Posibniki.com.uaФінансиФінансовий менеджмент у малому бізнесіГлосарій - Фінансовий менеджмент у малому бізнесі


< Попередня  Змiст  

Глосарій - Фінансовий менеджмент у малому бізнесі


А

 

Актив частина бухгалтерського балансу, яка відображає на певну дату всі наявні матеріальні цінності, грошові кошти й боргові вимоги підприємства.

Активний ринок — ринок для певного цінного папера, на якому існує можливість будьколи продати цінний папір за ціною, що переважає в цей час на ринку.

Акція папір, який випускається акціонерним товариством і дає право його власнику на отримання певного доходу з прибутку акціонерного товариства.

Акція звичайна — акція з нефіксованим дивідендом, розмір якого визначається на загальних зборах акціонерів після сплати фіксованого відсотка власника привілейованих акцій.

Акція привілейована — цінний папір, який дає право на першочергове отримання дивідендів незалежно від наявності прибутку. Якщо прибуток відповідного року є недостатнім, виплата дивідендів здійснюється з резервного фонду.

Акцизний збір — непрямий податок, що встановлюється на підакцизні товари та включається в їх ціну в твердих сумах з одиниці реалізованого товару, або виходячи з відсоткової ставки до оподатковуваного обороту.

Амортизаційні відрахування — поступове перенесення вартості основних засобів унаслідок їх зностання на вироблений продукт.

 

Б

 

Баланс — зведення показників, які характеризують активи, пасиви та акціонерний капітал товариства.

Балансовий звіт — один з основних фінансових документів, що визначає прогноз складу його активів і пасивів на майбутній період.

Бізнес — господарська діяльність, яка приносить доход, вигоду. Бізнесплан — план розвитку підприємства, потрібний для освоєн

ня нових сфер діяльності, створення нових видів бізнесу.

Бюджет грошових коштів — плановий документ, який відображає майбутні надходження і платежі грошових коштів.

Бюджетування процес розробки окремих прогнозованих розрахунків, які використовуються для складання бюджетів суб’єкта малого підприємництва.

 

 

В

 

Валовий доход — загальна сума доходу платника податку від усіх видів діяльності, отриманого впродовж звітного періоду.

Валовий прибуток — прибуток, що визначається як різниця між виручкою від реалізації продукції та податком на додану вартість, акцизним збором, митом, собівартістю реалізованої продукції.

Виручка від реалізації продукції — грошові кошти, які надійшли на поточний рахунок підприємства за відвантажену покупцю продукцію.

Витрати змінні — витрати матеріальних і трудових ресурсів на виробництво продукції, що змінюються пропорційно обсягу виробництва.

Витрати постійні — витрати на обслуговування та управління виробництвом, що залишаються незмінними (або майже незмінними) у разі зміни обсягу виробництва.

Витрати маржинальні — граничний розмір витрат, за якого виробництво стає збитковим.

Відсотки — доход, який сплачується позичальником на користь кредитора у вигляді плати за використання залучених коштів на обумовлений термін.

Власні оборотні кошти — кошти, що забезпечують оптимальну планову потребу у фінансових ресурсах поточної діяльності підприємства.

 

Г

 

Генеральна фінансова стратегія — це процес формування та використання доходів малого підприємства на майбутній період.

Грошовий потік — це надходження й вибуття грошових коштів та їх еквівалентів.

Готівка — це грошові кошти, що знаходяться в касі малого підприємства на поточному, валютному рахунках.

Готівкова форма розрахунків — форма розрахунків, що здійснюється з використанням готівки.

Грошові операції — це операції, які потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів.

 

Д

 

Дебіторська заборгованість це сума заборгованості підприємству від юридичних і фізичних осіб за поставлену їм продукцію (товарів, виконані роботи, надані послуги) у кредит.

Депозит (вклад) — це грошові кошти в національній та іноземній валюті, передані їхнім власником або іншою особою за його дорученням у готівковій або безготівковій формі на рахунок власника для зберігання в комерційних банках на певних умовах, що підлягають поверненню їх власнику.

Дерегулювання — формування оптимального співвідношення між ринковим механізмом і державним регулюванням підприємства шляхом обмеження втручання держави в діяльність підприємницьких структур.

Державна фінансова допомога — це сума грошових коштів, яка виплачується з державного або місцевого бюджету.

Дефіцит — брак грошових коштів або матеріальних цінностей порівняно з потребою в них у результаті проведення господарської діяльності в мікроекономіці, перевищення витрат над доходами в макроекономіці.

Диверсифікація — розширення асортименту продукції, товарів і послуг, що виробляються (надаються) підприємством, з метою зменшення ризику можливих втрат капіталу й зниження доходів.

Дисконтування доходу — це приведення величини майбутнього доходу до початкової суми вкладання капіталу.

Договір кредитний — це договір, що визначає взаємні зобов’язання й відповідність між комерційним банком і клієнтом з приводу отримання останнім банківського кредиту.

 

Е

 

Еквіваленти грошових коштів — короткострокові високоліквідні фінансові інвестиції, які вільно конвертуються в певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості.

Емісія — випуск цінних паперів (акцій, облігацій, векселів), який здійснюється як державою, так і недержавними установами (банками, акціонерними товариствами).

Емітент — держава, банк, товариство, які випускають цінні папери.

 

Є

 

Єдиний податок — податок, що сплачується суб’єктами малого підприємництва — юридичними і фізичними особами відповідно до чинного законодавства.

 

З

 

Забезпечення кредиту — один із шляхів захисту кредитора від кредитного ризику.

Звіт про рух грошових коштів — звіт, який відображає надходження та витрачання грошових коштів у результаті діяльності підприємства в звітному періоді.

Звіт про фінансові результати — звіт про доходи, витрати й прибуток діяльності підприємства за звітний період.

Зношення основних засобів — втрата вартості основних засобів у процесі їх експлуатації.

 

І

 

Інвестиційна діяльність — це сукупність операцій з придбання та продажу необоротних активів, а також короткострокових фінансових інвестицій, що не є еквівалентами грошових коштів.

Інвестиції фінансові — активи, які утримуються підприємством з метою збільшення прибутку за рахунок відсотків, дивідендів тощо, зростання вартості капіталу або отримання інших вигод для інвестора.

 

К

 

Капітал первісний — мінімальна сума грошей, необхідна підприємцеві для відкриття власної справи, створення підприємства.

Капітальні вкладення — одна з основних форм реальних інвестицій у відтворенні основних засобів малого підприємства.

Комерційний банк — установа, що має депозити й надає кредити позичальникам.

Комерційний кредит — короткостроковий кредит, що надається постачальником покупцеві у формі відстрочки платежу за відвантажені товари, виконані роботи чи надані послуги.

Корпоративний план — це план розроблення фінансової стратегії малого підприємства.

Кредит — грошові кошти або матеріальні цінності, які надаються резидентами чи нерезидентами в користування юридичним чи фізичним особам на обумовлений договором термін під певний відсоток.

Кредит пільговий — кредит, що надається за ставками нижчими, ніж ринкові й часто на тривалий термін, ніж звичайно.

Кредитна лінія — оформлена договором згода комерційного банку надавати позичальникові кредити, обмежені певною максимальною величиною (лімітом кредиту) упродовж певного часу.

Кредитна маржа — різниця між ставками наданих і залучених кредитів.

Кредитор — юридична чи фізична особа, яка має підтверджені належними документами грошові вимоги до боржника, зокрема вимоги щодо виплати заробітної плати, сплати податків та інших обов’язкових платежів.

Кредиторська заборгованість — грошові кошти підприємства, які належить сплати відповідній юридичній особі (постачальнику) або фізичній особі.

Кредитоспроможність — наявність певних економічних передумов для отримання кредиту позичальником і здатність повернути його в повному обсязі в обумовлений термін.

Кредитування — надання суб’єктові підприємництва банківських кредитів на умовах платоспроможності, строковості й повернення.

 

Л

 

Лізинг — форма довгострокової оренди, яка передбачає надання права користування майном іншому суб’єкту підприємницької діяльності на платній основі й на визначений угодою термін.

Ліквідні активи — майно суб’єкта господарювання, що користується високим попитом на ринку та може бути швидко реалізоване.

 

М

 

Маржинальний прибуток — різниця між виручкою від реалізації продукції та змінними витратами, тобто сума, яка спрямовується на покриття постійних витрат і формування прибутку.

Малий бізнес — бізнес, який здійснюється незначною кількістю працюючих та обмеженою виручкою від реалізації продукції (робіт, послуг).

Максимізація добробуту власників — одна з основних цілей суб’єктів підприємництва, що передбачає максимізацію сукупних доходів власників шляхом забезпечення оптимального співвідношення між грошовими дивідендами та капітальним доходом.

 

Н

 

Необоротні активи — сукупність матеріальних цінностей малого підприємництва, які багаторазово беруть участь у виробничогосподарському процесі та переносять свою вартість на готову продукцію частинами.

Негрошові операції — це операції, які не потребують використання грошових коштів або їх еквівалентів.

Непрямий метод визначення грошових коштів — це визначення суми чистого грошового потоку шляхом послідовного коригування показника прибутку в результаті змін у складі виробничих запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, доходів і витрат, пов’язаних з інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Нерозподілений прибуток — це прибуток, який спрямовується на капіталізацію, тобто на реінвестування у виробництво, і є одним з видів резерву власних коштів, за рахунок яких забезпечується виробничий розвиток підприємства в майбутньому періоді.

 

О

 

Оборотні активи — сукупність грошових коштів, авансованих у виробничі фонди та фонди обігу з метою забезпечення безперервності процесу виробництва й реалізації продукції.

Овердрафт — вид короткострокового кредиту, який надається шляхом списання коштів понад залишок на поточному рахунку підприємства, у результаті чого утворюється дебетове сальдо.

Оперативна фінансова стратегія — це процес формування валових доходів і надходжень коштів і валових витрат малого підприємства на короткостроковий період.

Операційна діяльність — це основна діяльність малого підприємства, а також інші операції, які не є інвестиційною та фінансовою діяльністю.

Оптимізація грошових потоків — процес вибору найкращих форм руху грошових коштів з урахуванням умов та особливостей здійснення господарської діяльності.

Оптимізація активів — визначення співвідношення окремих видів активів, які забезпечують найкращі умови виробничокомерційної діяльності підприємств з високим рівнем ліквідності.

Оптимізація структури капіталу — визначення співвідношення власного й залученого капіталів, за якого забезпечуються оптимальні пропорції між рівнем рентабельності власного капіталу та рівнем фінансової стійкості підприємства.

Оренда — надання якогонебудь майна в тимчасове користування за відповідну плату на підставі договору.

 

П

 

Первісний капітал — сума грошових коштів, яка акумульована за рахунок коштів засновників, пайових внесків та інших джерел у період створення малих підприємств.

Податки — обов’язкові платежі, які встановлює держава для юридичних і фізичних осіб з метою формування централізованих фінансових ресурсів, що забезпечують фінансування державних витрат.

Податок на додану вартість — непрямий податок, що включається в ціни реалізації товарів і встановлюється у відсотках до оподатковуваного обороту, який визначається згідно з чинним законодавством і має певні особливості залежно від виду та сфери діяльності.

Податок єдиний — податок, який об’єднує кілька податків в один.

Прибутковий податок — податок, який стягується безпосередньо з доходів громадян відповідно до чинного законодавства.

Прибуток — частина доходу, яка залишається після відшкодування поточних витрат, відсотків за кредитом, обов’язкових платежів, які включаються в собівартість продукції.

Прямий метод визначення чистих надходжень — це визначення чистого надходження коштів у результаті операційної діяльності у вигляді різниці між надходженнями й видатками грошових коштів.

 

Р

 

Резервний капітал — фонд, який створюється за рахунок чистого прибутку малого підприємства для забезпечення покриття можливих збитків від фінансовогосподарської діяльності.

Рентабельність — показник рівня дохідності продукції, підприємства загалом. Визначається як відношення прибутку до поточних витрат, авансової вартості у відсотках

Рефінансування дебіторської заборгованості — переведення дебіторської заборгованості в інші ліквідні форми оборотних активів: грошові кошти, короткострокові фінансової інвестиції.

Розподіл прибутку — спрямування прибутку на сплату податків, створення резервного капіталу, виплату дивідендів, поповнення статутного капіталу, задоволення потреб окремих учасників розподілу.

Рух грошових коштів — це надходження й витрачання грошових коштів у процесі господарської діяльності підприємства.

 

С

 

Самоокупність — один з принципів підприємницької діяльності, що передбачає відшкодування малим підприємством поточних витрат за рахунок власних доходів. Частково ці витрати можуть покриватися й за рахунок кредитів.

Самофінансування — фінансування діяльності малого підприємства за рахунок власних фінансових ресурсів.

Сімейне підприємство — підприємство, засноване на власності й праці громадян — членів однієї сім”ї, які мешкають разом.

Селинг — особлива грошовомайнова операція, що передбачає передавання селингфірмі за певну плату своїх прав на використання грошей чи майна та розпорядження ними з безумовним їх поверненням за першою вимогою.

Собівартість продукції — грошове вираження загальної суми витрат малого підприємства на виробництво й реалізацію продукції. Витрати, які становлять собівартість продукції та групуються за калькуляційними статтями й елементами.

Спрощена система оподаткування — заміна сплати встановлених законодавством податків і зборів сплатою єдиного податку.

Ставка дивідендна — отримуваний власником цінного папера доход, виражений у відсотках до номінальної вартості цього папера.

Стратегія фінансування — вибір найефективніших джерел фінансування та напрямів спрямування грошових коштів за критерієм мінімального терміну окупності фінансових ресурсів.

Структура капіталу — співвідношення різних джерел власних і позичкових фінансових ресурсів.

Субвенції — фінансова допомога держави місцевим органам влади для фінансування конкретних об’єктів, яка підлягає поверненню в разі її нецільового використання.

Субсидії — фінансова допомога держави за рахунок коштів бюджету на фінансування капітальних вкладень, які необхідні для розвитку економіки держави, але не вигідні для малого підприємства.

 

Т

 

Термін кредиту — період користування кредитом з моменту його отримання до повного погашення (повернення) початкового боргу та відсотків за кредитом.

Точка беззбитковості — обсяг виробництва продукції (реалізації продукції), за якого сукупні витрати на виробництво дорівнюють виручці від реалізації продукції.

 

Ф

 

Факторинг — продаж дебіторської заборгованості підприємства на користь факторингової компанії чи комерційного банку раніше терміну її погашення з дисконтом від номінальної вартості.

Фіксований податок — податок для громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність, мають обмежену кількість працюючих (не більше 5 осіб) і обмежену річну суму доходу (не більш як 119 тис. грн)

Фінансова діяльність — це сукупність операцій, які ведуть до зміни розміру та складу власного капіталу.

Фінансовий ліверидж — фінансовий механізм управління рентабельністю власного капіталу за рахунок оптимізації співвідношення використаних власних та залучених коштів.

Фінансовий лізинг — це передавання майна в оренду згідно з договором з наступним викупом об’єкта лізингу.

Фінансове прогнозування — дослідження й розроблення можливих шляхів розвитку фінансів малого підприємства не тільки на достовірних даних, а й на певних припущеннях.

Фінансові ресурси — грошові кошти цільового призначення, які перебувають у розпорядженні малого підприємства.

Фінансування спонтанне — призначення знижок покупцям за скорочення термінів розрахунку за отриману продукцію.

Фінансова стратегія — генеральний план дій щодо забезпечення малого підприємства грошовими коштами.

Форфейтинг — кредитування зовнішньоекономічних операцій у формі купівлі комерційним банком в експортера векселів, акцентованим імпортером.

Франчайзинг — багаторічна угода між двома фірмами, яка потребує передавання однією фірмою іншій свого права на використання в межах обумовленого ринку визначеного товарного знаку, технології, ноухау.

 

Ч

 

Чистий грошовий потік абсолютний розмір грошових коштів за певний період, що визначається як різниця між вхідними й вихідними грошовими потоками за відповідний період.

Чистий прибуток — сума прибутку, яка залишається в розпорядженні малого підприємства після сплати податків, штрафів, пені та неустойок.

Чистий капітал — різниця між поточними активами та поточними (короткостроковими) зобов’язаннями.

 

Ц

 

Ціна — грошовий вираз вартості товару.

Ціна відпускна — ціна товару, за якою він надходить зі сфери виробництва до сфери обігу (від виробника в торгівлю чи до торговельного посередника).


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
АНАЛІЗ МОЖЛИВОСТІ ТА ДОЦІЛЬНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ БЮДЖЕТУВАННЯ НА МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Тема 10. БЮДЖЕТУВАННЯ В СИСТЕМІ ОПЕРАТИВНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ
Тема 9. ДЕРЖАВНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ
Тема 8. ФІНАНСОВА СТРАТЕГІЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Методичні поради щодо проведення тренінгового заняття за темою КРЕДИТУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki