Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО


МЕНЕДЖМЕНТУ технологію та передумови застосування ліквідації підприємства у рамках антикризового управління.

Анотація: розглянуто сутність, значення, різновиди, загальну

Ключові слова: ліквідація підприємства, банкрутство, неплатоспроможність, технологія припинення діяльності, ліквідаційна маса. Dmytrenko Artem, candidate of economic sciences, assistant professor Kyiv National Economic University, Ukraine TERMINATION OF ENTERPRISE AS BASIC TOOL FOR CRISIS MANAGEMENT Summary: essence, significance, types, general technology, pre-conditions for termination of an enterprise are considered. Key words: termination of an enterprise, bankruptcy, insol-vency, liquidation mass

Ризикованість бізнесу, мінливість умов господарювання, недостатня забезпеченість необхідними ресурсами функціонування, прийняття неправильних управлінських рішень можуть призводити до зниження ефективності діяльності підприємства, погіршення його фінансово-майнового стану та неплатоспроможності. У випадку відсутності адекватної. вчасної та релевантної реакції менеджменту суб’єкта господарювання на вказані загрози підприємство може опинитися перед необхідністю припинення своєї діяльності. Разом з тим ліквідація підприємства спроможна бути дієвим інструментом у рамках антикризового управління, що дозволить власникам та іншим його стейкхолдерам суттєво обмежити власні втрати та зберегти авансовані кошти.

Дослідження останніх наукових публікацій у вказаній царині дозволило ідентифікувати недостатньо повне відображення значення, різновидів і критеріїв доцільності ліквідації підприємства за сучасних умов розвитку ринкових відносин. Процедура ліквідації підприємства в Україні регулюється багатьма нормативноправовими актами, зокрема її загальний порядок описано у Цивільному та Господарському кодексі України, законах України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом». Спеціальний порядок припинення підприємств, що представляють специфічні види діяльності регламентують Закони України про «Про банки і банківську діяльність», «Про страхування», «Про інститути спільного інвестування пайові та корпоративні інвестиційні фонди» тощо.

У ринковоорієнтованій економіці та антикризовому менеджменті зокрема ліквідація підприємства виконує ряд важливих функцій: стимулюючу (потенційна загроза ліквідації підприємства та втрати власниками вкладеного капіталу, а в окремих випадках і особистого майна змушує їх до забезпечення ефективної діяльності), регулюючу (за допомогою чітко прописаного у нормативних документах алгоритму ліквідації ринок і відповідні державні органи позбавляють бізнес-середовище від шахраїв і неспроможних учасників), трансформаційну (ліквідація є необхідним інструментом зміни форми власності, організаційноправової форми ведення бізнесу з метою забезпечення його розвитку та інтеграційних процесів на ринку), реабілітаційну (вчасно і вдало здійснене добровільне припинення діяльності підприємства дозволяє зберегти інвестовані кошти або більшу їх частину, а також ділову репутацію його власників).

Безпосередньо у межах процесу ліквідації можна виділити чотири етапи: ухвала рішення про ліквідацію, діяльність ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу та виключення підприємства з єдиного державного реєстру юридичних і фізичних осіб. При цьому визначальним виступає саме етап функціонування ліквідаційної комісії, основними завданнями якої є офіційне повідомлення про ліквідацію, інвентаризація активів і заборгованості, оцінювання майна, реалізація активів, розрахунки з кредиторами, персоналом, сплата обов’язкових платежів і складання ліквідаційного балансу.

Важливим для розуміння сутності є питання класифікації різновидів ліквідації підприємства, яке досить побіжно розглянуте в економічній літературі. Так, можна запропонувати п’ять ознак класифікації: характер (добровільна і примусова), мета здійснення (внаслідок трансформації, з метою припинення діяльності та альтернативна ліквідація), основний спонукальний мотив (внаслідок низької ефективності діяльності, досягнення мети функціонування, невідповідності нормативним вимогам), масштаб подумку, власнику підприємства слід приймати рішення про його ліквідацію, якщо продисконтована очікувана вартість чистих активів (вартість активів за мінусом сукупних зобов’язань) після завершення оздоровчих заходів буде меншою за оціночний залишок його ліквідаційної маси після погашення вимог кредиторів та витрат ліквідаційної процедури. Для кредитора у межах провадження у справі про банкрутство основним економічним критерієм при аналізі доцільності прийняття рішення про ліквідацію боржника є фактична прибутковість (доходність) очікування повернення коштів. За інших рівних умов (однакова ризикованість альтернатив, відсутність суб’єктивної зацікавленості кредитора у ліквідації боржника) кредитор виступатиме за оголошення боржника банкрутом і його наступну ліквідацію якщо фактична доходність очікування повернення боргу буде меншою за його поточну чисту рентабельність активів.

ширення (ліквідація материнської компанії (холдингу), ординарного підприємства, філії або представництва, структурного підрозділу, ліквідація окремих функцій чи процедур та скорочення персоналу) і технологія здійснення (за загальною технологією, у межах банкрутства, автоматична ліквідація і за спеціальною технологією).

Актуальним, у контексті забезпечення ефективності антикризового управління, моментом, що потребує обов’язкової ідентифікаціє є критерії доцільності ліквідації підприємства. На нашу

Література приємства // Формування ринкової економіки: Зб. наук. праць. Спец. вип. Економіка підприємства: теорія і практика. — Ч. І. — К.: КНЕУ, 2008. — 379 с. — С. 192—198.

1. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 18, 19—20, 21

—22.

— Ст. 144.

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2003. — № 40

—44. — Ст. 356.

3. Дмитренко А. І. Оцінка санаційної спроможності кризового під

4. Манойленко О. Інституційне оточення процедур ліквідації суб’єктів господарювання в Україні // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України: Науковий журнал. — 2006, № 1 — С. 236

—241.

5. Щербина B. C. Господарське право: підручник / B. C. Щербина.

— 5-те вид., перероб. і допов. — К.: Юрінком Інтер, 2012. — 600 с. УДК 005.334:005.336.6:338.1 e-mail:vitkovtun@ukr.net

Ковтун Віта Петрівна, національний економічний університет імені Вадима


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Кузьменко Олена Михайлівна, Kuzmenko Olena, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна PhD, Associate Professor,
Кузьомко Володимир
subject, conditions of existence.
Литюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic
Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki