Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства


< Попередня  Змiст  

16.2. Методика розрахунку основних економічних показників фінансового стану та результатів діяльності підприємства


Подальший аналіз фінансової звітності здійснюється через розрахунки показників-коефіцієнтів за такими напрямами:

— майновий стан;

— ділова активність;

— рентабельність;

— фінансова стійкість;

— ліквідність (платоспроможність);

— позиція підприємства на ринку цінних паперів.

Основні аналітичні показники фінансового стану підприємства і результатів діяльності, методику їх розрахунку та використання в управлінні наведено у табл.16.2.

Напрям позитивних змін 1. Показники майнового стану Збільшення, особливо в умовах інфляції Зменшення за умов незмінних або зростаючих обсягів реалізації
Частка обігових коштів у виробничій сфері Частка коштів, інвестованих в основні засоби, у валюті балансу
Ф. № 1, р. 100 + р. 120 + р. 270 Ф. № 1, р. 260 + р.270 Ф. № 1, р. 030 Ф. № 1, р. 280 Ф. № 1, р. 032 Ф. № 1, р. 031
Оборотні виробничі засоби Оборотні активи Залишкова вартість основних засобів Активи Знос основних засобів Первісна вартість основних засобів
Чо.в.з Чо.з
Частка оборотних виробничих засобів в обігових коштах Частка основних засобів
1.1 1.2
Збільшення за умов виключення інфляційного фактора Збільшення за умов зростання доходів від фінансових інвестицій Збільшення Збільшення Збільшення; рекомендований
Рівень фізичного і морального оновлення основних засобів Частка фінансових (портфельних) інвестицій у валюті балансу; зменшення диверсифікаційного ризику Частка мобільних виробничих засобів у валюті балансу Частка обігових коштів у виробничій сфері Скільки обігових коштівприпадає на
Ф. № 1 (збільшення р. 031) Ф. № 1, р. 031 Ф. № 1, р. 040 + р. 045 Ф. № 1, р. 280 Ф. № 1, р. 100 + р. 12 + р. 270 Ф. № 1, р. 280 Ф. № 1, р. 100 + р. 120 + р. 270 Ф. № 1, р. 080 Ф. № 1, р. 260 + р. 270
Збільшення за звітний період первісної вартості основних засобів Первісна вартість основних засобів Довгострокові фінансові інвестиції Активи Оборотні виробничі активи Активи Оборотні виробничі засоби Оборотні активи Мобільні активи
Кон Чд.ф Чо.в.а Чо.в.з Кмоб
Коефіцієнт оновлення основних засобів Частка довгострокових фінансових інвестицій в активах Частка оборотних виробничих активів Частка оборотних виробничих засобів в обігових коштах Коефіцієнт мобільності
1.4 1.5 1.6 1.7 1.8

3

3

  Зменшення Збільшення Зменшення, яке не перешкоджає нормальному процесу виробництва, не загрожує дефіцитом матеріальних ресурсів Збільшення
обіговихкоштів за період; скільки виручки припадає на одиницю обігових коштів Середній період від витрати коштів для виробництва продукції до отримання коштів за реалізовану продукції Кількість оборотів коштів, інвестованих у запаси Період, протягом якого запаси трансформуються в кошти У скільки разів виручка перевищує середню дебіторську заборгованість
Ф. № 1, р. 260 + р. 270     Ф. № 2, р. 040 Ф. № 2, р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140   Ф. № 2, р. 035 Ф. № 1, р. 050 + р. 170 + р. 180 + р. 190 + р. 200 + + р. 210
Обігові кошти 360 Ко Собівартість реалізації Середні запаси 360 Ко.з ЧВ Середня дебіторська заборгованість
  Чо Ко.з Чз Кд.з
оборотності обігових коштів (обороти) Період одного обороту обігових коштів (днів) Коефіцієнт оборотності запасів (обороти) Період одного обороту запасів (днів) Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (оборотів)
  2.4 2.5 2.6 2.7
Зменшення, особливо в умовах інфляції; збільшення, якщо додаткова вартість коштів компенсується додатковим прибутком від збільшення обсягів реалізації Збільшення  
  Зменшення Зменшення, але від’ємне значення показника свідчить вже про нестачу коштів (підприємство працює у борг) Збільшення
  Збільшення. Добуток трьох показників: 2.1; 3.7 і 4.8 (за цим переліком) Збільшення Збільшення Збільшення
прибутку припадає на одиницю інвестованих в активи коштів Скільки чистого прибутку припадає на одиницю власного капіталу Скільки чистого прибутку припадає на одиницю вартості виробничих фондів Скільки прибутку від реалізації припадає на одиницю виручки Скільки прибутку від операційної діяльності припадає на одиницю виручки
Ф. № 12, р. 280 Ф. № 2, р. 220 Ф. № 1, р. 380 Ф. № 2, р. 220 Ф. № 1, р. 030 + р. 100 + р. 120 Ф. № 2, р. 050 – р. 070 – р. 080 Ф. № 2, р. 035 Ф. № 2, р. 100 Ф. № 2, р. 035
Активи Чистий Власний капітал Чистий Виробничі засоби Прибуток від реалізації Виручка Прибуток від операційної діяльності Виручка
  Рв.к Рв.ф Рр рпРО
ресурсів (активів) за чистим прибутком Рентабельність власного капіталу Рентабельність виробничих фондів Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від реалізації Рентабельність реалізованої продукції за прибутком від операційної діяльності
  3.3 3.4 3.5 3.6

8

8

використання позик. У зарубіжній практиці до 38,8% — нормальне значення, понад 88,6% — тривожне Зменшення Зменшення 4. Показники фінансової стійкості
Збільшення Збільшення. За різними джерелами рекомендується Кз.в.к від 0,1 до 0,2
Оборотні активи, які фінансуються за рахунок власного капіталу і довгострокових зобов’язань. Наявність Рк означає не лише здатність платити поточні борги, а й можливість розширити виробництво Абсолютна можливість перетворення активів у ліквідні кошти
Ф. № 1, р. 380 + р. 430 + р. 480 – р. 080 або ф. №1, р. 260 + р. 270 – р. 620 – р. 630 Ф. № 1, р. 380 + + р. 430 – р. 080 Ф. № 1, р. 260 ++р. 270
Власний капітал + довгострокові зобов’язання – позаоборотні активи) або оборотні активи – короткострокові зобов’язання Власні обігові кошти Обігові кошти
Рк Кз.в.к
Власні обігові кошти (робочий, функціонуючий капітал) Коефіцієнт забезпечення оборотних активів власними коштами
4.1 4.2

1

49

1

Збільшення Збільшення Збільшення Кавт має бути > 0,5 Зменшення;
Наскільки запаси, що мають найменшу ліквідність у складі оборотних активів, забезпечені довгостроковими стабільними джерелами фінансування Скільки на одиницю коштів, вкладених у запаси, припадає у сукупності власних коштів, довго- та короткострокових зобов’язань Характеризує можливість підприємства виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів; його незалежність від позикових джерел Скільки одиниць
Ф. № 1, р. 380 + р. 430 – р. 080 Ф. № 1, р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140 Ф. № 1, р. 380 + р. 430 + р. 480 – р. 080 + р. 500 + р. 540 Ф. № 1, р. 100 + р. 120 + р. 130 + р. 140 Ф. № 1, р. 380 + р. 430 + р. 630 Ф. № 1, р. 640 Ф. № 1, р. 640
Власні обігові кошти Запаси Нормальні джерела покриття запасів Запаси Власний капітал Пасиви Пасиви
Кзап Кп.з Кавт Кф.з
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами запасів Коефіцієнт покриття запасів Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) Коефіцієнт
4.5 4.6 4.7 4.8

3

3

  Зменшення; Фл має бути ? 0,25 Кф.с має бути 0,85—0,90 5. Показники ліквідності (платоспроможності) Збільшення; критичне значення Кл.п = 1; у разі Кл.п < 1 підприємство має неліквідний баланс. Якщо Кл.п = 1—0,5, підприємство своєчасно може сплатити борги
Характеризує залежність підприємства від довгострокових зобов’язань. Збільшення Фл свідчить про підвищення фінансового ризику Частка стабільних джерел фінансування у їх загальному обсязі Характеризує достатність оборотних коштів для погашення боргів протягом року
Ф. № 1, р. 260 – (р. 100 + р. 110 +р. 120 + р. 130 + р. 140)
Поточні активи
Кл.п
Коефіцієнт ліквідності поточної (покриття)
5.1
 
Збільшення; Кл.ш має бути > 1; у міжнародній практиці рекомендовано Кл.ш = 0,7—0,8 Збільшення; Кл.амає бути 0,2—0,35
6. Позиція підприємства на ринку цінних паперів Збільшення Збільшення за умовдостатнього реінвестування прибутку Залежить від дивідендної політики підприємства Збільшення
Скільки чистого прибутку припадає на одну просту акцію Скільки оголошених дивідендів припадає на одну акцію Частка дивідендів до сплати у чистому прибутку Відхилення ринкової ціни акції від номінальної (облікової)
Ф. № 2, р. 320 Ф. № 2, р. 340 Ф. № 2, р. 340 Ф. № 2, р. 320 Дані ринку цінних паперів Дані структури статутного фонду (кількість акцій за номіналом) Дані ринку цінних паперів Ф. № 2, р. 320
    Показник 6.2 Показник 6.1 Ринкова ціна Номінальна ціна акції Ринкова ціна Дохід на акцію
Дак Да Дв ККА
Дохід на акцію Дивіденд на акцію Дивідендний вихід Коефіцієнт котирування акцій
6.1 6.2 6.3 6.4
Збільшення за умов одночасного збільшення ринкової ціни акції Збільшення    
Поточна рентабельність інвестованого в акцію капіталу Зміни у добробуті акціонерів, який складається: а) з поточних дивідендів; б) з різниці між ринковою і первісною вартістю акції    
Ф. № 2, р. 340 Дані ринку цінних паперів 100 ? ф. № 2, р. 340 + ф. № 1, р. 380 ? індекс ринкової ціни акції Ф. № 1, р. 300
Дивіденд на акцію Ринкова ціна акції Дивідендний дохід + потенційний дохід за рахунок збільшення власного капіталу і ринкової вартості акції
Дд Дакц
Дивідендна дохідність акції Зміни у добробуті акціонерів
6.6 6.7

50ДОДАТКИ

Додаток 1 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 2

Підприємство............................. Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
    01
 

Галузь......................................... за СПОДУ

Вид економічної діяльності..... за ЗКГНГ

Одиниця виміру, тис. грн......... за КВЕД

Адреса........................................ Контрольна сума

БАЛАНС на _____________ 20 __ р.

502

Продовження дод. 1

503

Закінчення дод. 1

Керівник

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 2 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 3

Підприємство.............................Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
    01
 

Галузь.........................................за СПОДУ

Вид економічної діяльності.....за ЗКГНГ

Одиниця виміру, тис. грн.........за КВЕД

Адреса........................................Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ за ____________20 _ р. Форма № 2 Код за ДКУД 1801003І. Фінансові результати

505

Продовження дод. 2

506

Закінчення дод. 2 II. Елементи операційних витрат III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Керівник

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 3 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 4

Підприємство.............................Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
    01
 

Галузь.........................................за СПОДУ

Вид економічної діяльності.....за ЗКГНГ

Одиниця виміру, тис. грн.........за КВЕД

Адреса........................................Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за ____________20 _ р.

508

Продовження дод. 3

509

Закінчення дод. 3

Керівник

Керівник

Головний бухгалтер

Додаток 4 до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 5

Підприємство.............................Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
    01
 

Галузь.........................................за СПОДУ

Вид економічної діяльності.....за ЗКГНГ

Одиниця виміру, тис. грн.........за КВЕД

Адреса........................................Контрольна сума

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за ____________20 _ р.

511

Продовження дод. 4

512

Закінчення дод. 4

Керівник

Керівник

Головний бухгалтер

КОДИ 01    
 
 

51

             

51

Із

Із

У тому числі передані в операційну оренду знос                  
первісна (переоцінена) вартість                  
одержані за фінансовою орендою знос                  
первісна (переоцінена) вартість                  
               
На кінець року              

51

На кінець року поточні
довгострокові
Витрати                           ?      
          ?    
Залишок забезпечення на кінець року                

52

______

(922) ______

(923) ______

(924) ______

(925) ______

Запаси».

Запаси».

«

Код рядка 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920
У т. ч. за строками непогашення від 6 до 12 місяців    
від 3 до 6 місяців    
до 3 місяців    

< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
15.7. Методика складання пояснювальної записки (приміток) до бухгалтерського фінансового звіту (форма №5)
15.5. Методика складання звіту про рух грошових коштів (форма № 3)
15.4. Методика складання звіту про фінансові результати
15.3. Методика складання балансу фінансової звітності
15.2. Організаційне забезпечення формування фінансової звітності
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki