< Попередня  Змiст  Наступна >

Кужель Вячеслав


Миколайович, к.е.н, доцент кафедри економіки підприємств «Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана», Україна

ПЕРСПЕКТИВИ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ НА ВІТЧИЗНЯНИХ

ПІДПРИЄМСТВАХ активізації енергозбереження. Kuzhel Vyacheslav, PhD, Docent of Enterprise Economics Department Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine PROSPECTS FOR ENERGY EFFICIENCY IN DOMESTIC ENTERPRISES Abstract. The prospects of en-

Ключові слова: енергозбереження, енергоефективність, енергоємність продукції. energy efficiency, energy pro-duction.

Анотація. Розглянуто перспективи енергозбереження та енергоефективності вітчизняних підприємств. Запропоновано напрями державної політики з ergy saving and energy efficiency of domestic enterprises. Direc-tions government policy to en-hance energy efficiency. Keywords: energy conservation,

Питання енергозбереження та енергоефективності вітчизняних підприємств на сьогодні є найактуальнішими та вважаються першочерговими питаннями в становленні національної енергетичної безпеки держави.

Згідно із законодавством України енергозбереження — це діяльність (організаційна, наукова, практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів [2]. Енергозбереження стосується кількості використаної енергії, тоді як енергоефективність стосується ефективності споживання енергії [4, c. 105].

Енергосистема України навіть за наявності палива не може достатньо забезпечити споживачів тими обсягами енергії, який вони потребують. Низька енергоефективність є однією з найбільших проблем української промисловості. Частка споживання енергетичних ресурсів України у ВВП майже втричі більше ніж у країнах ЄС, а наші підприємства споживають значно більше енергоресурсів на виготовлення одиниці продукції. За дешевих енергоресурсів така ситуація не мала суттєвого значення.

За останні роки вартість паливно-енергетичних ресурсів зросла в кілька разів і тенденція зростання зберігається, наприклад, ціна на природний газ за останні роки збільшилась у вісім разів (з 50 до 378 дол. США за тис. куб. м) [5]. Зрозуміло, що таке стрімке зростання вартості енергоресурсів чинить надзвичайний тиск на підприємства. Низька енергетична ефективність призводить до збільшення частки вартості енергоресурсів у кінцевій вартості продукції. Це відбивається на конкурентоспроможності продукції, що за таких тенденцій приведе національні підприємства у зону економічної небезпеки, а на тлі існуючої політикоекономічних ситуації — поглибить кризу національної економіки. Однак і зростання вартості енергоресурсів має й позитивну сторону. За існуючих цін на енергоресурси, прогнози щодо зростання їх вартості в майбутньому, призводять до скорочення терміну окупності заходів з енергозбереження. Так, наприклад строк окупності заходів з економії газу зменшився у восьмеро. Тобто ті заходи, що мали термін окупності вісім років, і які, навіть, не розглядалися як можливість інвестиції, тепер мають термін окуп-

ності один рік. Строк окупності заходів з економії електричної енергії відповідно знизилися вдвічі.

Важливим фактором зниження енергоємності продукції в усіх галузях економіки є формування ефективно діючої системи державного управління сферою енергозбереження. В економічній літературі до механізму реалізації політики енергоефективності відносять такі складові як державний механізм регулювання, муніципальний механізм регулювання та механізм громадського впливу [1].

Розроблена енергетична стратегія України на період до 2030 року визначає пріоритетні напрямки та обсяги енергозбереження в Україні, потенціал розвитку відновлюваних і нетрадиційних джерел енергії в Україні. Зокрема в даному документі визначені технічна (технологічна) та структурна складові потенціалу енергозбереження, а також визначено галузеві та міжгалузеві напрямки енергозбереження.

Доцільним є імплементування досвіду країн Євросоюзу, які успішно йдуть за обраним курсом енергозбереження та підвищення енергоефективності:

— підвищити енергоефективність у пріоритетних секторах національної економіки. За оцінками експертів економіка України надзвичайно енерговитратна і існує значний потенціал енергозбереження в усіх сферах економіки з можливістю зниження енерговитрат на 48 % [3];

— законодавчо встановити норму по інвестуванню валового внутрішнього продукту країни у розвиток зелених технологій, енергозбереження, поновлювані джерела енергії, екологічно чистий транспорт, енергоефективне будівництво й термосанацію старого виробничих та інфраструктурних будівель, збереження й відновлення екосистем (до 2 % ВВП);

— державні й приватні інвестиції в заходи й проекти, спрямовані на зменшення викидів СО

2 і підвищення ефективності використання енергії, розвиток державно-приватного партнерства;

— стимули цільові державні програми, субсидії, спрямовані на стимулювання розвитку зелених секторів економіки, поліпшення регуляторної політики й потоків фінансової допомоги, в ведення поняття зелених державних закупівель.

Література

1. Дрожжин Д. Ю. «Механізм державного регулювання енергоефективності в України» // Державне будівництво. — 2012. — Вип. 2.

2. Закон України «Про енергозбереження».

3. Зелена ресурсоефективна економіка в Україні: стан та перспективи. http://unf.org.ua/uploadfiles/fckeditor/Korotko_Zbirnyk_ukr %281 %29.pdf.

4. Іваненко О. В. Проблема розмежування категорій «енергозбереження» та «енергоефективність» в управлінні підприємством // Науковий вісник Херснського державного університету. — Вип. 5.

— Ч. 2.

— С. 105.

5. Підвищення енергоефективності та стимулювання використання відновлюваної енергії http://www.reee.org.ua/energy-efficiency/. УДК 658.1:658.5:005.342:005.511 (083.92) noritsina@ukr.net


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Павленко Ірина Анатоліївна, д.е.н., професор, Україна Pavlenko I. A., Doctor of Science (Econ.), Professor, Lavrenenko V. V., Ph.D. (Econ.), Associate Professor, Petrenko L. A., Ph.D.
Смирнов Євген Валерійович, старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Smyrnov Ievgen, Senior lecturer of
Яковлєв А. І., д-р екон. наук, проф., заслужений працівник освіти України, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Україна ВИЗНАЧЕННЯ НАЙЕФЕКТИВНІШИХ СФЕР
Секція № 3 БІЗНЕС-ПРОЦЕСИ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ
РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ СИСТЕМ RESTRUCTURING ВИРОБНИЧО-ЕКОНОМІЧНИХ ОF VIROBNICHE-EKONOMICHNIKH SYSTEMS
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki