Posibniki.com.uaМенеджментУправління розвитком компанії12.2. КОНСАЛТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

12.2. КОНСАЛТИНГ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ


Ураховуючи поліаспектність впливу управлінського консультування на економічні системи, визначимо основні завдання управлінського консультування в процесі розвитку підприємств:

• створення та поширення нових актуальних методів, технологій та управлінських інструментів з метою підвищення ефективності функціонування та забезпечення розвитку підприємств;

Завдання консультування в процесі розвитку підприємств • навчання персоналу клієнтських організації новим уп- равлінським технологіям, підвищення рівня управлінської культури;

• проведення незалежного діагностування проблематики підприємства для формування альтернативних шляхів подолання виявлених проблем та напрямів його розвитку;

• надання експертної допомоги клієнтам у розв’язанні управлінських та ділових проблем, оптимізації їхнього бізнесу, підвищенні ефективності функціонування клієнтської орга- нізації;

• сприяння посиленню інноваційності клієнтських компаній, допомога в реалізації рекомендацій та впровадженні управлінських новацій.

Ускладнення бізнесового виміру і зростання ролі інформаційної складової викликають потребу в нових принципах пошуку ринкових можливостей та інструментів підвищення результативності діяльності, які визначають напрями розвитку компаній.

На наше переконання, вплив управлінського консультування на розвиток підприємств завжди має багатоаспектний формат. Консалтинг справляє як прямий вплив на діяльність клієнтських компаній, так і опосередкований. У першому випадку консультант безпосередньо залучається до процесів управлінської діяльності компанії, обґрунтування і розроблення рішень у процесі розвитку компанії, виступає активним учасником змін на цих підприємствах.

Опосередкований вплив управлінського консультування пов’язаний передусім із розробленням і пропагандою певних управлінських технологій, які підвищують ефективність функціонування підприємств, сприяють реалізації якісних змін і забезпечують розвиток клієнтських організацій. Консалтингові компанії створюють інформаційний простір для ознайомлення підприємств із новими управлінськими інструментами і технологіями через презентацію нових консалтингових продуктів у публікаціях, поширення книжок і статей, що висвітлюють досвід їх упровадження, популяризацію нових ідей на професійних конференціях, навчальних семінарах, тренінгах. Причому застосування розроблених консультантами управлінських технологій у діяльності підприємства може здійснюватися як за умови консалтингової підтримки, так і без неї. Саме тому ми вважаємо, що рівень впливу управлінського консультування на розвиток підприємства визначається мірою розробленості, впровадження та розвитку консалтингових продуктів і тех- нологій.

Світові тенденції розвитку управлінського консультування свідчать про зростання залучення консалтингових компаній до розвитку підприємств. За оцінками фахівців упродовж останнього десятиліття річний потенціал зростання ринку менеджмент-консалтингу сягнув 10 %, що вдвічі вище за середні темпи розвитку ринків наукомісткої продукції й споживчих послуг. Сучасний бізнес найчастіше вдається до послуг консалтингових підприємств у разі виникнення проблем, що мають принципову новизну й вимагають нестандартних рішень. Підтвердженням цього висновку є результати досліджень, проведених одним із лідерів світового консалтингового ринку — компанією Bain&Company, об’єктом яких були принципи використання підприємствами управлінських інструментів упродовж останніх десяти років, а також ефективність і дієвість застосовуваних ними управлінських концепцій. Так, за рейтингом популярності до десятки найпопулярніших управлінських інструментів увійшли: стратегічне планування, управління взаємодією з клієнтами, управління клієнтською базою, сегментування клієнтів, бенчмаркінг, місія і візія, ключові компетенції. За результатами цих досліджень десять останніх років поспіль блок управлінських інструментів зі стратегічного менеджменту веде перед. Цей факт корелює з показниками залучення консультантів до формування нових ідей для розвитку компанії, розроблення механізмів ефективного впровадження стратегічних завдань і забезпечення реалізації результативного управління.

Сьогодні послуги з управлінського консультування затребувані в усіх сферах економіки що показує його надзвичайні можливості сприяти результативності діяльності компанії різних сфер, напрямів і масштабів діяльності. Вихід управлінського консультування за межі матеріального виробництва (традиційно клієнтами консультантів вважалися промисло- ві підприємства), залучення до кола клієнтів менеджментконсалтингу компаній фінансового і страхового секторів, торгівлі, будівництва, транспорту свідчить про значну ефективність консалтингових продуктів. Останнім часом у розвинених країнах спостерігається широке залучення до консультування таких сфер як охорона здоров’я, освіта, державне управління, що свідчить про багатогранність форм і методів співпраці кон

Форми впливу консультування на розвиток підприємств сультантів з метою трансформації організацій для підвищення їх ефективності.

Більшість інновацій у практиці менеджменту з’являються як результат серйозних досліджень, наукової діяльності, узагальнень досвіду функціонування компаній і організацій, процесів і результатів консультування. Фактично кожна ініціатива у практиці менеджменту за останні два десятиліття народилася у сфері консалтингу. Сучасні консалтингові продукти — це комплексні, науково обґрунтовані управлінські рішення, впровадження яких дає змогу долати найскладніші управлінські завдання (від визначення стратегічних пріоритетів розвитку компаній до вибору управлінських технологій їх реалізації). Отже, можна зробити висновок, що консалтинг — це передусім метод упровадження наукових досягнень, управлінських інновацій у практику. Але слід визнати, що цей вплив не є однобічним. Виникнення нових проблем у бізнес-середовищі та постановка нових завдань перед консультантами зумовлюють подальший розвиток управлінського консультування, який сьогодні активно реалізується в плані формування наукових підвалин і методологічних засад організації та здійснення консалтингової діяльності.

Досліджуючи вплив управлінського консультування на розвиток вітчизняних підприємств як процесу розроблення та впровадження в систему підприємства незворотних, якісних за характером змін, спрямованих на забезпечення довгострокового успіху підприємства, зазначимо, що він має багатовимірний характер.

За умов формування економіки знань управлінське консультування стає інфраструктурною інституцією, яка створює інформаційний простір у сфері генерування й поширення нових знань, інструментів, технологій управління. З огляду на складність феномена інноваційного розвитку компаній і багатогранність чинників, що зумовлюють їхня якісні трансформації, постає проблема інформаційного забезпечення управління розвитком компанії, залучення консультантів з метою активізації пошуку нових принципів і методів трансформації знань працівників у корпоративні знання, формування механізмів перетворення інтелектуальних активів на технології та продукти. Для активної наукової роботи лідери консалтингового бізнесу створюють спеціалізовані Центри бізнесінтеграції задля розроблення перспективних ідей і технологій

Консалтингові концепції розвитку компаній (табл. 12.2), які мають допомогти керівникам клієнтських організацій ознайомитися з новітніми підходами в забезпеченні ринкового лідерства.

Таблиця 12.2

НАЙВІДОМІШІ КОНСАЛТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ І КОНЦЕПЦІЇ

Концепція Рік Консалтингова компанія / автор концепції
Портфельний аналіз 1976 The Boston Consulting Group /Б. Хендерсон
5 конкурентних сил 1980 Monitor Company/ М. Портер
Аналіз ланцюга створення цінності (вартості) 1985 Monitor Company/ М. Портер
Ключові (стрижневі) компетенції 1990 Harvard/Michigan/Strategos/ Г. Хамел та К. Прахалад
Утримання покупця 1990 Bain & Company /Ф. Рейчелд
Скорочення часу циклу 1990 The Boston Consulting Group / Д. Столк
Масова кастомізація 1992 Strategic Horizons LLP /Д. Пайн, Д. Гілмер
Реінжиніринг бізнес-процесів 1993 CSC/ М. Хаммер та Дж. Чемпі
Економічна додана вартість (EVA) 1993 Stern Stewart/ Д. Стюарт
Міграція цінності 1996 Mercer Management Consulting (Corporate Decisions, Inc.)/ А. Сливоцький
Теорія співпраці конкурентів 1996 Harvard and Yale/ А.Бранденбургер та Б. Нейлбафф
Збалансована система показників 1995 Інститут Нолана Нортона/ Д. Нортон, Р. Каплан
Управління результативністю, процесне управління 1996 Deloitte /Г. Кокінз
Управління знаннями 1997 Accenture Institute for Strategic Change/ Т. Давенпорт
Зона прибутковості 1998 Mercer Management Consulting/ А. Сливоцький та Д. Моррісон
Стратегічні карти 2003 Інститут Нолана Нортона /Д. Нортон, Р. Каплан

Значний внесок в інформаційне забезпечення розвитку вітчизняного бізнесу здійснюється представниками управлінського консультування під час своєї просвітницької роботи: у процесі співпраці з відомими бізнес-школами; в перебігу конференцій, семінарів, бізнес-форумів; популяризації власних методологій у статях, книгах; роботі професійних асоціацій тощо. Така інформаційна робота консультантів спрямована на формування в керівників та менеджерів підприємства уявлень про нові тенденції у функціональних напрямах менеджменту, дозволяє їм ознайомитися із досвідом упровадження нових управлінських інструментів.

Проведені дослідження причин виникнення проблемних зон українських компаній дають можливість визначити, що до п’ятірки найнебезпечніших моментів управління розвитком компанії менеджери відносять наявність в компанії комуканікаційних бар’єрів, відсутність формалізації баз даних та обміну інформацією. Активна роль консультантів як фахівців з пошуку причин, виявлення проблемних зон і діагностування управлінських проблем забезпечує прискорення процесу розкриття наявних знань в організації, сприяє прирощенню формалізованого знання як інтелектуального продукту компанії.

Вельми впливовою стає роль управлінського консультування в процесі здобуття знань та створення їх. Існує кілька варіантів постачання знань із-зовні:

1) придбання готових інтелектуальних продуктів, використання яких можливе без залучення зовнішніх фахівців;

2) залучення експертів, які володіють унікальними знаннями, для створення нових знань.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ
ПРОЕКТИ РОЗВИТКУ КОМПАНІЇ: ПРИНЦИПИ ВПРОВАДЖЕННЯ ТА СПЕЦИФІКА РОЗРОБЛЕННЯ
13.2. СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ
13.4. УЧАСНИКИ ПРОЕКТІВ РОЗВИТКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki