Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма №5)


< Попередня  Змiст  Наступна >

15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма №5)


 

 

Пояснювальна записка (примітки) до бухгалтерського фінансового звіту підприємства характеризує його діяльність у звітному році, пояснює основні фактори, які впливали на господарські та фінансові результати роботи, висвітлює фінансове і майнове становище, перспективи подальшої діяльності. Конкретний зміст пояснювальної записки (приміток) визначають Національні стандарти.

Міністерство фінансів України наказом від 29.11.2000 №302 затвердило типову форму фінансової звітності №5 «Примітки до річної фінансової звітності» (див. дод. 5).

15.8. Методика розкриття інформації у примітках до фінансових звітів

Усі підприємства розкривають у примітках до фінансових звітів призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім статутного капіталу).

Акціонерні товариства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

1.Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які передбачається здійснити передплату.

2.Загальну кількість і номінальну вартість акцій, на які здійснена передплата у порівнянні з передбаченими величинами.

3.Загальну суму коштів, одержаних у ході передплати на акції, у такому розрізі:

3.1.Усі грошові кошти, внесені як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

3.2.Вартісна оцінка майна, внесеного як плата за акції, із зазначенням кількості акцій.

3.3.Загальна сума іноземної валюти, внесеної як плата за акції, із зазначенням кількості акцій та курсу, за яким валюту зараховано в обліку.

4.Акції у складі статутного капіталу за окремими типами і категоріями:

4.1.Кількість випущених акцій із зазначенням несплаченої частини статутного капіталу.

4.2.Номінальна вартість акції.

4.3.Зміни протягом звітного періоду в кількості акцій, що перебувають в обігу.

4.4.Права, привілеї та обмеження, пов’язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів і повернення капіталу.

4.5.Акції, що належать самому товариству, його дочірнім та асоційованим підприємствам

4.6.Перелік засновників і кількість акцій, якими вони володіють.

4.7.Кількість акцій, які перебувають у власності членів виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному фонді перевищують 5%.

4.8.Акції, зарезервовані для випуску згідно з опціонами та іншими контрактами із зазначенням їхніх термінів і сум.

5.Нагромаджену суму дивідендів, не сплачених за привілейованими акціями.

6.Суму, включену (або не включену) до складу зобов’язань, коли дивіденди були передбачені, але формально не затверджені.

Усі інші підприємства наводять у примітках до фінансових звітів інформацію про:

1.Розподіл часток статутного капіталу між власниками.

2.Права, привілеї або обмеження щодо цих часток.

3.Зміни у складі часток і власників у статутному капіталі.

За рішенням керівних органів, засновників (власників) бухгалтерія може складати інші звіти, що подаються на розгляд результатів річної діяльності.

Аналізуючи баланс, можна зробити висновок, що є достатня інформаційна база для проведення економічного аналізу фінансового стану підприємства і на період, перехідний до ринкової економіки, вона задовольняє потреби керівників підприємств та інших користувачів бухгалтерської фінансової звітності.

Подальший розвиток ринкової економіки сприятиме вдосконаленню як показників, так і методики його аналізу.

15.9. Методика і техніка виправляння помилок, зміни в облікових оцінках та обліковій політиці

1.Виправляння помилок. Виправляння помилок, допущених у процесі складання фінансових звітів за попередні періоди, здійснюється шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року.

Виправляння помилок, які відносяться до попередніх періодів, потребує повторного відображення відповідної порівняльної інформації у фінансовій звітності.

2.Зміни в облікових оцінках. Облікова оцінка може переглядатися, якщо змінюються обставини, на яких базувалася ця оцінка, або отримана додаткова інформація.

Наслідки зміни в облікових оцінках слід включати до тієї самої статті звіту про фінансові результати, яка раніше застосовувалася для відображення доходів або витрат, пов’язаних з об’єктом такої оцінки.

Наслідки зміни облікових оцінок слід включати до звіту про фінансові результати у тому періоді, в якому відбулася зміна, а також у наступних періодах, якщо зміна впливає ні ці періоди.

3. Зміни в обліковій політиці. Облікова політика може змінюватися, якщо змінюються статутні вимоги, вимоги органу, який затверджує Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, або якщо зміни забезпечать достовірне відображення події чи операцій у фінансовій звітності підприємства.

Не вважається зміною облікової політики встановлення облікової політики для:

1) подій або операцій, які відрізняються за змістом від попередніх подій або операцій;

2) подій або операцій, які не відбувалися раніше.

Облікова політика застосовується щодо подій та операцій з моменту їх виникнення, за винятком випадків, передбачених п.13 П(с)БО 1.

Вплив зміни облікової політики на події та операції минулих періодів відображається у звітності:

— коригуванням сальдо нерозподіленого прибутку на початок звітного року;

— повторним наданням порівняльної інформації щодо попередніх звітних періодів.

РОЗДІЛ 16


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
ВИМОГИ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 15.1. Вимоги до звітності
14.3. Підготовчі роботи до складання фінансового звіту
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki