Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ІНТЕГРОВАНА СИСТЕМА ОБЛІКУ, АНАЛІЗУ ТА КОНТРОЛЮ ДІЯЛЬНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ: МЕТОДИЧНА, ТЕХНОЛОГІЧНА ТА АДМІНІСТРАТИВНА СКЛАДОВІ


З метою досягнення системності в управлінні необхідно дотримуватись основного закону організації як системи — законусинергії, який полягає в тому, що сума властивостей організова-

грошових доходів і витрат, а потім — на суму змін у робочомукапіталі. Кілька років тому непрямий метод був єдиним дозволеним методом складання Звіту про рух грошових коштів.

Більшість вітчизняних науковців-обліковців під організацієюбухгалтерського обліку розуміють систему умов та елементівпобудови облікового процесу, що складається з трьох взаємопов’язаних етапів: методичного, технічного та організаційного.

На методичному етапі організації бухгалтерського обліку забезпечується реалізація елементів методу обліку: документування, інвентаризації, використання синтетичних та аналітичних рахунків, застосування методу подвійного запису, оцінка активів тазобов’язань, калькулювання, бухгалтерський баланс та узагальнення даних бухгалтерського обліку на звітну дату.

Другий етап організації бухгалтерського обліку — технічний

— полягає у виборі форм і способу обробки облікових даних.

Третій етап, адміністративний, передбачає налагодження системи адміністративного забезпечення діяльності бухгалтерськоїслужби.

Під організацією фінансового аналізу сьогодні в більшостірозуміють адміністративне забезпечення етапів (заходів) аналізута засобів його проведення. Головне завдання фінансового аналізу на сучасному етапі — оцінити можливість оптимізації фінансових ресурсів підприємства з метою забезпечення інноваційноінвестиційної діяльності на засадах збалансованості економічної,соціальної та екологічної складових . Фінансовий аналіз оперуєдосить широким спектром формалізованих і неформалізованихметодів.

Організаційну модель фінансового аналізу господарської діяльності підприємства в умовах економічних трансформацій наведено у вигляді взаємопов’язаних модулів (рис. 1).

Рис. 1. Організаційна модель фінансового аналізу господарської діяльності

Рис. 1. Організаційна модель фінансового аналізу господарської діяльності

ного цілого перевищує арифметичну суму властивостей, що є укожного, хто входить до складу такого цілого. Саме такий економічний, адміністративний та функціональний зміст покладенов основу організації інтегрованої системи обліку, аналізу та контролю результатів господарської діяльності за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

Вітчизняні вчені та практики трактують організацію фінансового контролю в більшості теж як технологію адмініструванняконтрольно-ревізійних процедур. З урахуванням концептуальнихвизначень фінансового контролю відповідно до чинних нормативних актів та економічних енциклопедій можемо узагальнити, щоконтроль:

— органічна система моніторингу фінансових показників керівництвом суб’єкта таабо контролюючими органами;

— не тільки джерело інформації, а також елемент управлінняекономічними об’єктами і процесами;

— запроваджується з метою виконання управлінських рішень і забезпечення раціонального використання виробничихресурсів, процесу інноваційно-інвестиційного розвитку підприємства, збалансованості соціально-економічних та екологічнихпоказників.

Виходячи з обсягів і завдань бухгалтерського обліку, фінансовогоаналізу та фінансового контролю, потреб щодо повноти та достовірності їх інформаційної бази, організація зазначених складових цілісної системи управління підприємством повинна розглядатись якінтегрована система, інформаційний фінансовий ресурс (ІФР), зурахуванням особливостей його формування та впровадження наметодичному, технологічному й адміністративному етапах.

В основі методичної складової ІФС — принципи альтернативного вибору елементів методу в розрізі кожної з підсистем, щопередбачає:

— орієнтацію на найновіші практичні досягнення з використанням науково обгрунтованих підходів;

— забезпечення ефективності методу через оцінку співвідношення економічної вигоди до ресурсних затрат;

— досягнення об’єктивності отриманих даних;

— оперативність в процесі застосування елементів методу (щопередбачає, насамперед, достатній рівень аналітичності обліку,аналізу та контролю) тощо.

Наявність проблем на технологічному етапі функціонуванняІФР підтверджується невирішеними на даний час результатамипошуків новітніх інформаційних технологій представникамиукраїнського бізнесу.

Адміністративний етап впровадження ІФР залежить від економіко-організаційної структури підприємства і передбачає:

— визначення оптимальної штатної структури задіяного апарату;

— встановлення норм праці та часу, необхідного для виконання робіт і визначення оптимальної чисельності фахівців (бух-

— раціональну організацію робочих місць з урахуванням сучасних ергономічних вимог : встановлення належних комунікаційних зв’язків як між задіяними працівниками, так і між оперативними підрозділами підприємства та зовнішнім середовищем;

— системну мотивацію працівників (оплату праці, види матеріального та соціального стимулювання);

— налагодження обліку роботи працівників і контролю за виконанням ними своїх функцій;

— організацію системи безперервного підвищення кваліфікації фахівців (зокрема, для бухгалтерів необхідно передбачитиможливість вивчення питань трансформації звітності за міжнародними обліковими стандартами);

— впровадження ефективної системи автоматизації робочогомісця виконавців облікових, аналітичних та контрольних процедур та ін.

Висновки. В умовах становлення постіндустріальної економіки, впровадження принципів ведення євроінтеграційного бізнесуінформаційне забезпечення суб’єкта підприємницької діяльностірозглядається як новий вид виробничого ресурсу. Розкриті в роботі теоретичні та практичні підходи створення і застосуванняінформаційного фінансового ресурсу за результатами узагальнення та інтерпретації даних бухгалтерського обліку, фінансового аналізу та фінансового контролю забезпечать не тільки прийняття ефективних адміністративних рішень менеджерами різнихрівнів, але й стануть важливою оцінкою для зовнішніх інвесторів,позитивно вплинуть на динаміку економічних показників, щообумовить надходження економічної вигоди .УДК 657.1Легенчук С. Ф.,д.е.н., професор, завідувачкафедри обліку і аудиту,Житомирський державний технологічний університет


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ ТРАНСПОРТНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИХ ВИТРАТ
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ОРЕНДОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki