Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГребешков Олексій Миколайович к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Grebeshkov Oleksiy PhD, associate professor at Enterprise Strategy Department of


< Попередня  Змiст  Наступна >

Гребешков Олексій Миколайович к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Grebeshkov Oleksiy PhD, associate professor at Enterprise Strategy Department of


ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ STRATEGIC ADAPTATION OF ENTERPRISE: PRACTICAL ASPECTS тегічного імперативу. ратив. a new strategic imperative.

Анотація. Запропоновано визначення поняття стратегічної адаптації підприємства. Доведено необхідність трактування цього процесу як нового страSummary.Author proposes the definition of strategic adaptation process of an enterprise and proves the necessity of interpretation of this process as

Ключові слова: бізнес-стратегія, стратегічний менеджмент, стратегічна адаптація, бізнеспроцеси, стратегічний імпеKey words: business strategy, strategic management, strategic adaptation, business processes, strategic imperative.

В умовах інтенсивної конкуренції, глобалізації та постійних технологічних змін, а також пришвидшеного життєвого циклу продукції та послуг, здатність підприємства адаптуватись до такого середовища набуває статусу нового стратегічного імперативу. З цієї точки зору стратегічну адаптацію можна визначити як постійно повторюваний процес стратегічного вирівнювання всіх елементів бізнес-стратегії підприємства у відповідності до контексту зовнішнього бізнес-середовища (адаптовано та доповнено за [1]).

Сьогодні багато підприємств мають чітко сформульовану стратегію. Але насправді для досягнення успіху в її впровадженні та реалізації необхідно особливу увагу приділяти наступним ас-

ме принципам проактивного клієнт орієнтованого розвитку компанії заснованого на партнерських стосунках.

Важливим аспектом стратегічної адаптації є постійна оцінка готовності підприємства до впровадження нової або перегляду існуючої стратегії, тому для підприємства є важливим звернути увагу на такі аспекти:

— оцінка ефективності крос-функціональних процесів на підприємстві;

— визначення бар’єрів, які стримують успішну реалізацію бізнес-стратегії;

— своєчасне впровадження керованих змін, які б збільшили ймовірність успішної реалізації стратегії підприємства.

Процеси стратегічної адаптації повинні базуватись на синергії трьох елементів стратегічного планування: моніторинг бізнеспроцесів, вимірювання та оцінка ефективності поточної діяльності підприємства, дотримання підзвітності та інформаційної прозорості процесів реалізації бізнес-стратегії.

Крім того, підрозділи розвитку бізнесу, які займаються на підприємстві означеним колом питань, повинні мати загальну та універсальну характерну рису — вони повинні бути добре інтегрованими в структуру менеджменту підприємства та мати інформаційні зв’язки зі всіма структурними підрозділами компанії.

Для успішного функціонування підрозділу розвитку бізнесу в межах компанії, менеджмент повинен розуміти певні особливості роботи такого підрозділу, який повинен мати можливість:

— приймати безпосередню участь у стратегічному процесі на підприємстві;

— отримувати вчасну та достовірну тактичну та аналітичну інформацію про діяльність усіх підрозділів підприємства;

— приймати участь у розробці та реалізації стратегічно значущих проектів у межах підприємства.

пектам: ясність і чіткість формулювання стратегії і стратегічних цілей; чітке визначення інструментів досягнення та підтримки лідируючих позицій на цільовому сегменті ринку; орієнтація бізнес-процесів підприємства на реалізацію стратегії; стратегічне вирівнювання всіх значущих елементів бізнесу [2]; керованість бізнес-процесів і їх вимірюваність; розуміння причинно-наслідкових зв’язків у межах всього стратегічного процесу; вимірюваність та інтерпретованість всіх ключових показників бізнесу; визначення та усвідомлення фактично обґрунтованих навичок і компетенцій, доступних бізнесу; інтегрованість бізнес-культури підприємства; орієнтація та фокус на клієнта та його потреби і запити.

Зазначимо, що постійна актуалізація стратегічних цілей і метрик підприємства відповідно до контексту бізнес-середовища, і в свою чергу синхронізація корпоративної культури та організаційної структури управління, які визначають внутрішнє середовище підприємства, з адаптованими стратегічними цілями є передумовою ефективного функціонування підприємства в умовах сьогодення. Лише забезпечення постійного моніторингу бізнессередовища через призму бізнес-стратегії та стратегічних цілей здатне сьогодні забезпечити лідируюче положення підприємства на ринку. Саме тому можна стверджувати, що стратегічна адаптація підприємства на сьогоднішній день набула статусу нового стратегічного імперативу.

Крім того, для забезпечення стабільності функції стратегічної адаптації на підприємстві доцільно створити підрозділ розвитку бізнесу (компанії), однією з центральних функцій якого було б визначення загроз і можливостей для компанії в середньо- та довгостроковій перспективі та розробці адаптаційних механізмів для іллімінації загроз або трансформації загроз у нові можливості та для забезпечення максимального ефекту від використання визначених можливостей для розвитку бізнесу.

Література

1. Burgelman, R., & Grove, A. (2007). Let Chaos Reign, Then Rein in Chaos

— Repeatedly: Managing Strategic Dynamics for Corporate Longevity. Strategic Management Journal, 965

—979.

2. Ільченко І. Ю. Основи розробки та впровадження бізнес-стратегії підприємства // Режим доступу: http://vlp.com.ua/node/5737

УДК: 65.01+658.3 e-mail: grebeshkova@kneu.edu.ua УДК: 65.01+658.3 e-mail: grebeshkova@kneu.edu.ua


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Григор’єва Людмила
Гусєва І. Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Guseva Iryna, PhD, Senior Lecturer of the
Давидова К. В.,Davydova Кaterina, аспірантка кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Postgraduate student at department
Долгова Людмила Іванівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Україна, Dolgova Lyudmila, Master of Economic Science Associate Professor of
ВПЛИВ ОСОБЛИВОСТЕЙ ВИРОБНИЦТВА КОСМІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА РАКЕТНОКОСМІЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki