< Попередня  Змiст  Наступна >

КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ


Бюджетування в процесній компанії стає ефективною управлінською технологією, бо дає змогу отримати достовірну інформацію щодо витрат ресурсів, втрачених можливостей, обсягу завантаження виробничих потужностей у співвідношенні з досягнутими результатами. Аналітична інформація процесного бюджетування дає можливість визначити напрями товарної й цінової політики, організаційних змін, реконфігурації чи оптимізації бізнес-процесів. 1. Процесна концепція розвитку компанії базується на принципах реалізації стратегічної ідеї через побудову й оптимізацію бізнес-процесів, які відображають сутнісне наповнення бізнесу та сфокусовані на створення доданої цінності як для зовнішніх, так і для внутрішніх клієнтів.

2. Процесне управління передбачає: 1) дотримання стратегічної формули компанії (місії, цінностей, візії, цілей та способів їх досягнення); 2) фокусування операційної діяльності компанії на створенні доданої споживчої цінності; 3) організаційну структуризацію, ґрунтовану на моделюванні бізнес-процесів; 4) систему мотивації, що базується на принципах результативності бізнеспроцесів з позицій зовнішніх і внутрішніх клієнтів; 5) відкритість та прозорість компанії для її працівників різних рівнів.

3. У своєму становлення процесно-орієнтована компанія проходить 5 рівнів розвитку: від розуміння та появи нової логіки прийняття управлінських рішень, організаційного проектування на засадах моделювання бізнес-процесів, формування оцінної системи результативності бізнес-процесів, до впровадження процесного обліку і бюджетування.

4. Вихідним етапом становлення процесно-орієнтованої компанії є формування бізнес-моделі, яка дає уявлення про логіку бізнесу компанії, спрямовує керівництво на переосмислення діяльності та формує потужний потенціал розвитку. Розроблення бізнес-моделі сприяє поліпшенню комунікацій у компанії, узгоджує різноспрямовані інтереси, дає можливість чітко окреслити пріоритети й сфокусувати зусилля на магістральних напрямах, що генерують цінність, доходність та прибутковість.

5. Ключовим об’єктом управління є бізнес-процес, який варто ідентифікувати як комплекс взаємопов’язаних і взаємозалежних видів діяльності, спрямованих на досягнення певних результатів для створення доданої цінності для клієнтів. Найпоширенішим є поділ бізнес-процесів на основні та забезпечувальні, які різняться за критерієм характеру впливу (прямий чи опосередкований) на формування доданої цінності для клієнтів компанії.

6. Процесно-орієнтоване управління, облік і бюджетування мають тісний взаємозв’язок, який полягає в домінуванні бізнеспроцесів як об’єкта управління. Для забезпечення дієвої управлінської технології, побудованої за принципами процесного управління, необхідно: 1) визначити цільові орієнтири результатів основних бізнес-процесів, які формуються на основі каскадування збалансованих показників розвитку компанії; 2) сформувати механізм участі у створенні продукту для зовнішніх клієнтів усіх співробітників компанії із визначенням кількісних та якісних параметрів; 3) визначити зони відповідальності власників бізнеспроцесів із внесенням відповідних змін до системи мотивації співробітників; 4) створити систему управлінського обліку, яка передбачатиме трансформацію облікової політики компанії з урахуванням нових принципів ведення аналітичної роботи, створення системи нормативів процесної організації; 5) розробити систему планування ресурсів (процесного бюджетування) принципами щільної кореляції встановлених цілей компанії із механізмом їх досягнення та обсягом необхідних ресурсів і, відповідно, витрат.

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ

Процесне управління

Процесне підприємство

Бізнес-модель підприємства

Бізнес-процес

Процесно-орієнтований облік (Аctivity-Вased Сosting)

Процесно-орієнтоване бюджетування (Аctivity-Вased Budgeting) ЗАПИТАННЯ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Сформулюйте базові положення і принципи процесної методології управління компанії.

2. Визначте базові концепції, на яких ґрунтується методологія процесного управління.

3. Які можливості надає використання принципів процесного управління в компанії?

4. Схарактеризуйте рівні розвитку процесно-орієнтованої компанії


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
10 СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ
10.2. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ
10.3. ФОРМУВАННЯ ПІДСИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
10.4. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ КОМПАНІЇ
КЛЮЧОВІ ПОЛОЖЕННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki