< Попередня  Змiст  Наступна >

Кузьомко Володимир


Миколайович к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна

ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ

БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ Kuzomko Volodymyr Phd, associate professor of the economy of enterprises department of Vadym Hetman Kyiv National Economic University, Ukraine ACTIVITY-BASED APPROACH IN THE THEORY OF ECONOMIC SECURITY OF BUSINESS

Анотація. Розглянуто сутність, теоретико-методологічну цінність і практичну значущість діяльнісного підходу в теорії економічної безпеки. Виявлено його переваги і недоліки. Summary. The essence, the theoretical and methodological value and practical significance of the activity-based approach in the theory of economic security

Ключові слова: безпека, діяльність, суб’єкт, об’єкт, умови існування. is considered. Its advantages and shortcomings are revealed. Keywords: security, activity,

необхідно розглядати у комплексі, тобто у взаємозалежності та за причинно-наслідковим зв’язком. Такий розгляд надає можливість отримати повну картину загроз економічної безпеки розвитку підприємства.

Останнім часом у фокусі дослідницького інтересу постійно перебувають різні аспекти теорії економічної безпеки бізнесу, з’являються нові концепції безпеки. Однією з таких концепцій є діяльнісний підхід. Метою даного дослідження є розкриття змісту, теоретико-методологічних засад, практичної цінності, переваг і недоліків діяльнісного підходу.

Методологічна криза, яка сформувалась у сучасній теорії економічної безпеки, стала відображенням неможливості сформувати цілісний науковий базис теорії на основі етимологічної концепції або концепції захищеності, трактування феномену безпеки зі статичних позицій, оскільки при цьому з поля зору випадають динамічні характеристики, активність і цілеспрямованість поведінки соціально-економічних об’єктів, їх постійний взаємозв’язок і взаємозалежність від середовища функціонування. Виникла потреба у виборі принципово нової вихідної «одиниці аналізу». Такою, на думку окремих авторів, може стати поняття «діяльність».

Категорія діяльності характеризує «специфічно людську форму активного відношення до оточуючого світу, зміст якої складає його цілеспрямована зміна і перетворення» [1, с. 633]. Будь-яка діяльність включає в себе ціль, засоби, результат, сам процес діяльності і характеризує взаємодію суб’єкта (S) і об’єкта (O) діяльності:OS?.

Характерно, що латинські слова «subject» і «object» мають спільний корінь («ject»

— дія, акт), який і пов’язує їх в складну динамічну систему і слугує передумовою існування як суб’єкта, так і об’єкта [2, с. 27]. Важливим є й те, що в процесі діяльності не лише суб’єкт впливає на об’єкт, змінюючи його властивості, але й навпаки.

Вихідною передумовою діяльності є потреби суб’єкта, тобто нестача в нього чогось такого, що знаходиться поза ним, у зовнішньому середовищі і без чого його існування (або, принаймні, нормальне функціонування) неможливе. Предметна діяльність завжди відображає активну взаємодію суб’єкта з оточуючим середовищем, яке в цьому аспекті виступає для нього як сукупність умов для забезпечення власної життєдіяльності.

Таким чином, існування суб’єкта стає можливим завдяки діяльності і лише через діяльність, яка залежить від характеру умов,


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Литюга Юлія Володимирівна, к.е.н., доцент, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Lityuga Yuliya PhD (Econ.), Associate Professor, Kyiv National Economic
Пожуєва Тетяна Олександрівна, к.е.н., доц., ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет», Україна РОЛЬ ТА МІСЦЕ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ принципи економічної безпеки.
РИЗИКИ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НЕБАНКІВСЬКИХ
ФУНКЦІОНАЛЬНЕ СПРЯМУВАННЯ СКЛАДОВИХ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АНТИКРИЗОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ FUNCTIONAL ASPIRATION OF CONSTITUENTS OF PROVIDING OF ANTI-CRISIS ACTIVITY
асистент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «Київський assistant of department economy of enterprises, SU«Kyiv National
ЛІКВІДАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТ АНТИКРИЗОВОГО
Гирдзияускас Стасис
льних положень в аналізі, моделюванні та управлінні такими ризиками.
Вітлінський Вальдемар Володимирович, д.е.н., професор, завідувач кафедри економікоматематичного моделювання,
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki