Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГоліонко Наталія Григорівна, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Golionko Nataliya, assistant of enterprise strategy department


< Попередня  Змiст  Наступна >

Голіонко Наталія Григорівна, асистент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Golionko Nataliya, assistant of enterprise strategy department


Діяльність вітчизняних підприємств останніми роками відбувається в умовах стрімкого росту використання інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) у виробничо-господарських операціях. Це пов’язано зі зростанням обсягів інформації і знань, посиленням ролі інформаційної економіки та Інтернет, зростанням економічного статусу інформації, кардинальною зміною життя і діяльності людини. У таких умовах перед підприємствами, які мають сталий комплекс управлінських задач, постають ще й нові завдання, серед яких: запровадження клієнт орієнтованого підходу, який би фокусував зусилля підприємства на задоволенні потреб споживачів; поліпшення доступу на ринки збуту, зокрема міжнародні, що є критичним фактором для продажів і розвитку підприємства; реагування на посилення конкуренції шляхом створення партнерських відносин з внутрішніми і зовнішніми стейкхолдерами; необхідність регулярного оновлення асортименту і виведення на ринок інноваційних товарів та/або послуг; пошук шляхів зростання через створення інноваційних підходів, моделей діяльності тощо; забезпечення цілодобової можливості доступу до споживачів і надання оперативних консультативних послуг клієнтам компанії і т. д.

Враховуючи зростаючі темпи змін, що стосуються ринків, технологій, продуктів і конкурентів, усе це призводить до жорст-

На думку дослідників провідних країн світу, з метою вирішення нових завдань і забезпечення стійкої конкурентоспроможності підприємства в динамічному інформаційному середовищі потрібно активно впроваджувати технології і інструменти електронного ведення діяльності на вітчизняних підприємствах, що сприятиме ефективному вирішенню їх стратегічних, оперативних і тактичних задач.

Під електронною діяльністю (або електронним бізнесом) розумітимемо діяльність громадян або юридичних осіб, спрямовану на отримання прибутку, що базується на технічних та інформаційних засобах мережі Інтернет. Особливість е-бізнесу для підприємства полягає у можливості підтримувати і забезпечувати всю сукупність його зовнішніх бізнес-зв’язків і внутрішніх бізнес-процесів відповідними інформаційними технологіями (ІТ) та інформаційними системами з метою отримання вищої економічної ефективності порівняно з традиційним бізнесом [1]. Електронний бізнес базується на таких важливих технологіях: корпоративні інформаційні системи, мережеві Інтернет-технології, виробничі ІТ, системи підтримки прийняття рішень, технології штучного інтелекту, інші. У науковій літературі сукупність ІТ та інформаційних систем, модулів, додатків тощо називають технологіями електронного бізнесу, що передбачає можливість отримання прибутку за умови їх ефективного застосування в господарській діяльності підприємства.

При переході до електронного бізнесу варто розпочинати з ґрунтовної діагностики поточного стану підприємства, визначення ступеня його електронної готовності. Надалі схваливши позитивне рішення про перехід до е-бізнесу варто визначити стратегію і завдання для підприємства у електронній діяльності, обґрунтувати і затвердити стратегію розвитку підприємства, розробити конкретні дії для підприємства в цілому і за окремими функціональними напрямами (маркетинг, закупки, управління, виробництво, збут, фінанси, облік тощо), реалізувати запропоновані дії та оцінити відповідність отриманих результатів запланованим показникам.

Запорукою успіху розвитку моделі електронної діяльності стане нове, гнучкіше управління підприємством, що відповідати-

ких часових умов при необмеженому інформаційному навантаженні при прийнятті рішень на підприємстві. За аналітичними дослідженнями пошук і обробка інформації інколи сягає 70 % всієї управлінської роботи на підприємстві.

Література

1. Голіонко Н. Г. Методологічні підходи до визначення е-бізнесу / Н. Г. Голіонко // Стратегія економічного розвитку України: наук. зб.— Вип. 18.—К.: КНЕУ, 2006. — С. 101

—106. УДК: 65.011.1e-mail: grebeshkov@spkneu.org


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Гребешкова Олена Миколаївна, к.е.н., доцент,
Григор’єва Людмила
Гусєва І. Ю., к.е.н., старший викладач кафедри економіки підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Guseva Iryna, PhD, Senior Lecturer of the
Давидова К. В.,Davydova Кaterina, аспірантка кафедри корпоративних фінансів та контролінгу, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Postgraduate student at department
Долгова Людмила Іванівна, к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Україна, Dolgova Lyudmila, Master of Economic Science Associate Professor of
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki