слу чае недостаточен, как бы ни была богата психическая жизнь того или другого отдельного лица. !

Так, у «Записках по педагогике», виданих І.В.

Скворцовим, інспектором Рождественської жіночої гімназії, четвертим виданням ще в 1893 р., знаходимо глибоку, висловлену просто і точно думку (цит. мовою оригіналу, ку рс. наш. — О.А.):

Для большинства педагогических положений не будет опоры, они покажутся основанными единственно на произволе педагога; не будет точного критерия для оценки правильных советов педагогики и отклонения неправильных или почему-либо неприменимых к тому или иному частному слу чаю.

Многое приходится принимать на веру и, так сказать, брести в деле воспитания ощупью, не зная или не умея точно уяснить себе оснований того или другого совета педагогики. Без изучения педагогики только в ее последних выводах, без знакомства с их педагогическими основами пришлось бы отказаться от всякой самостоятельности в дальнейшей разработке педагогических положений, а тем более в применении их на практике.

Человек, изучивший только верху шки науки и незнакомый с ее корнями, не может дать ей дальнейшего развития; все его прибавки к прежним выводам и новые исследования в педагогической сфере невольно будут иметь поверхностный, неустойчивый, случайный характер... Психология — фундамент педагогики».

15МВЕД

ПСИХОЛОГІЯ

ТА ОСВІТНІЙ

МЕНЕДЖМЕНТ

ПЕДАГОГІКА

ЕКОНОМІКА

Педагогічна майстерність

Вікова психологія

Рис. 1.2. Взаємозв’язок МВЕД з іншими дисциплінами

Специфіка курсу «Методика викладання економічних дисциплін», який є завершальним у психолого-педагогічному блоці підготовки бакалаврів з економіки до педагогічної діяльності, полягає в тому, щоб навчити студентів творчо та психологічно виправдано використовувати ті чи інші методичні прийоми для засвоєння різних економічних дисциплін, тобто відкрити в собі своєрідне «педагогічне око».

Модульна структура вивчення курсу !

Згідно з цим завданням курс МВЕД складається з трьох модулів. Схематично ці модулі подано на рис. 1.3.

У методиці викладання (як і взагалі в житті) дуже важливо знати не тільки «що і як робити», а ще й «для чого це робити». Таким чином, перший модуль відповідає на запитання «Що робити?», другий — «Як робити?», третій — «Як можна зробити ще краще?», а всі разом — «Як підвищити якість викладання?». До кожного модуля ку рсу входять лекції, тренінги, практичні, семінарські та інші види занять, завдання для самостійної роботи студентів, а також виконання й захист курсової роботи, залік і державний іспит.

Залежно від змісту кожного модуля розроблено навчальні завдання та запитання, для другого й третього сформовано систему завдань трьох рівнів складності (А, В, С) для того, щоб кожен студент міг самостійно планувати глибину засвоєння курсу МВЕД — відповідні завдання та оцінку з дисципліни.

16Економічна культура

Освіта

Навчання

Мислення ІІ модуль

Лекція-урок

Практичні семінари Ігрові заняття

Самостійна робот

Активізація навчання

Психолого-педагогічна неповто а рність викладача

М е т о д и к а ч и т е х н о л о г і я

Самоосвіта

П е р е д о в и й д о с в і д ІII модуль І модуль

К

О

Н

Т

Р

О

Л

Ь

О

Ц І

Н

Ю

В

А

Н

Н

Я

Поведінка

Рис. 1.3. Модулі курсу МВЕД

Для індивідуалізації процесу навчання та надання можливості студентам самостійно обирати види власної навчальної діяльності в курсі «Методика викладання економічних дисциплін» запропоновано близько 100 різнопланових завдань, що також дасть змогу уникнути повторюваності.

Особливістю викладання курсу МВЕД є те, що студентів, як і викладачів економічного вищого навчального закладу, не треба навчати економіки. Слід створити у мови, за яких вони вчили б викладача, що викладає методику, економічних знань. У практиці викладання цього курсу не треба нав’язувати студентам стандартних рішень. Є чудове прислів’я: благо творить не той, хто годує людину рибою, а той, хто навчить її риболовлі.

17Вивчивши курс МВЕД, читач має навчитися добору найефективніших методичних прийомів, використання цих прийомів і технічних засобів у процесі викладання. Запропонована система методичних вправ і завдань допоможе бакалавру з економіки з’ясувати для себе, наскільки глибоко він засвоїв економічні знання й методичні засоби їх передачі, а викладачу — досить швидко та об’єктивно оцінити підготовку слу хачів.

Виконуючи навчальні завдання, студенти готуються до проведення лекцій та уроків різних типів, до аналізу конкретних ситуацій тощо.

Під час розробки курсу МВЕД було поставлено такі спеціальні цілі: ? дати початкові відомості із базових понять і принципів методики викладання; ? створити умови для виявлення можливостей студентів щодо розробки методичних занять з економіки; ? ознайомити студентів із передовим педагогічним досвідом.

Мета курсу — допомогти студентам-економістам «відкрити в собі третє око — педагогічне», бо «економічні очі» вони вже повинні мати, отримавши економічну підготовку в КНЕУ.

Це

Це

Рис. 1.4

Методика викладання економіки — це комплексний курс, що завершує навчально-педагогічну підготовку студентів економічного університету до викладацької діяльності і має міжпредметний і синергетичний характер.

Сучасна методика викладання, на нашу думку, повинна ґрунтуватися не на заформалізованій дидактиці й психології, забитих і замучених складною іноземною термінологією, яка є надто да

18лекою від практичної діяльності викладача. Мені здається, що треба зосередитись на прикладній частині психологічних досліджень, які створювали б умови для ефективного навчання й професійної підготовки тих, хто навчається.

Психологи й методисти повинні виступати як оркестр, в якому виникає ефект синергії за рахунок об’єднання переваг кожного окремого інструмента (предмета) системи. Тому ми вважаємо, що методика має характер синергетичного предмета.

У майбутньому відбуватиметься трансформація ку рсів у циклі психолого-педагогічної підготовки викладачів економіки. Можливо, від загальної психології ми прийдемо до економічної психології з основами розвитку економічного мислення та економічної поведінки людей й до розроблення на цьому ґрунті дидактичних і методичних засад викладання економіки. Можливо, педагогічний цикл складатиметься із таких дисциплін: освітній менеджмент, основи загальної та економічної психології, дидактичні основи та методичні особливості викладання економічних дисциплін. !

Викладання курсу «Методика викладання економічних дисциплін» орієнтується на те, що основною метою економічної освіти можна вважати формування економічного мислення, а її результатом — економічно обґру нтовану практичну діяльність громадян України.

У результаті вивчення курсу «Методика викладання економічних дисциплін» студент повинен: знати основні базові поняття і принципи методики викладання економічних дисциплін; вміти готувати й проводити уроки, лекції, тренінги, навчальні ігри, практичні або семінарські заняття за власною методикою на базі прийнятих стандартів викладання економіки; організувати у мови для ефективної самостійної навчальної діяльності тих, хто навчається, з урахуванням вікових особливостей слухачів; контролювати та оцінювати знання, вміння й готовність до професійної діяльності тих, хто навчається.

Методичне мистецтво — це і є розробка системи практичних занять, наочних посібників, вправ, ситуацій, рольових ігор, тестів тощо, тобто різних форм діяльності з навчальним матеріалом.

МВЕД є основою практичної діяльності викладача в навчальних закладах різного типу в циклі психолого-педагогічної підготовки бакалавра з економіки. Не склавши іспит з цього предмета, ви не одержите дозволу на викладання. Матеріали цього ку рсу даватимуть відповідь на запитання: як саме, в який спосіб має діяти викладач, щоб основи економічних знань стали надбанням

19тих, хто вчиться? Складність полягає в тому, що викладач мусить не тільки забезпечити засвоєння учнями матеріалів із певних програм навчання, а й сформувати в них економічне мислення.

Безперечно, технологічний аспект МВЕД ґрунтується на певних професійних прийомах. Але в цілому МВЕД — це не стільки технологічна, скільки світоглядна дисципліна. Якщо викладач не матиме власного світогляду, відповідного рівня економічного мислення, йому важко буде сформу вати таке в учнів або підлеглих.

Великому Д.І. Менделєєву належать слова: «Тільки тоді, коли людина, що володіє знаннями, спробує передати їх іншим, тоді, і тільки тоді, вона по-справжньому зрозуміє, що таке трудність, складність». Радимо вам запам’ятати ці слова людини, яка, погодьтеся, добре знала свій предмет. Це допоможе вам, коли ви будете готувати та проводити у роки, рольові вправи, ігри тощо. !

Російсько-грузинський поет Булат Окуджава згадував, що після закінчення Літературного інституту він був направлений у грузинське село на роботу. Там він вирішив «нести культуру в маси» і прочитати селянам лекцію про творчість О.С. Пушкіна. Коли Б. Окуджава вийшов на сцену сільського клу бу й побачив повний зал, він довго мовчав, потім тихо промовив: «Пушкін — великий російський поет». І знову замовк. Так само і вдруге і втретє. У залі була мертва тиша. Більше Окуджава не зміг сказати нічого, але назавжди зрозу мів: процес передачі знань — це дуже складна справа. Із власного досвіду можу сказати: якщо багатьом студентам сниться іспит, якого вони не можуть скласти, то для мене, як викладача, один з найстрашніших снів — це велика аудиторія, перед якого я стою мовчки, бо нічого не можу сказати. Отже, методика викладання — складна й важлива справа, якої вам треба навчитися.

Пригадайте ситу ацію. Захворів викладач. Замість нього прийшов інший. Програма курсу і кваліфікація педагога такі самі. Але щось змінилося? Чому? Чи помітили ви, що в різних підручниках дещо по-різному викладаються ті самі економічні категорії й концепції? Чому так? Згадайте, який підручник з економіки вам рекоменду є викладач? А який вам більше подобається? Чому?

Якби було можливо, щоб кілька викладачів по черзі прочитали вам лекцію на ту саму тему, ви остаточно впевнилися б у тому, що цікавість і змістовність лекції залежать не стільки від навчального матеріалу, скільки від способу, методики його викладання.

20Ситуація, коли треба буде навчитися самому і навчити інших основ економіки, виникне у вашому житті обов’язково. Тому визначте ймовірність використання методичних навичок для пояснення економічних категорій і явищ. Погодьтеся, що вивчити цей курс буде корисно.

Важливо відзначити, що в плані знання предмета, тобто економічної підготовки, ви поза конкуренцією. Поміркуйте, що простіше

— навчити сту дента економічних ВНЗ методики викладання економіки чи підготувати в педагогічному університеті економіста? З другого боку, ви не повинні відхрещуватися від нових знань і вмінь, бо ніколи не станете добрим фахівцем, якщо не виховаєте в собі здатність сприймати нове, працювати з людьми тощо. Весь педагогічний цикл саме й с лугуватиме розвиткові вашого інтелекту, вашої особистості, ваших творчих здібностей, утвердженню вашого майбутнього професійного іміджу й престижу.

Таким чином, методика — це система організації викладачем пізнавальної діяльності тих, хто навчається. Ця організація невидима, як будь-яка організація, але без неї неможливо здійснити процес навчання. І якщо придивитися, то більшість проблем в організації навчання пов’язана не стільки зі змістом навчання (що виклад ати?), скільки з методикою викладання (як викладати?). Головне, що повинні зрозуміти наші сучасні викладачі: методика

— не мода, а необхідність, яка базується на дидактичних і психологічних закономірностях та особливостях сприйняття людиною інформації й використання її в повсякденному житті. !


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.3. Вплив сучасних психолого-педагогічних досліджень на методику викладання економічних дисциплін
1.4. Методика викладання як сучасний механізм підвищення якості економічного навчання
1.5. Методика чи технологія навчання? Інформація до дискусії
Сучасна філософія економічної освіти. Методичний аспект
2.2. Вплив економічної культури на виховання та освіту
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki