Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаМЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА METODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE


< Попередня  Змiст  Наступна >

МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВА METODICAL ASPECTS OF ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF THE MANAGEMENT OF MATERIAL RESOURCES OF THE ENTERPRISE


Анотація. Розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності управління матеSummary. A methodical ap-proach to evaluating the effec-tiveness of the management of

ріальними ресурсами на основі структурної декомпозиції системи та процесу управління. Систематизовано критерії оціmaterial resources based on structural decomposition of the system and the process of man-agement has been developed. Ключові слова: матеріальні ресурси, система управління, ефективність, карта розширеKey words:material resources, management system, effective-ness, map of extended system of

У сучасних динамічних ринкових умовах посилюється необхідність оцінювання всіх процесів, які протікають на підприємстві, в тому числі, й процесів управління матеріальними ресурсами з метою подальшого їх поліпшення та удосконалення. Ефективне управління матеріальними ресурсами підприємства забезпечує зменшення витрат на утримання виробничих запасів та скорочення тривалості знаходження фінансових коштів у незавершеному виробництві, безпосередньо впливає на ритмічність виробництва.

Оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами як складного багатофакторного явища доцільно проводити відповідно до вимог системного підходу. Це пов’язане з тим, що матеріальні потоки є елементами складних взаємопов’язаних систем, а всі дослідження, які з ними пов’язані, мають яскраво виражений системний характер [1, c. 150]. Як зазначають науковці, управління ефективністю має бути стратегічним, всеохоплюючим, комплексним, безперервним, мотивуючим [5, с. 136]. I. Етап. Ідентифікація бізнес-процесу і складання його схеми.

Методичною основою складання схеми бізнес-процесу може стати методологія IDEF0 [2] — методологія функціонального моделювання та графічної нотації (Function Modeling ). IDEF0 використовується для створення функціональної моделі, яка відображає структуру і функції системи, а також потоки інформації та матеріальних об’єктів, що зв’язують ці функції. ІІ. Етап. Вибір і деталізація критеріїв та оцінок.

Сукупність параметрів, за якими можна оцінити кожну функцію і процес, систематизовано автором у табл. 1. Дані показники мають відображати тісний взаємозв’язок критерію і системи конкретних показників ефективності, ефективність використання ресурсів та виконувати стимулюючу функцію [3, c. 125].

нювання ефективності та запропоноване використання карти розширеної системи показників. ної системи показників. Criterias of evaluating the effec-tiveness are systematized. The extended map of indicators is proposed. indicators.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ОЦІНЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

УПРАВЛІННЯ МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

КатегоріїПоказникиПланMTDYTD
ВитратиЗагальні витрати Витрати на матеріальні ресурси Витрати на транспортування Витрати, пов’язані з підтриманням запасів
Ресурсовіддача Оборотність запасів Матеріалоємність Енергоємність Матеріаловіддача
ЯкістьКількість скарг споживачів Точність дотримання параметрів замовлення Виконання замовлення в зазначений термін Коефіцієнт сортності Питома вага застарілих матеріалів Питома вага забракованих матеріалів
ЧасЧас виконання замовлення Час доставки замовлення споживачу Періодичність поставок Тривалість логістичного циклу

ІІІ. Етап. Cистемне оцінювання процесу управління та результатів процесу.

Базуючись на стратегічних цілях підприємства, особи та держави, автор для оцінювання ефективності управління матеріальними ресурсами з економічної, огранізаційної та соціальної точок зору пропонує використовувати карту розширеної системи показників, розроблену на основі теорії збалансованих показників Хьюберта Рамперсада, яка викладена в роботі [4], та управляти на основі цієї карти показниками матеральних потоків. У ній представлено три системи збалансованих показників (особи, підприємства, держави), передбачено можливість встановлення порівняння фактичного рівня досягнення цільових показників із плановим, а також визначено необхідність встановлення персональної відповідальності. IV. Етап. Розробка корегуючих заходів.

Результатом проведення діагностики управління матеріальними потоками є розуміння структури, напрямків, обсягів, недоліків

Таблиця 2

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ

МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ

Проблемне полеКорегуючі заходи
Відсутність системного та стратегічного бачення Аналіз і корегування існуючої стратегії підприємства відповідно до поточного стану та перспектив ровитку
Недостатня методична забезпеченість Впровадження методів динамічного моделювання матеріальних ресурсів, автоматизованих систем планування потреби
Неефективнсть використання ресурсів Впровадження у практику використання вторинних ресурсів, контроль і зменшення рівня відходів
Неефектива побудова матеріального потоку Оптимізація логіки та напрямів матеріального потоку для зменшення витрат на транспортування та збереження
Недостатня компетентність персоналу Розвиток професійних, когнітивних, соціальних компетентностей персоналу на основі проведення тренінгів, професійних навчань, презентацій
Неефективність комунікацій Досягнення необхідного рівня координації через організаційні перетворення в структурі управління підприємством
Недосконалість автоматизованих систем Вдосконалення управління матеріальними потоками на основі використання ЕОМ і спеціалізованих інформаційних систем

Таким чином, оцінювання ефективності управління матеріальними потоками спрямоване на встановлення і вивчення ознак, оцінку внутрішнього стану управління матеріальними потоками і виявлення проблем ефективного функціонування і розвитку системи управління, а також формування шляхів їх вирішення. При цьому управління ефективністю є циклічним процесом, стратегічною діяльністю менеджменту, спрямованою на підвищення загальної ефективності підприємства та досягнення цілей організації при мінімальних витратах.

і сильних сторін в управлінні. Аналіз матеріальних потоків дає змогу визначити поточний стан упраління матеріальними потоками та розробити перспективні напрямки щодо удосконалення.

Література

1. Омельченко В., Омельченко А. Менеджмент матеріальних потоків підприємства // Вісник Тернопільської академії народного господарства. — № 7/3. — 2002. — С. 149—152.

2. Методология функционального моделирования IDEF0 / Научноисследовательский Центр CALS.

— ИПК Издательство стандартов, 2000. — 62 с.

3. Механізм регулювання економіки / Л. М. Таранюк, А. І. Шаповал // Особливості визначення ефективності використання ресурсів на підприємстві в умовах перехідної економіки. — 2008. — № 3. — Т. 2.

— С. 123—127.

4. Универсальная система показателей деятельности: Как достигать результатов, сохраняя целостность / Хьюберт К. Рамперсад; Пер. с англ.

— М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. — 352 с

5. Управление эффективностью деятельности предприятия: учебник / А. Г. Гончарук. — Одесса: Астропринт, 2012. — 260 с.

УДК 33.330.101e-mail: a.l.l.a_a.l.l.a@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Чухраєва Наталія Миколаївна, асистент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна, ЕФЕКТИВНІСТЬ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ХАРЧОВИХ ПІДПРИЄМСТВ Анотація. У
ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ВИДІВ КОНТРОЛІНГУ
ФУНДАМЕНТАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FUNDAMENTAL VALUE AS A CRITERION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT
Шеикха Ниссрат Сабир
щие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki