Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаМахова Г. В., к.е.н., доцент, кафедра стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Дяченко М.І. кафедра стратегії підприємств


< Попередня  Змiст  Наступна >

Махова Г. В., к.е.н., доцент, кафедра стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Дяченко М.І. кафедра стратегії підприємств


трудового колективу і ефективність його використання», включивши до складу підсистеми відповідні показники.

СТАН і ПЕРСПЕКТИВИ MANAGERIAL INNOVATIONS IN DOMESTIC ENTERPRISES: SITUATION AND PROSPECTS інновацій на українських підінновації, вітчизняні підприємства, чинники впливу, управлінські проблеми. Ukrainian enterprises and probtions, domestic enterprises, in-fluence factors, management problems.

Анотація: Розглянуто основні чинники, що впливають на впровадження управлінських Summary: the main factors af-fected on implementation of managerial innovations in приємствах, і проблеми, на вирішення яких вони спрямовані.

Ключові слова: управлінські lems, the solution of which they are directed are examined. Key words: managerial innova-

У сучасних умовах господарювання виживання компаній залежить від їх здатності адаптуватися до зовнішнього середовища. Адаптивність може приймати різні форми та стосуватися різних функцій, зокрема, вона вимагає від підприємств активного здійснення інноваційної діяльності в управлінській сфері.

На жаль, вітчизняні підприємства не приділяють належної уваги впровадженню управлінських інновацій. Згідно оцінкам Economist Intelligence Unit, за показником інноваційної динаміки починаючи з 2000-х років Україна посідає серед 82 країн 51-ше місце та 59-е за показником дієвості чинників, що сприяють інноваціям. У рейтингу Світового економічного форуму за критерієм «інноваційні фактори» Україна посідала 52 місце серед 134 країн [1].

УДК 658.114.5 e-mail: galyna.mahova@gmail.com, maxim.dya4enko@gmail.com

Сучасний стан інноваційної діяльності в Україні характеризується такими тенденціями:

— по-перше, низький рівень інноваційної активності підприємств;

— по-друге, звуження інноваційного потенціалу інвестицій. Відсутня помітна кореляція між інвестиційною діяльністю та фінансуванням інноваційних проектів;

— по-третє, недосконалість структури інноваційних витрат. Найбільшу частку у загальних витратах на інноваційну діяльність — 70 % — становлять витрати на придбання машин та обладнання.

Ці тенденції є спільними для розвитку як технологічних інновацій в Україні, так і управлінських інновацій. Але, якщо основні перешкоди розвитку технологічних інновацій пов’язані із нестачею фінансування та структурними особливостями української економіки, то поширення управлінських інновацій стримується і більш широким рядом причин.

Зокрема, стримує розвиток інноваційної сфери відсутність налагоджених, взаємовигідних горизонтальних зв’язків між промисловими підприємствами, науковими та фінансовими організаціями. У промисловості України лише 5 % підприємств займаються дослідженнями та розробками, витрачаючи на них незначні суми коштів. При цьому не розробляються стратегічні питання розвитку підприємств, внутрішньофірмові дослідження орієнтовані, як правило, на вирішення короткострокових технічних завдань виробництва.

В Україні недостатньо розвинута інноваційна культура, тому потрібні значні зусилля для просування не тільки нових, але і звичайних рішень. Для зміни такого положення необхідне забезпечення конструктивного відношення до нововведень у суспільстві та виховання інноваційної сприйнятливості.

Щодо сил, які сприяють впровадженню інновацій, забезпечують ефективність їх реалізації, керівники вітчизняних підприємств вказують на такі (в порядку зменшення значущості):

— активніша інноваційна політика підприємства в цілому;

— широка внутрішня кампанія по роз’ясненню персоналу сутності змін, що пропонуються;

— наявність «політичної волі» у вищого керівництва;

— участь співробітників компанії у спеціальних тренінгах, семінарах, спрямованих на адаптацію до управлінських інновацій;

— попереднє обговорення управлінських інновацій (дискусії, форум на сайті компанії і т.д.);

— адекватність змін корпоративній культурі компанії;

— вдосконалення нормативної бази, що регулює інноваційну діяльність підприємств;

— впровадження та використання управлінських інновацій конкурентами [2].

При всіх труднощах впровадження управлінських інновацій, керівники українських підприємств визнають їх важливість іа значення для подальшого розвитку та забезпечення успіху підприємства. Це знайшло відображення у результатах дослідження ставлення українських менеджерів до інновацій, згідно яким, у цілому, управлінські інновації здатні забезпечити компанії довгострокову конкурентну перевагу, оскільки їх складно відтворити. Це пов’язано із тим, що такі інновації часто невід’ємні від особистості лідера та людей, що працюють у компанії, від культури підприємства, а також стосуються всіх бізнес-процесів у цілому.

Специфіка ведення бізнесу в Україні, особливості діяльності вітчизняних підприємств визначають ті управлінські інновації, які найчастіше використовуються. Cеред найпопулярніших управлінських інновацій, що були реалізовані в останні два роки на українських підприємствах, найпоширенішими виявилися: — упровадження нових принципів стимулювання персоналу і оплати праці (44 % від опитаних);

— розробка стратегії (43 %);

— впровадження бюджетування (41 %).

Найменша увага приділялась впровадженню систем управління якістю (17 %) і системи збалансованих показників (19 %) [3].

Використання нових управлінських інструментів суттєво підвищує якість та оперативність надходження інформації, необхідної для прийняття обґрунтованих управлінських рішень, зменшує витрати часу на її обробку, знижує потребу у менеджерах, що виконують рутинну роботу.

Отже, в Україні впровадження управлінських інновацій має свою специфіку, яка визначається факторами загальноекономічного характеру та внутрішньоорганізаційними факторами. Щодо перспектив поширення управлінських інновацій, слід зазначити, що в контексті євроінтеграційних процесів, що відбуваються в економіці України, а також підвищення рівня управлінської культури вітчизняних менеджерів, можна припустити, що управлінські інновації стануть популярним інструментом забезпечення ефективної діяльності підприємств.

Література

1. A Time for New Ideas: Innovation in Central Eastern Europe / Economist Intelligence Unit, Oracle. — London: EIU, 2008.

2. Асаул А. Н. Организационно-управленческие инновации как фактор повышения конкурентного потенциала предприятия/ А. Н. Асаул // Вісник Хмельницького національного університету. — 2010. — № 5.

— T. 3. — С. 7

—13.Режим доступу: http://www.bishelp.ru/uprbiz/opit/ innovacii_v_upravlenii.php

3. Верба В. А. Аналітична оцінка управлінських технологій розвитку українських підприємств / В. А. Верба, О. М. Гребешкова // Актуальні проблеми економіки. — К.: НАУ, 2010.— №5. — С. 52—59. УДК 658.155:330.142.26:330.131.5:338.436 e-mail:vit.iskra@gmail.com Іскра Віталій Васильович, аспірант КНЕУ імені Вадима


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Казачков Ігор Олегович,Kazachkov Igor, к.е.н., Запорізька державна інженерна академія, Україна PhD, Zaporizhia State Engineering Academy, Ukraine ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ АУТСОРСИНГУ ADVANTAGES AND
Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МЕТАМОРФОЗИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ BASIC TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES
Ковальова Олена Василівна, к.е.н., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна Ульянченко Наталія Володимирівна, к.е.н., Національний технічний університет «Харківський
Котельникова Юлія
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki