< Попередня  Змiст  Наступна >

КОНЦЕПЦІЯ ВАРІАНТНОСТІ МЕТОДОЛОГІЇ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ


Будь-яку НСБО можна розглядати в світлі концепції варіантності облікової методології, що дозволяє проаналізувати її підкутом наявності / відсутності бухгалтерського вибору в процесі

галтерів, економістів, фінансистів, внутрішніх контролерів, ревізорів, аудиторів);

1) повна одноваріантність (лише імперативи);

2) розширена одноваріантність (імперативи, іноді альтернативи, з яких обирають відповідні органи вищого ніж підприємстворівня);

3) обмежена багатоваріантність (імперативи та обмежені (якісними характеристиками або принципами) альтернативи);

4) частково необмежена багатоваріантність (лише альтернативи, обмежені принципами);

5) повна необмежена багатоваріантність (лише альтернативи).

Базисними поняттями, які використовуються в будь-якому ізвидів концепції варіантності в бухгалтерському обліку є імперативи, альтернативи, імперативна поведінка та бухгалтерський вибір.

Правила (імперативи) ведення бухгалтерського обліку є такими засобами його регулювання, які чітко і однозначно закріплюють вичерпний порядок бухгалтерського відображення наслідківФГЖ підприємства і не допускають від нього жодних відхилень.Здійснення чітко визначених у документах з регулювання бухгалтерського обліку дій суб’єктом ведення обліку називаєтьсяімперативною поведінкою. Альтернативи ведення обліку — цесукупність (два і більше) рівнозначних імперативів ведення бухгалтерського обліку, наявність яких передбачає, що для бухгалтерського відображення наслідків ФГЖ необхідно здійснити вибір одного із них. Вибір суб’єктом ведення бухгалтерськогообліку однієї із представлених альтернатив називається бухгалтерським вибором.

Концепція повної одно варіантності передбачає, що бухгалтерський облік регулюється за допомогою нормативних документів, у яких відсутні будь-які альтернативні варіанти його ведення.Бухгалтер повинен чітко дотримуватись прописаних у документах (положеннях, інструкціях) імперативів під час бухгалтерського відображення наслідків ФГЖ. Прикладів застосування даноїконцепції на сьогодні ми не можемо навести, однак її виділеннямає важливе економічне значення подібно до моделі економіки«Робінзона Крузо», яка дозволяє представити економіку одногоагента. Так і концепція повної одно варіантності дозволяє теоретично розглянути існування системи обліку, в якій існують лишеімперативи та відсутня будь-яка можливість бухгалтерського ви-

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Проведенийаналіз історичного розвитку бухгалтерського обліку в ЦарськійРосії, СРСР, Україні, США (до 1934 р. і після), особливостей розвитку МСФЗ дозволив виявити такі види концепції варіантності:

Концепція розширеної одноваріантності передбачає, що впереважній більшості випадків бухгалтерський облік регулюється шляхом встановлення чітких правил ведення, однак вокремих випадках у відповідних документах передбачені альтернативні варіанти бухгалтерського відображення наслідківФГЖ. Вибір із представлених у документах альтернатив здійснюються відповідними органами вищого ніж підприємство рівня. Право здійснення вибору із представлених альтернативсуб’єкту ведення обліку не надається. Типовим прикладом реалізації даної концепції на практиці є система обліку СРСР після1930-х рр. і до його розпаду, в основу побудови якої була покладена необхідність забезпечення одноманітності показниківобліку показникам плану, що зумовлювало ліквідацію більшостіоблікових альтернатив, використовуваних у радянській обліковій методології під час НЕПу.

Концепція обмеженої багатоваріантності ґрунтується назмішаному підході до регулювання національної системи бухгалтерського обліку, що передбачає одночасне застосування імперативів ведення обліку та набору альтернатив бухгалтерськоговідображення наслідків ФГЖ. Формою реалізації концепції нарівні системи обліку найчастіше виступають облікові стандарти.Право вибору із представлених у стандартах альтернатив надається суб’єкту ведення обліку або менеджменту підприємства. При здійсненні бухгалтерського вибору обов’язково повиненвраховуватись набір обмежень (принципів або якісних характеристик облікової інформації), які прописуються в базисному документі облікових стандартів (законі або концептуальній основі). На сьогодні концепція обмеженої багатоваріантності реалізована в більшості національних і міжнародних облікових систем.

Концепція частково необмеженої багатоваріантності передбачає, що бухгалтерський облік регулюється лише шляхом використання наборів альтернативних варіантів бухгалтерського відображення наслідків ФГЖ. При здійсненні суб’єктом ведення обліку бухгалтерського вибору, що передбачає вибір однієї відповідної альтернативи із кожного набору, враховуються обмеження увигляді принципів бухгалтерського обліку. Прикладом реалізаціїданої концепції на практиці є система обліку, описана Л. Пачоліабо система бухгалтерського обліку в США, що проіснувала до їїреформування у 1934 р. внаслідок загострення кризових явищ у

бору як на рівні підприємства, так і на рівні органів вищого ніжпідприємство рівня.

Концепція повної необмеженої багатоваріантності передбачає, що бухгалтерський облік регулюється лише шляхом використання наборів альтернативних варіантів бухгалтерського відображення наслідків ФГЖ при виборі з яких не накладаютьсяжодні обмеження. Тобто бухгалтерський вибір суб’єктів веденняобліку здійснюється без врахування будь-яких формальних (нормативних) і неформальних (історично сформованих принципів чипостулатів обліку) рекомендацій. Прикладом реалізації такоїконцепції є системи обліку, що існували до виникнення в нихпринципів або постулатів.УДК: 657.1Лежненко Л. І.,к.е.н., доцент,доцент кафедри облікупідприємницької діяльності,Ломова І. О.,студентка обліково-економічного факультету,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СКЛАДАННЯ РЕГУЛЯТОРНОЇ ЗВІТНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ
ОРЕНДОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki