< Попередня  Змiст  Наступна >

14.4. МОДЕЛЬ АГРАРНИХ РИНКІВ


 

Головною темою даного посібника є те, що підхід МАР до аналізу аграрної політики може надати політикам та аналітикам як корисну концептуальну конструкцію для розуміння наслідків впливу політики, так і корисний інструмент вимірювання величин політичних трансфертів. Оскільки матриця обліку одночасно є і навчальним інструментом, і способом виконання та звітування результатів емпіричного аналізу, то результати МАР можна легко донести до політиків, які можуть і не бути спеціалістами з економіки.

 

За допомогою МАР можна дати відповідь на три взаємопов’язані питання. Міністерство аграрної політики занепокоєне конкурентоспроможністю головних аграрних систем країни. Таким чином, фактичні доходи, що їх отримують господарства, є першим питанням , яке вивчається за допомогою МАР. Міністерства економіки та фінансів концентруються на зростанні та розподілі національного доходу, а аграрне міністерство хоче максимізувати аграрний дохід. Отже, питання ефективного розподілу ресурсів у сільському господарстві (і будьде в економіці ) також можна вирішити за допомогою МАР. Політики в уряді, у тому числі ті, хто працює над аграрною ціновою політикою, макроекономічною політикою та розподілом державних інвестиційних коштів в аграрному секторі, хочуть бути поінформованими про наслідки політик та ринкових провалів. Таким чином, кожна модель аграрних ринків будується з метою відповіді на центральні запитання аграрної політики — конкурентоспроможність, ефективність та політичні трансферти.

 

Щоб виконати аналіз за допомогою МАР, потрібно побудувати облікову матрицю для кожної репрезентативної аграрної системи. Аграрна продуктова система охоплює з технології виробництва певної продукції (або кількох видів продукції) у даній агрокліматичній зоні, спосіб переміщення продукції з господарства до переробника, технології переробки продукції в готовий для реалізації продукт та спосіб транспортування продукції до оптового ринку . Оскільки всі господарства дещо відрізняються одне від одного, потрібно виконати певне агрегування, щоб можна було провести аналіз. Визначення репрезентативної аграрної системи відображає агреговані комбінації виробленої продукції, використаної технології та агрокліматичного розташування виробництва. Дослідження одного виду основної продовольчої продукції в країні може визначити кілька або багато репрезентативних систем такої продукції, залежно від складності технологій та агрокліматичних умов.

 

Кожна модель являє собою комбінацію двох облікових тотожностей, одна тотожність визначається за рядками, а друга — за стовпчиками. Перша тотожність — тотожність прибутку: доходи мінус витрати дорівнюють прибутку. Друга тотожність визначає ефективність або суспільну оцінку доходів, витрат і прибутків. Оцінки суспільного або приватного ринку, що містяться в цих записах, вивчаються дослідниками. Такі дослідження можуть відрізнятись від суспільних оцінок за однією або двома причинами. Першим джерелом розбіжності між приватними та суспільними оцінками може стати провал ринку — недосконалості ринку ресурсів, монополії або монопсонії, екстерналії, у тому числі й суспільні блага. Будьякий із таких провалів ринку може спричинити неефективні цінові сигнали. Другим і найпоширенішим джерелом розбіжностей є присутність на ринках викривляючих урядових політик. Як уже зазначалось, ефективні політики протидіють ринковим провалам. Усі інші політики викривляють економіку, тим самим віддаляючи її від найефективнішого розміщення вхідних ресурсів та виробництва продукції.

 

Викривляючі політичні заходи не обов’язково недоречні. Їх можна обґрунтувати, якщо втрати ефективності більше ніж компенсуються просуванням цілей неефективності. Два джерела розбіжностей — ринкові провали та викривляючі політики — змушують приватні ціни відрізнятись від суспільних цін. Додаткова тотожність для кожної колонки МАР відома як тотожність «впливу відхилення»: приватні ціни мінус суспільні ціни дорівнюють впливу відхилень.

 

Емпіричне дослідження матриць МАР продовжується за допомогою цих двох тотожностей. Два фундаментальні кроки беруть участь у підготовці вхідних ресурсів для дослідження за допомогою МАР. Першим кроком є побудова бюджетів у приватних цінах для репрезентативних систем. Щоб завершити цей крок, аналітик компілює наявну інформацію про дослідження менеджменту господарств, перевіряє та завершує формування бюджетів господарств за допомогою польових досліджень. Потім бюджети господарств доповнюються постаграрними бюджетами транспортування та переробки. Така інформація приватних бюджетів про доходи та витрати записується в першому рядку МАР. Використання тотожностей прибутку дає можливість розрахувати приватні прибутки або конкурентоспроможність — перший результат дослідження за допомогою МАР.

 

Другий крок побудови МАР полягає в конвертуванні доходів та витрат у приватних (фактичних ринкових) цінах і відповідні записи в суспільних (ефективних) цінах. Розрахунок суспільних цін є комбінацією науки, мистецтва, здогадок, як це знають усі практики аналізу суспільних вигод та витрат. У посібнику наслідується підхід, за яким спочатку повністю пояснюється, чому всі елементи суспільної оцінки є винятково складною вправою, і вже потім пропонуються певні спрощення, які зазвичай непогано спрацьовують. Суспільна оцінка продукції та вхідних ресурсів, що беруть участь у міжнародній торгівлі (за відсутності викривляючої політики) дається за допомогою співставних світових цін (імпортна ціна cif для імпортної продукції , та ціна fob — для експортної). Світові ціни, навіть якщо вони встановлені в неповністю конкурентному світовому ринку, надають стандарт оцінки альтернатив, яку має країна в тому плані, чи використовувати світовий ринок, чи не використовувати. За відсутності викривляючої торговельної політики, світові ціни визначають внутрішні ціни на міжнародну продукцію та створюють ефективне розміщення ресурсів.

 

Суспільна оцінка вхідних ресурсів, що не беруть участі в між  народній торгівлі, виглядає складніше як з концептуального, так і з практичного погляду. Найпроблематичнішою є суспільна оцінка внутрішніх ресурсів — праці, капіталу та землі. У принципі, фактичні, приватні ціни на ресурси слід коригувати на величину викривляючого впливу відхилень на ринку продукції, ринкових провалів на ринку ресурсів, та викривляючої політики уряду на ньому, одним словом, на величину всіх відхилень в економіці. Це завдання, яке практично не можна виконати, дає приблизну оцінку за рахунок кількох практичних правил. Іншим типом вхідних ресурсів, що не беруть участі в міжнародній торгівлі, є окремі проміжні вхідні ресурси , що використовуються в аграрному підприємстві, переробці та маркетингу. Неміжнародні вхідні ресурси, наприклад, електроенергія, транспортування вантажівками, розкладаються на компоненти витрат міжнародних та внутрішніх ресурсів. Ці непрямі витрати потім додаються до прямих витрат міжнародних ресурсів і ресурсів, що використовувалися системою. Через це кожна МАР має тільки дві категорії витрат, а саме: міжнародні вхідні ресурси та внутрішні вхідні ресурси.

 

Другим результатом дослідження за допомогою МАР є розрахунок суспільних прибутків, або ефективності, що випливає з використання тотожності прибутку. Це можна зробити, щойно аналітик знайшов суспільну оцінку доходів (світові ціни на продукцію), витрат на міжнародні вхідні ресурси (через світові ціни) та витрат на всі ресурси (їх суспільні альтернативні витрати або величина національного доходу, що втрачається через невикористання ресурсів у найкращий можливий спосіб). Додатні суспільні прибутки є мірою ефективності або порівняльних переваг, оскільки вартість продукції, виробленої аграрною системою, перевищує витрати на виробництво після того, як усунено (принаймні гіпотетично) усі причини неефективності — викривляючі політичні заходи та ринкові провали. Негативні суспільні прибутки свідчать про протилежний результат. Країна даремно втрачає ресурси, коли дозволяє неефективне виробництво, яке має місце через викривляючі політики (що може бути іншою ціллю уряду), або ринкові провали (які уряд не здатен або не бажає коригувати заходами ефективної політики).

 

Третій рядок кожної МАР, що вимірює вплив відхилень, визначається використанням другої облікової тотожності: приватні ціни мінус суспільні ціни дорівнюють впливу відхилень. Подеколи аналітик має кращу інформацію про третій рядок матриці, ніж про перші два рядки. Таким чином, суспільна оцінка є радше результатом, а не вхідною інформацією аналізу. Проте відхилення зазвичай є результатом дослідження. Робота аналітика не завжди закінчується в цій точці. Деколи політикам потрібно мати вплив відхилень, поділений на такі елементи, що відносяться до ринкових провалів та до окремих політик. Для ринку товарів (де визначаються приватні ціни на міжнародні товари та вхідні ресурси) аналітик повинен спробувати визначити ринкові провали. Якщо таких не має, можна припустити, що ринкових провалів не існує, вони не важливі або їх не можна оцінити. Для ринку ресурсів очікують протилежне і припускають що відхилення, які не можна віднести до викривлень у виробництві продукції або ринку ресурсів, є результатом недосконалості ринку ресурсів.

 

Тісний взаємозв’язок між політикою обмінного курсу та ціновою політико також часто спостерігається в МАР. Коли викривляючі політики змушують приватні ціни на продукцію відрізнятися від їх суспільних значень за коректного обмінного курсу, то всі виміряні трансферти в третьому рядку МАР можна віднести до цінової політики. Проте якщо обмінний курс переоцінений, то суспільну оцінку міжнародної продукції і міжнародних вхідних ресурсів слід коригувати, щоб відобразити величину, на яку переоцінено обмінний курс. Наприклад, за 20 % переоцінки обмінного курсу потрібно на 20 % збільшити величину суспільних доходів, суспільних витрат на вхідні ресурси та суспільні прибутки. Третій рядок відображатиме, що політика обмінного курсу оподатковуватиме доходи від виробництва продукції, субсидуватиме витрати на вхідні ресурси та оподатковуватиме прибутки.

 

Отже, побудова МАР зазвичай тягне за собою пошук інформації про приватні доходи, приватні витрати на міжнародні вхідні ресурси, приватні витрати на всі ресурси. Використання прибуткової тотожності дає два дослідницькі результати: приватні прибутки (конкурентоспроможність) та суспільні прибутки (ефективність). Чотири інші дослідницькі результати — трансферти виробництва продукції, трансферти міжнародних вхідних ресурсів, ресурсні трансферти та чисті політичні трансферти — розраховуються за допомогою тотожності відхилення. Чистий трансферт — різниця між приватними та суспільними прибутками або комбінація всіх трьох інших видів трансфертів — є результатом повного набору аграрних та макроекономічних політик і ринкових провалів, що впливають на систему.

 

Оскільки дані для МАР відображають вибраний базовий рік, то результати є статичними за своєю природою і їх потенційно можна використовувати тільки для одного року. Передбачення змін майбутніх світових цін, технологій та цін на ресурси шляхом моделювання динамічних порівняльних переваг можна виконати залежно від того, як суспільні прибутки реагуватимуть на зміну основних параметрів моделі. Для аналізу інвестиційної політики можна використати МАР так. Спочатку будують базову МАР, визначають суспільні прибутки перед будьякими інвестиціями і потім аналізують динамічні порівняльні переваги з та без запланованих інвестицій. Таким чином, підхід з використанням МАР можна використовувати для відображення базових умов, а потім виміряти наслідки впливу зміни цін, макроекономічних або інвестиційних політичних заходів на приватні або суспільні прибутки аграрних систем у базовому році або в майбутні періоди. 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Частина 5. ВИКОРИСТАННЯ МОДЕЛІ АГРАРНИХ РИНКІВ ТА КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУ НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНИ
Розділ 16. ЗВЯЗКИ МІЖ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ І МАКРОЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ В УКРАЇНІ
16.3. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ
16.4. ВРІВНОВАЖЕНИЙ РЕАЛЬНИЙ ОБМІННИЙ КУРС В УКРАЇНІ
16.5. ВПЛИВ МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ НА ЦІНИ АГРАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki