Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГусєва І. Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Guseva Iryna, PhD, Senior Lecturer of the


< Попередня  Змiст  Наступна >

Гусєва І. Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Guseva Iryna, PhD, Senior Lecturer of the


Анотація. Обґрунтовано необхідність використання інтелектуальних ресурсів підприємства, які створюються та функціонують у зовнішньому середовищі, з метою реалізації страта потенційних можливостей розвитку сучасних підприємств. підприємства. Summary: Substantiated neces-sity of using intellectual resources of the enterprise, that are created and function in the external environment, in order to implement the strategic inten-tions, formation of sustainable competitive advantages and po-tential possibilities of develop-ment of modern enterprises. the enterprise.

тегічних намірів, формування стійких конкурентних переваг

Ключові слова: інтелектуальні ресурси, зовнішнє середовище, конкурентні переваги, стратегія розвитку, ринкова вартість Key words: intellectual resources, external environment, competitive advantage, strategy development, market value of

Сучасні умови конкурентної економіки вимагають від більшості підприємств якісно нових рішень щодо ефективного розвитку у довгостроковій перспективі. Посилення кризових явищ в економіці України вимагає вдосконалення процесів менеджменту, зумовлює пошук нових інноваційних підходів до управління з метою формування потенційних можливостей розвитку та збільшення результативності функціонування підприємств.

Пріоритетною складовою менеджменту сьогодні стає ефективне управління інтелектуальними ресурсами, а саме їх багатовекторний вплив на процеси створення ринкових переваг, реалізації стратегічних намірів і збільшення ринкової вартості суб’єктів господарювання з використанням інтелектуальних ресурсів. В умовах динамічних змін зовнішнього середовища вітчизняних підприємств, потребують розв’язання проблемні питання, які пов’язані з управлінням інтелектуальними ресурсами підприємства в ринковому середовищі, з розробкою інноваційних концепцій їх розвитку та оцінювання ефективності.

Актуальність вирішення проблемних аспектів управління та використання інтелектуальних ресурсів зумовлюється важливістю забезпечення стійких конкурентних переваг та адаптації до динамічних змін зовнішнього середовища. Також безперечним є багатовекторний і вагомий вплив інтелектуальних ресурсів на результативність діяльності підприємств, формування ринкових переваг, реалізації стратегічних намірів і збільшення ринкової вартості суб’єктів господарювання. Дослідженню методичного інструментарію управління інтелектуальними ресурсами присвячено ряд робіт П. Друкера, Т. Давенпорта, Л. Прусака, Б. Лев, А. Гапоненко, О. Б. Бутнік-Сіверського, О. Кендюхова, Р. Швайса, І. Р. Рейлі, І. М. Рєпіної, А.Н. Козирєва, Г. О. Швиданенко та ін. [1—8]. Разом з тим, доводиться констатувати відчутний брак системних досліджень ряду питань щодо забезпечення комплексного ефективного управління тією частиною інтелектуальних ресурсів, які формуються та функціонують в умовах ринку.

Тому в роботах учених значну увагу приділено вирішенню проблемних питань комплексного управління сукупністю інтелектуальних ресурсів у зовнішньому середовищі, обґрунтування методичних і прикладних засад щодо ефективного їх використання. Встановлено, що «інтелектуальні ресурси», є багатогранним комплексним поняттям, що характеризує здатність продуктів інтелектуальної діяльності формувати та розширювати потенційні можливості підприємства за рахунок їх унікальності та забезпечувати стійкі конкурентні переваги у довгостроковій перспективі.

Узагальнення наукових підходів учених щодо класифікації інтелектуальних ресурсів і джерел їх формування дозволило зробити висновок про доцільність виокремлення ринкової частини інтелектуальних ресурсів, тобто виділити та згрупувати ті інтелектуальні ресурси, які створюються та ефективно функціонують тільки в умовах ринку, з метою створення кумулятивного

Ринковий інтелектуальний капітал (РІК) — це економічна категорія, яка характеризує здатність сукупності окремих складових інтелектуальних ресурсів, які створюються і функціонують в умовах ринку, забезпечувати стійкі конкурентні переваги та збільшувати ринкову вартість суб’єктів господарювання. Це такі елементи інтелектуальних ресурсів, як ділова репутація (гудвіл), торговельна марка (бренд), компетенції та інформаційне забезпечення, клієнтський капітал.

Слід зауважити, що під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища компаній, ефективність використання ринкових інтелектуальних ресурсів визначається у порівнянні із аналогічними ресурсами в умовах ринку, які в процесі свого залучення до виробничої діяльності суб’єктів господарювання створюють додану вартість та забезпечують прибутковість.

Сучасні ринкові тенденції потребують обґрунтованості, цілеспрямованості та узгодженості управлінських рішень, формування конкурентоспроможної стратегії розвитку, поглиблення маркетингових досліджень, використання аналітичних підходів до оцінювання діяльності підприємства тощо. Таким чином необхідним є використання сучасних інструментів конкурентної боротьби, а саме інтелектуальних ресурсів зовнішнього середовища, поєднаних у системі ефективного управління РІК з метою зміцнення ринкових позицій, збільшення частки ринку, заохочення споживачів, максимізації прибутку та вартості підприємства в цілому.

Література

1. Бутнік-Сіверський О. Б. Інтелектуальний капітал: теоретичний аспект // Інтелектуальний капітал. — 2002. — № 1.

— С. 16

—27.

2. Йоран Руус, Стивен Пайк, Лиза Фернстрем, «Интеллектуальный капитал. Практика управления».

— М.: Высшая школа менеджмента, 2010 — 448 с.

3. Рєпіна І. М. Ідентифікація та класифікація активів підприємства // Стратегія розвитку України. Наук. журнал.

— № 1. — 2009. — 386 с.

4. Чухно А. Интеллектуальный капитал: сущность, формы и закономерности развития // Экономика Украины. — 2002. — № 11. — С. 48

—55.

5. Швиданенко Г. О., Шевчук Н. В. Управління капіталом підприємства: Навч. посіб. — К.: КНЕУ, 2007.

— 440 с.

ефекту від їх використання. Ринкові інтелектуальні ресурси підприємства розглядаються як еквівалент ринкового інтелектуального капіталу, що дає можливість розкрити економічний зміст цих категорій.

6. Stewart T. A. Intellectual Capital. The New Wealth of Organizations. New York: Currency Doubleday, 1997. — Р. 67.

7. Edvinsson L. and Malone, M. S. Intellectual Capital: Realizing your Company’s Tme Value by Finding Its Hidden Brainpower. — N.Y.: Harper Business, 1997.

8. Kreps, D. M.,Wilson, R., 1982. Reputation and imperfect information. Journal of Economic Theory 27. — Р. 253—279. УДК: 338.43Email: davydovaekaterina555@rambler.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Долгова Людмила Іванівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Україна, Dolgova Lyudmila, Master of Economic Science Associate Professor of
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА КОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В АГРАРНОМУ СЕКТОРІ УКРАЇНИ PROBLEMS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL ENTREPRENEURSHIP IN THE AGRICULTURAL SECTOR OF UKRAINE
Земцова К. А., аспірант, ХНЕУ ім. С. Кузнеця, Україна ВИЗНАЧЕННЯ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ НА СТІЙКІСТЬ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Касперович Юлія Володимирівна, к.е.н., Палата податкових консультантів України, Україна ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І НАПОВНЕННЯ БЮДЖЕТУ В УМОВАХ ВОЄННОЇ ЗАГРОЗИ на території сходу України. Анотація.
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki