< Попередня  Змiст  Наступна >

КОДЕКС ЕТИКИ ЯК ОСНОВА БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ТА АУДИТОРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ


Професія аудитора в Україні та світі є суспільно значимою.Отже, аудитори повинні діяти в інтересах суспільства у цілому, ане в інтересах лише окремого клієнта чи групи користувачів фінансової звітності. Місія аудиту, яка полягає в об’єктивній оцінціта наданні впевненості у достовірності перевіреної ним звітностідля широкого кола її користувачів, може бути виконана лише заумови суворого дотримання принципів професійної етики. Це також стане важливим кроком у відновленні довіри і репутації

Кодекс етики професійних бухгалтерів (далі — Кодекс етики),який визначає етичні вимоги до професійних бухгалтерів та аудиторів, затверджений Міжнародною федерацією бухгалтерів(IFAC) і прийнятий до застосування в Україні замість Кодексуетики аудиторів України 1998 року. Провідну роль у формуванніта вдосконаленні положень професійної етики відіграє Рада зміжнародних стандартів бухгалтерської етики (IESBA, далі —Рада з етики), що є незалежним підрозділом IFAC. Рада з етикипостійно здійснює роботу по внесенню необхідних змін до Кодексу етики, спричинених сучасним станом розвитку професії, вимогами різних регуляторів, очікуваннями суспільства, станомекономіки (у тому числі проявами кризових явищ, збільшеннямвипадків і масштабів шахрайства).

Нині фундаментальними принципами професійної етики бухгалтерів та аудиторів є такі: чесність, об’єктивність, професійнакомпетентність, конфіденційність, професійна поведінка. Дляпрофесійних бухгалтерів-практиків (до яких відносяться і аудитори) Кодекс етики встановлює ще і такі обов’язкові принципи

— професійне призначення, конфлікт інтересів, повторні висновки, гонорари та інші винагороди, маркетинг професійних послуг,подарунки та знаки гостинності, відповідальне зберігання активівклієнта, незалежність (при виконанні завдань з аудиту та огляду,а також для інших завдань з надання впевненості). По кожному іззазначених принципів Кодекс етики (у редакції 2009 року, що набрав чинності з 1 червня 2011 року) надає відповідні тлумаченнята окремі пояснення. Разом з тим, цього абсолютно не достатньо,щоб вичерпати та врегулювати всі етичні проблеми, які виникають у практичній роботі бухгалтерів і аудиторів. З метою поліпшення найважливіших положень Кодексу етики Радою з етики у2013 році внесено низку змін, які стосуються конфлікту інтересіві порушення вимог Кодексу етики. Більш докладного розглядунабули питання виявлення, оцінки та нейтралізації конфлікту інтересів аудиторами, а також пояснення того, що слід розуміти підпоняттям «конфлікт інтересів» і рамках Кодексу етики. Ці уточнені вимоги дозволяють не тільки завчасно ідентифікувати проблемні ситуації та вжити запобіжних заходів, а і оцінити можливість аудитора за конкретних обставин продовжувати виконаннязавдання без порушення принципу об’єктивності та інших етичних норм. Щодо прямого порушення вимог Кодексу етики — такі

професії бухгалтерів та аудиторів у суспільстві в умовах економічної кризи, посткризовий період після гучних економічнихскандалів, до яких причетні аудиторські фірми.

Особливою сферою уваги Ради з етики є питання довгострокових клієнтських відносин старшого керівництва аудиторськоїфірми (включаючи ротацію партнера). Актуальним є вирішенняпитання перегляду періодичності ротації відповідального за аудит партнера (нині це ротація через кожні 7 років з можливістюповернення на посаду через два роки). Можливо доцільним станезапровадження норми 5 років замість 7 років безперервного терміну співпраці з одним клієнтом з метою уникнення загрози наявності близьких стосунків та особистих інтересів, що виникаютьпри багаторічному співробітництві із замовником аудиту.

Без дотримання принципу незалежності аудиторська професіявтрачає свій сенс. І це є одним із найпроблемніших питань у сфері стосунків аудитора і клієнта. Рада з етики переглядає умови(у їх більш суворому формулюванні) щодо можливості (заборони) одночасно з аудитом виконання послуг, які не пов’язані ізнаданням впевненості (наприклад, таких: прийняття відповідальності за управління, підготовка бухгалтерської звітності та ведення обліку, послуги по оцінці та оподаткуванню, послуги усфері внутрішнього аудиту). У плані роботи IESBA на 2014—2015 роки визначено такі чотири пріоритетні напрями діяльності:підтримання вимог Кодексу етики на необхідному рівні для забезпечення його впровадження у глобальному масштабі; просування та прискорення ефективного впровадження Кодексу; подальше поліпшення Кодексу з урахуванням зміни зовнішніх умов;посилення співробітництва з основними учасниками професії.Іншими словами, Кодекс етики, це норматив, що потребує постійного розвитку та пожиттєвого вивчення і виконання професіоналами.

Зважаючи на виключну важливість питань дотримання професійної етики у практичній діяльності, до навчального плану підготовки бакалаврів (або магістрів) за спеціальністю «Облік іаудит» доцільно включити окрему дисципліну «Професійна ети-

ситуації є неприйнятними у діяльності бухгалтерів і аудиторів іпотребують відповідного реагування. Наприклад, аудитор маєвжити сам необхідних заходів при виявленні недотримання йогонезалежності щодо клієнта; а аудиторська фірма може призупинити чи перервати стосунки, які призводять до етичних порушень, оцінити суттєвість їх впливу на результати аудиторськоїроботи, здійснити міри по нейтралізації негативних наслідків,проінформувати про виявлені факти керівництво підприємстваклієнта та скоординувати спільні дії по усуненню етичних порушень та документально їх зафіксувати.

Крім того, процес сертифікації аудиторів в Україні (який знаходиться в компетенції Аудиторської палати України) повиненвключати окремий іспит претендентів з професійної етики, а програми постійного щорічного удосконалення кваліфікації аудиторів мають висвітлювати питання етичних норм поведінки аудиторів, попередження та вирішення етичних конфліктів.

Важливим в Україні є також розробка практичних коментаріві роз’яснень щодо застосування норм Кодексу етики професійнихбухгалтерів, щоб його положення були більш зрозумілими як дляпредставників професії, так і для широкого загалу.УДК 657.6Проскура К. П.,к.е.н., доцент кафедри аудиту,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ У ВНУТРІШНЬОМУ АУДИТІ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ СИСТЕМИ ДЕРЖАВНОГО АУДИТУ
АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ
КОНТРОЛЬОВАНІСТЬ ЯК УМОВА КЕРОВАНОСТІ ГОСПОДАРСЬКИХ СИСТЕМ: ПРОБЛЕМИ СТАНОВЛЕННЯ НОВІТНЬОЇ ПАРАДИГМИ ЕКОНОМІЧНОГО КОНТРОЛЮ
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki