Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаЛитюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic


< Попередня  Змiст  Наступна >

Литюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic


Анотація. ризик-менеджємстві, розкритципи його побваній системі управління підприємством. Охарактеризовано основні етапи комплексного ризик-менеджменту.

Визначено сутність менту на підприо основні принудови в інтегроAbstract. Determined the es-sence of the risk management, described the basic principles and stages of its construction in

Ключові слова: обґрунтований ризик, ризик-менеджмент, етапи ризик-менеджменту. the enterprise. Keywords: reasonable risk management, risk- management, stages of risk management

Сьогодні ризик-менеджмент є однією із ключових ланок стратегічного управління підприємством. Зі зростанням технічного і технологічного прогресу відбувається і зростання факторів невизначеності, як у кількісному, так і в якісному відношенні. Відповідно на даному етапі свого розвитку ризик-менеджмент є новою філософією менеджменту, яка спирається на концептуально цілісний підхід до бізнесу.

В останній час усе більшої актуальності набуває питання побудови на підприємствах не просто фрагментарного зниження

Ризик є об’єктивною та обов’язковою умовою продуктивного розвитку підприємства. Ефективний процес ризик-менеджменту має постійний характер, він забезпечує не тільки швидке реагування на негативний вплив ризику, а й запобігає його виникненню. У той же час ризик-менеджмент дозволяє не втрачати можливості отримання позитивного ефекту від ризику, а відповідно і нових конкурентних переваг і ресурсів.

Концепція інтегрованого ризик-менеджменту передбачає охоплення функцією управління ризиком усіх структурних підрозділів системи при її підпорядкованості загальнокорпоративній меті та централізованому управлінню. Процес управління ризиком набуває постійного безперервного характеру, при його реалізації оцінюється сукупний вплив ризикоформуючих факторів, який проектується на результативні показники діяльності компанії.

Таким чином, концепція інтегрованого ризик-менеджменту заснована на ідеології спільної зацікавленості всіх структурних підрозділів системи в доцільному об’єднанні організаційних, матеріальних, інтелектуальних та інших ресурсів. Потреба в такому об’єднанні визначається цілями передбачення, виявлення і оцінювання всієї сукупності ризиків і оптимального управління ними. Ризик-менеджмент розглядається як безпосередня частина цілісної системи управління, пов’язана з іншими її підсистемами загальним законом існування.

Особливостями управління ризиками у відповідністю з інтегрованим ризик-менеджментом є:

• безперервний процес, який охоплює всю організацію;

• здійснюється співробітниками всіх рівнів організації;

• використовується при розробці та формуванні стратегії;

• використовується всією організацією, на кожному її рівні і кожним підрозділом і включає аналіз портфелю ризиків на рівні організації;

• спрямовано на визначення подій, які можуть впливати на підприємство та управляти ризиками таким чином, щоб вони не перевищували ризик-апетити.

Відомо, що ризик супроводжує діяльність підприємства потенційним втратам, але він також надає сприятливі можливості. Просте уявлення про успішне використання ризику полягає в тому, що підприємство повинно розширити вплив на себе позитив-

ризику, а саме інтегрованої системи управління ризиками, орієнтованої на врахування стратегічного взаємозв’язку ризиків і можливостей.

Обґрунтованим ризик може вважатися після проведення його кількісного та якісного аналізу та оцінювання. Тільки співвідношення від можливостей отримання вигод від ризику та імовірних збитків від реалізації ризикової ситуації дозволить визначити прийнятний рівень ризику.

Аналіз рівня ризику — один з найвідповідальнійших і методично складних етапів процесу управління, від якості проведення якого залежить ефективність ризик-менеджменту взагалі. Він передбачає кількісну та якісну оцінки ризику. Оскільки стратегія управління ризиками є частиною загальної стратегії, вона потребує постійного оцінювання допустимого рівня ризиків для даного підприємства у зв’язку з постійно мінливими внутрішніми та зовнішніми чинниками, що впливають на його діяльність. Тому в оцінюванні ризику необхідним є аналіз і прогнозування імовірних втрат — випадкових, непередбачених, але потенційно можливих, що виникають внаслідок відхилення реальних подій від запланованих. Оптимальним інструментом обґрунтування доцільності ризику є матриця «Імовірність-Втрати».

Узагальнюючи ж процес аналізу ризику, його можна звести до наступного: виявлення можливих варіантів розв’язку проблеми; визначення потенційних наслідків реалізації прийнятого ризику; інтегральна оцінка ризику, яка включає кількісний і якісний аспект.

Оцінивши ризик, актуальним стає питання визначення оптимальних методів регулювання ризику. Сформовані теорії ризику переважно базуються на традиційних методах уникнення або передавання ризику, проте отримання високого конкурентного прибутку та зростання вартості підприємства передбачає все ж таки прийняття ризику та його свідомого використання. В першу чергу це стосується необхідності проведення інноваційної діяльності на підприємстві. Так, вона супроводжується високими поточними ризиками її здійснення, проте дає можливість отримати стратегічні конкурентні переваги і запобігти впливу ризику втрати конкурентної позиції у майбутньому.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY
Кузьомко Володимир
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
Гирдзияускас Стасис
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki