Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)


< Попередня  Змiст  Наступна >

15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)


 

 

Метою складання звіту про рух грошових коштів є надання користувачам фінансової звітності повної, правдивої та неупередженої інформації про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх еквівалентах (далі — грошові кошти) за звітний період.

У звіті про рух грошових коштів наводяться дані про рух грошових коштів протягом звітного періоду в результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Якщо рух грошових коштів у результаті однієї операції включає суми, які належать до різних видів діяльності, то ці суми слід наводити окремо у складі відповідних видів діяльності.

Внутрішні зміни у складі грошових коштів до звіту про рух грошових коштів не включаються.

Підприємство розгорнуто наводить суми находжень та видатків, що виникають у результаті операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Негрошові операції (отримання активів шляхом фінансової оренди, бартерні операції, придбання активів шляхом емісії акцій тощо) не включаються до звіту про рух грошових коштів.

Звіт про рух грошових коштів складається за формою № 3, наведеною у дод. 3 до П(с)БО 4.

Структуру звіту представлено однією таблицею, в якій рух грошових коштів подається за трьома видами діяльності:

— операційною;

— інвестиційною;

— фінансовою.

Характеристика окремих статей звіту про рух грошових коштів за видами діяльності

Рух грошових коштів у результаті операційної діяльності визначається шляхом коригування прибутку (збитку) від звичайної діяльності до оподаткування на суми:

— змін запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, пов’язаної з операційною діяльністю, протягом звітного періоду;

— наведені в негрошових статтях;

— наведені у статтях, які пов’язані з рухом грошових коштів у результаті інвестиційної та фінансової діяльності.

Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності визначається на основі аналізу змін у статтях розділу балансу «Необоротні активи» та статті «Поточні фінансові інвестиції».

Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності визначається на основі змін у статтях балансу за розділом «Власний капітал» і статтях, пов’язаних із фінансовою діяльністю, у розділах балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів», «Довгострокові зобов’язання» і «Поточні зобов’язання» («Короткострокові кредити банків» і «Поточна заборгованість по довгострокових зобов’язаннях», «Поточні зобов’язання по розрахунках з учасниками» тощо).

Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках. У примітках до фінансової звітності наводиться (розкривається) інформація про: а) склад грошових коштів; б) склад статей «Інші надходження», «Інші платежі» та інших статей, які об’єднують кілька видів грошових потоків; в) негрошові операції інвестиційної та фінансової діяльності; г) наявність значного сальдо грошових коштів, які є у підприємства і які недоступні для використання групою, до якої належить підприємство.

У разі придбання або продажу майнових комплексів протягом звітного періоду наводиться (розкривається) інформація про: а) загальну вартість придбання або реалізації майнового комплексу; б) частину загальної вартості майнового комплексу, яка відповідно була сплачена або отримана у формі грошових коштів; в) суму грошових коштів у складі активів майнових комплексів, що були придбані чи реалізовані; г) суму активів (окрім грошових коштів) і зобов’язань придбаного або реалізованого майнового комплексу в розрізі окремих статей).

15.6. Методика складання звіту про власний капітал (форма №4)

Метою складання звіту про власний капітал є розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу підприємства протягом звітного періоду.

Звіт про власний капітал складається за формою № 4, наведеною в дод. 4 до П(с)БО 5.

Для забезпечення порівняльного аналізу інформації підприємства до річного звіту повинні додавати звіт про власний капітал за попередній рік.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ. ВИКОРИСТАННЯ ЇЇ ПОКАЗНИКІВ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМСТВОМ 16.1. Загальні положення
16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту
14.2. Види звітності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki