Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплінЧастина 3. Методика проведення тренінгів в економічному навчанні


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 3. Методика проведення тренінгів в економічному навчанні


Цей прийом складається з таких етапів. критики процесі диску, тренінгів, І.Введення в критику, створення добро

Для розвитку креативності учасників тренінгу професійний тренер може вводити елементи імпровізації.

Фахівці радять для досягнення спонтанності думок і дій використову вати інтуїтивний підхід. Крім цього, для того щоб дати учасникам досвід імпровізації, творчості і дій у просторі спонтанності, можна використовувати спеціальні вправи, перегляд наявних понять, використання сучасних методів розвитку творчого мислення. Розвиток креативності студентів у процесі тренінгових занять !

336У процесі проведення тренінгу виділяйте час до аналізу і корекції ходу тренінгу, стимулюйте запитання слухачів, давайте простір для ідей учасників, передавайте право ведення фрагментів тренінгу учасникам, використовуйте досвід слухачів і таке інше.

Застосовуйте такі креативні принципи, як зміна стилю і темпу ведення тренінгу для того, щоб пристосовуватись до різного типу слу хачів та їх модальності, різних типів інтелекту, досвіду тощо. Для урізноманітнення навчання використовуйте кольорове і музичне оформлення. Робіть навчання схожим на гру!

Для подальшого самовдосконалення викладача як тренера обов’язково необхідно навчитись аналізувати заняття з метою його перепланування. В процесі такого самоаналізу треба визначити: «що було добре?», «які бу ли помилки?», «чи вдалось заняття взагалі?». Дуже корисно з’ясувати з учасниками тренінгу: «Що треба змінити в наступному тренінгу?», «Що не слід робити?», «Що треба зробити наступного разу?» тощо. Існують різні форми зворотного зв’язку тренера і учасників тренінгу, які дозволяють зробити цей моніторинг з метою удосконалення роботи в подальшому. Самовдосконалення тренера

— шлях до успіху

Не слід дуже розстроюватись через негативну оцінку. Це нормально. Як казала А. Ахматова: «Я не п’ять копійок, щоб всім подобатись».

Робіть висновки і працюйте! !

7.4.Аналіз результативності тренінгових занять

В економічному навчанні, як і в інших видах професійної підготовки, важливо пам’ятати таку давню мудрість: ? те, що сказано, ще не означає, що воно почуте;

Вчитись так, щоб навчитись діяти ? те, що прийняли, ще не означає, що застосували; ? те, що застосували, ще не означає, що засвоїли.

? те, що почули, ще не означає, що зрозуміли; ? те, що зрозуміли, ще не означає, що прийняли;

Безумовно, тренінги належать до класу інтерактивних занять.

Навчальна спрямованість тренінгів, як їх принципова характери-стика, виявляється насамперед у передачі і засвоєнні нових знань, умінь і навичок (ЗУН). Джерелом ЗУН є тренер, партнери зі спілкування і тренінгові ситуації. При цьому учасники не «отримують» цей комплекс, а самі «приходить» до нього в силу своєї активності.

Тренінг для навчання та організаційного розвитку — це мобільна та ефективна ф орма економічного навчання. В системі TACIS, як відомо, вирізняють три типи навчання: розвиток навичок, усвідомлення і навчання за участю слухачів. Тренінг — це заняття з розвитку конкретних навичок навчання за участю студентів, якими керує викладач. Педагогічний тренінг

— це метод ігрового моделювання соціально-економічних ситуацій з метою розвитку психолого-економічної компетентності, розвит ку певних якостей, умінь і навичок його учасників. Тренінг спрямований на підвищення професійної підготовки, адекватності самоусвідомлення і поведінки людей і груп.

Таким чином, тренінг — це діяльність, яка пов’язана зі змінами в різних аспектах суспільного життя (в економіці, соціальній та законодавчій політиці, на ринку праці тощо). Тренінги використову ються на стадіях підготовки фахівця, для роботи зі школярами та студентами. Найбільш поширеними є тренінги та аутотренінги на формування комунікативних навичок спілкування, формування лідерських якостей особистості, самомотивації, стилю поведінки, відпрацювання базових елементів професійної поведінки, прискорення адаптації нових працівників, навчання нових методів роботи і нових технік мислення тощо. Інтерактивна технологія соціально-психологічного тренінгу (СПТ) та психологічного відеотренінгу посідає важливе місце серед методів, що активізу ють підготовку економічних кадрів.

Відомі розробники теорії і практики тренінгу Ю. Н. Ємельянов та Е. С. Кузьмін поєднують активні групові методи, що застосовуються в СПТ, у три загальних блоки: Тренінг як методика ігрового моделювання

1.Дискусійні методи (групова дискусія, аналіз випадків з практики, аналіз ситуацій морального вибору, моделювання практичних ситуацій, метод кейсів та ін.);

2.Ігрові методи: а) дидактичні, імітаційні і творчі ігри, в тому числі ділові (управлінські); б) рольові ігри (інтонаційно-мовний, відеотренінг, ігрова психотерапія, психодраматична корекція);

338

в) мозковий штурм; г) контргра (трансактний метод усвідомлення комунікативної поведінки);

3.Сенсетивний тренінг (тренування самопізнання (усвідомлення), міжособистісної чуттєвості та емпатії).

Крім методів (методик), що використовуються в тренінгах, фахівці вибирають види тренінгів залежно від учасників, тематики і рівня складності проблем організації (індивідуальний, системний, стратегічний).

Тренінг входить як навчальний засіб в групу активних методів навчання, виконує роль альтернативи пасивним методам.

Таблиця 7.2

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ МЕТОДІВ ТРЕНІНГУ

Набуття знань Зміна установок Вирішення проблем Навички міжособистісного спілкування Прийняття учасників Тривалість збереження інформації
Кейс-метод 4 5 1 5 1 4
Семінар 1 3 4 4 5 2
Лекція 8 7 7 8 7 3
Ігри 5 4 2 3 2 7
Фільми 6 6 8 6 4 5
Програмовані інструкції 3 8 6 7 8 1
Рольова гра 2 2 3 1 3 6
Тренінг (групова динаміка) 7 1 5 2 6 8

Примітка: Зі статті Дж. Ньюстрома «Оцінка ефективності методів тренінгу» («Evaluating the effectiveness of training methods») у журналі Personal Administration, виданим American Society for Personal Administration (січень 1990).

Ключ: 1 — низький рівень, 8 — високий рівень.

Аналізуючи таблицю «Оцінка ефективності методів тренінгу», можна зробити багато висновків. Наприклад, лекція як форма набуття знань лідирує серед усіх методів, хоча трива-

лість зберігання інформації в неї досить низька, в той час тренінг має високий бал набуття знань і високий рівень запам’ятовування.

Але, на нашу думку, не треба викладачам робити поспішні висновки. Просто методична компетентність викладача реалізується в знанні кожної методики (методу), її особливостей і застосуванні різних методик залежно від специфіки економічної інформації і цілей навчання.

На думку В. В. Никандрова, такі традиційні прийоми навчання як лекції, семінар, бесіди, демонстрація дослідів іноді розглядаються як пасивні. Але і на лекціях відбувається процес засвоєння знань. У лекційній дидактиці передавання знань іде переважно дедуктивним шляхом: від загального до часткового, тобто логічною спрямованістю процесу пізнання.

У тренінгу та інших «активних прийомах» засвоєння знань відбувається су то індуктивним шляхом: від конкретних повідомлень до операцій (вмінь і навичок), до загального підвищення компетентності і ефективності діяльності.

Головними особливостями тренінгу можна назвати:

1) підвищена активність учасників; ! Чим тренінг відрізняється від ділової гри?

2) ігровий характер;

3) навчальна спрямованість;

4) групова форма проведення.

Ці ознаки дають можливість віднести тренінг нарівні з діловими та рольовими іграми до групи активних методів навчання, що протиставляється групі «традиційних» методів навчання у вигляді лекцій, семінарів, бесід тощо.

Ми поділяємо позицію В. В. Нікандрова в тому, що характер тренінгів поєднує їх з діловими і рольовими іграми. Специфіка рольових ігор — це спрямованість на розвиток міжособистісного і міжгрупового спілкування. Об’єктом ділових ігор є професійна діяльність. Ігри спрямовані на вироблення і розвиток професійно значущих якостей і вмінь, удосконалення діяльності колективів. А оскільки будь-який вид спілкування і будь-яка професійна діяльність є проявами психічної активності людей, то в цьому плані можна вважати рольові і ділові ігри як специфічні різновиди психотренінгів.

Тренінг як методика ігрового моделювання різних аспектів професійної економічної діяльності в формі гру пової поведінки є першим ступенем ігрових методів навчання, її початковим елементом (далі йдуть рольові вправи, різного типу ігри і тренінг-курси). Взагалі тренінг відрізняється від гри більше

340всього тим, що в тренінгу чітко визначено, чого учасник не вмів робити і чому навчився, взявши участь у тренінгу. «Не знав» — «не вмів» — «узяв участь у тренінгу» ? «вмію».

До методів оцінювання тренінгу належать: анкети, усна оцінка («круглий стіл»), індивідуальні інтерв’ю та неформальні перерви. Для оцінювання ефективності тренінгу необхідно відповісти хоча б на такі запитання: чи правильно бу ли визначені та сформульовані цілі тренінгу? чи використовувались адекватні ресурси й методи? чи досягнута мета? Але треба попередити, що оцінювання результатів тренінгу часто плутають з оцінюванням рівня задоволеності тренінгом або частіше за все з оцінюванням результатів самими слу хачами. Критеріїоцінювання результативності тренінгів

Оцінювання ефективності тренінгу полягає в зіставленні за заданими параметрами стану тих, хто навчається, до й після тренінгу. Критеріями оцінювання результативності тренінгу може бути:

1) оцінювання корисності тренінгу тими, хто навчає;

2) навчальний ус піх, тобто досягнення тих, кого навчають, що демонструється в тренінгових вправах та іграх, а також підвищення ефективності праці на робочому місці або вплив тренінгу на роботу підрозділів підприємства.

Висока активність учасників тренінгу, коли його учасники аналізують цілі, систему цінностей, норми і правила поведінки, форми взаємодії, способи розв’язання завдань в економіці, вважається основною умовою отримання навчального ефекту тренінгу.

Умовами ефективності проведеного тренінгу є: особиста у часть у тренінгу, вміння аналізувати участь у тренінгу, вміння аналізувати власні недоліки, наявність певного досвіду й практики, формування нової поведінки та доведення деяких навичок до автоматизму, наявність зворотного зв’язку.

Основним критерієм результативності тренінгу можна вважати факти використання слухачами навичок, що вони отримали в процесі тренінгових занять. Так, після проведення тренінгу з методики використання інтелект-карт в економічному навчанні з викладачами КНЕУ частина учасників тренінгу зразу ж стала використову вати їх в різних варіантах у власній викладацькій діяльності.

Якщо говорити про загальні методичні характеристики ефективності тренінгових занять, то слід виокремити такі основні прин

341ципи, як: активність учасників; рівні права всіх учасників; навчальна спрямованість тренінгових завдань; принцип отримання економічних знань «тут і зараз»; групові форми проведення і т. ін.

Знання стає розумінням, коли воно підкріплено почуттями і досвідом. І, як казав В. Гете, «в конце концов от всех приобретенных знаний в памяти у нас остается только то, что мы применим на практике». В тренінгах наявна вся система навчання: ? надання інформації; ? створення середовища для експерименту, за допомогою якого інформація стає знанням; ? виділення додаткового часу для осмислення або подальших дій; ? дії синтезують знання в розуміння, а розуміння в знання.

Це все дає можливість уникнути інформаційного перевантаження, тому що розділяє інформацію на частини і передає її для паралельної обробки всім типам інтелекту.

Тренінг як навчання заради досягнення конкретних цілей повинен мати на меті перенесення його результатів у сферу практичної діяльності учасників тренінгу.

Ділові ігри й тренінги мають багато переваг, тому вони широко використову ються не тільки у практиці вищих закладах освіти, а й у школах. Як відзначають психологи, такі заняття дають змогу учасникам самим вирішувати проблеми, а не бути сторонніми спостерігачами; створюють більш високу потенційну можливість для перенесення знань і досвіду діяльності з навчальної ситу ації в практику економічного життя; дозволяють «стискати» час; психологічно привабливі для учнів.

Але інколи використання ділових ігор як форми тренінгу для дорослих у школах може призвести до невдачі, тому що викладачі повинні добре володіти методикою проведення тренінгів та ігор, тобто спеціально вчитися методики. Сту денти мають бути добре підготовлені, тому що недостатні знання зводять обговорення до рівня «говорильні».

Запитання для перевірки результативності тренінгу. ? Чи забезпечує тренінг індивідуальний підхід до студента? ? Чи стимулює організація тренінгу безперервну участь

342кожного студента в навчанні? ? Чи забезпечує тренінг адекватне охоплення змісту проблеми? ? Чи контролює тренінг успішність студента? ? Чи передбачено в тренінгу необхідну допомогу студентам, які почнуть навчання не з самого початку? ? Чи забезпечує тренінг адекватну практику для узагальнення отриманих навичок?

Дуже важлива якість практики та її результати.

Пам’ятайте!!! Завжди є більше ніж один спосіб зробити що-небудь!!!

Запитання та завдання

1. Що таке тренінг?

2. Що таке сучасні тренінгові технології?

3. У чому сутність основних тренінгових технік?

4. Основні етапи організації навчальних тренінгів. На прикладі тренінгу з розвитку певної техніки мислення розкрити сутність кожногоетапу.

5. Для чого потрібен план уроку-тренінгу?

6. Як перевірити результативність тренінгу?

7. Що вам дала участь у розробленні й проведенні вами тр енінгу?

343РОЗДІЛ 8


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
8.2.Як створити економічну гру
8.3.Як проводити економічну гру
8.4.Тренінг-курс з розроблення міжпредметного комплексу інтерактивних занять зі спеціальності (на прикладі кафедри)
8.5. Ефективність ігрових форм навчання
Організація самостійної роботи в процесі вивчення економічних дисциплін
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki