Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаКовальова Олена Василівна, к.е.н., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна Ульянченко Наталія Володимирівна, к.е.н., Національний технічний університет «Харківський


< Попередня  Змiст  Наступна >

Ковальова Олена Василівна, к.е.н., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна Ульянченко Наталія Володимирівна, к.е.н., Національний технічний університет «Харківський


джменту (як науки), який розроблений і розвивається з метою поліпшення виконання проектів, функціонування організацій, удосконалення розвитку компаній через використання менеджменту ефективності, управління витратами (менеджменту економічності) та управлінського обліку (контролінгу). Цей підхід дозволяє сфокусуватися на досягненні ідентифікованих результатів.

Анотація. Розглянуто особливості запровадження міжнаросових звітів, складених за міжнародними стандартами, а також можливі наслідки щодо їх застосування

дних стандартів фінансової звітності в Україні. Визначено переваги використання фінанtional standards in financial statements in Ukraine have been considered. The advantages of

Ключові слова: Міжнародні стандарти фінансової звітності, фінансова звітність Summary.The specific features of implementation of interna-use of financial statements ac-cording to the international standards as well as possible consequences as to implement-ing them have been defined. Key words: international stan-dards of financial statements, fi-nancial statements

Запровадження міжнародних стандартів розглядається як закономірний процес розвитку України в межах світової економіки. Цей процес започатковано ще в 1998 році із затвердження Постанови Кабінету Міністрів України від 28.10.1998 р. № 1706 «Програми реформування системи бухгалтерського обліку із застосуванням міжнародних стандартів».

Наступним кроком стало ухвалення розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 р. № 911-р «Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні», метою якої є удосконалення системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні з урахуванням вимог міжнародних стандартів і законодавства Європейського Союзу.

Протягом 2007—2013 років майже всі завдання Стратегії застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні виконано.

УДК: 006.03:657.1 e-mail: alenkov8@yandex.ru

При формуванні національних стандартів більшість країн світу використовують Міжнародні стандарти як основу або приймають їх як національні, але з урахуванням законодавчих актів, що регулюють складання фінансової звітності у певній державі.

Переваги використання фінансових звітів складених за міжнародними стандартами полягають в такому:

• об’єктивність, зіставність, відповідність потребам користувачів фінансових звітів складених за МСФЗ;

• полегшення процесу гармонізації стандартів та підвищення зіставності і прозорості фінансових звітів незалежно від країни або галузі;

• задоволення потреб користувачів фінансових звітів завдяки оновленню стандартів;

• сприяння довіри та зрозумілості серед іноземних користувачів фінансової звітності та доступ до міжнародних ринків капіталу.

Міжнародні стандарти мають визначену структуру, що включає в більшості випадків такі елементи: вступ, у якому визначено мету та сферу застосування; основна частина, що розкриває індивідуальні особливості кожного стандарту; заключна частина, що містить інформацію про дату набрання чинності та перехідні положення; додатки, де наведено визначення основних термінів і вказано керівництво із застосування кожного стандарту.

Для роз’яснення положень міжнародних стандартів розроблено їх тлумачення по окремих суттєвих аспектах. В основному тлумачення стосуються одного стандарту, але бувають і такі, які зазначаються в кількох з них.

При підготовці та поданні фінансової звітності загального призначення відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності використовують МСБО 1 «Подання фінансової звітності». Даний стандарт визначає основи подання фінансової звітності загального призначення для забезпечення їхньої зіставності з фінансовою звітністю суб’єкта господарювання за попередні періоди, а також з фінансовою звітністю інших суб’єктів господарювання. Він установлює загальні вимоги щодо подання фінансової звітності, настанови щодо її структури та мінімальні вимоги щодо її змісту.

Фінансова звітність надає таку інформацію про суб’єкт господарювання: активи; зобов’язання; власний капітал; дохід і витрати, у тому числі прибутки та збитки; внески та виплати власникам, які діють згідно з їхніми повноваженнями власників; грошові потоки.

Повний комплект фінансової звітності включає:

• звіт про фінансовий стан на кінець періоду;

• звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід за період;

• звіт про зміни у власному капіталі за період;

• звіт про рух грошових коштів за період;

• примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення;

• звіт про фінансовий стан на початок найдавнішнього порівняльного попереднього періоду, коли суб’єкт господарювання застосовує облікову політику ретроспективно або здійснює ретроспективний перерахунок статей своєї фінансової звітності, або коли він перекласифікує статті своєї фінансової звітності.

Суб’єкт господарювання може використовувати інші назви для звітів, аніж ті, що використовуються у МСБО 1, наприклад, «звіт про сукупний дохід» замість назви «звіт про прибутки та збитки та інші сукупні доходи». Проте до всіх фінансових звітів, відповідно до МСБО 1, висунуто наступні загальні вимоги стосовно подання інформації: достовірне подання та відповідність МСФЗ; безперервність; принцип нарахування в бухгалтерському обліку; суттєвість та об’єднання у групи; згортання; частота звітності; порівняльні інформація; послідовність подання; ідентифікація фінансової звітності.

Крім того, відповідно до пункту 51 МСБО 1, суб’єкт господарювання наводить у чіткому викладі вказану далі інформацію і повторює її, якщо це потрібно для належного розуміння поданої інформації:

• назву суб’єкта господарювання, що звітує, або інші способи ідентифікації та будь-які зміни в цій інформації порівняно з кінцем попереднього звітного періоду;

• ця фінансова звітність стосується одного суб’єкта господарювання чи групи суб’єктів господарювання;

• дату кінця звітного періоду або періоду, охопленого комплектом фінансової звітності та примітками;

• валюту подання, як визначає МСБО 21;

• рівень округлення, використаний при поданні сум у фінансовій звітності.

Відповідно до пункту 138 МСБО 1, суб’єкт господарювання повинен розкривати таку інформацію, якщо її не розкрито в іншій інформації, опублікованій з фінансовою звітністю:

• місце розташування та юридичну форму суб’єкта господарювання, країну його реєстрації та адресу зареєстрованого офісу

• опис характеру операцій суб’єкта господарювання та його основної діяльності;

• назву материнського підприємства та фактичного кінцевого материнського підприємства групи;

• якщо це суб’єкт господарювання з обмеженим строком існування, інформацію стосовно тривалості його існування.

Перехід українських підприємств на міжнародні стандарти обліку і звітності процес поступовий. Найоптимальнішим варіантом трансформації бухгалтерського обліку і звітності є максимально можлива гармонізація вітчизняних П(С)БО із МСФЗ, що дозволить вчасно вносити необхідні доповнення в них по мірі розвитку міжнародних стандартів. Однак з трансформацією обліку за вимогами міжнародних стандартів виникає ризик поверхневого розроблення методологічного забезпечення бухгалтерського обліку, що може зумовити отримання неякісної інформації та складання «формальних» фінансових звітів за міжнародними стандартами. УДК 331.108e-mail: Yliana21@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Оlena Krivoruchkina, PhD (Geol.), Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА RESOURCES PRODUCTIVITY OF COMPANY
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОТЕХНІЧНОГО РІВНЯ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ EVALUATION FEATURES OF ORGANIZATIONALLY TECHNICAL LEVEL OF MODERN ENTERPRISES
ДЕТЕРМІНАНТИ
Обнявко А. В., к.э.н., доцент, Украина Obniavko Alexander, Ph.D., Associate Professor Sabadyriova Antonina, Ph.D., Associate Professor Odessa national economic university, Ukraine Сабадырева А. Л.,
Олієвська М. Г., к.е.н., доцент, докторант Науково-дослідного фінансового інституту Академії фінансового управління Міністерства фінансів України, Україна, ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki