Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаГетьмана, Українa Iskra Vitaliy, aspirant KNEU by V.Getman, Ukraine ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ INDICATORS OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF USE OF CURRENT ASSETS OF UKRAINIAN AGROHOLDINGS


< Попередня  Змiст  Наступна >

Гетьмана, Українa Iskra Vitaliy, aspirant KNEU by V.Getman, Ukraine ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ INDICATORS OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF USE OF CURRENT ASSETS OF UKRAINIAN AGROHOLDINGS


Анотація. Оборотні кошти відіграють ключову роль в діяльності будь-якого підприємства.

Summary.Current assets play key role in the activity of any

Стратегічна ціль — оцінити ефективність менеджменту використання оборотних коштів (ЕВОК) і показників, які на неї впливають.

Ключові слова: ЕВОК, рентабельність оборотних коштів, «стабілізаційні показники», «показники прямого впливу». firm. Strategical aim of man-agement — to value efficiency of use of current assets (EUSA) and indicators, which influence it. Key words:EUSA, return on current assets, the indicators of «stabilization» the indicators of «direct influence».

Ми виокремили такі показники, що застосовуються в управлінні оборотними коштами для забезпечення їх ефективного використання: 1) частка оборотних коштів у загальних активах; 2) тривалість операційного циклу; 3) тривалість фінансового циклу; 4) коефіцієнт оборотності оборотних коштів; 5) коефіцієнт забез-

Вважаємо, що ці показники доцільно класифікувати за трьома групами відповідно до їх впливу на ЕВОК: 1) результуючі (рентабельність оборотних коштів); 2) стабілізаційні, які забезпечують ефективне управління оборотними коштами, але не мають прямого впливу на рентабельність оборотних коштів; 3) показники прямого впливу, величина яких прямопропорційно або оберненопропорційно визначає величину рентабельності оборотних коштів.

Рентабельність оборотних коштів є результуючим показником, своєрідним «мірилом» оцінювання ЕВОК [2, c. 151]. Це пояснюється тим, що цей показник характеризує власне ефективність їх використання, показуючи величину прибутку (наприклад, EBITDA) на 1 грн оборотних коштів

Для ідентифікації стабілізаційних показників і показників прямого впливу ми проаналізуємо фінансову звітність таких українських агрохолдингів, як МХП (виробництво курятини), Авангард та Овостар (виробники яєць і яєчних продуктів), Астарта (виробництва цукру), Кернел (виробництво олії та зернових), Мрія (лідер ніші вирощування та експорт зернових). Основні детермінанти здійснення господарської діяльності та коефіцієнти кореляції між рентабельністю оборотних коштів і зазначеними нижче показниками протягом 2008—2013 рр. наведені в табл. 1. Розрахунки проводились в середовищі Ms Exel за допомогою статистичної функції «КОРРЕЛ».

За результатами розрахунків (табл. 1) кореляція між рентабельністю оборотних коштів з коефіцієнтом оборотності оборотних коштів існує у всіх шести агрохолдингів, з часткою оборотних коштів у активах — у п’яти, з операційним (фінансовим) циклами — у трьох. Саме ці три показники є «показниками прямого впливу». Решту показників слід вважати «стабілізаційними»

Відзначимо той факт, що показники впливу на ЕВОК за своєю суттю є лише «сухими числами». Необхідно їх правильно аналізувати виходячи із специфіки галузі економіки, ринкової ніші, розмірів підприємства, ринкової кон’юктури тощо. Наприклад, якщо в 2013 р. рентабельність оборотних коштів МХП складала 34,9 %, а Овостара 74,5 %, то це вказує на те, що Овостар дійсно ефективніше використовує оборотні кошти, але це є наслідком меншого розміру (активи МХП у 17 разів більші) і кращих можливостей для маневреності оборотних коштів.

печення оборотних коштів власним оборотним капіталом; 6) частка готівки у оборотних коштах; 7) частка запасів у оборотних коштах; 8) рентабельність оборотних коштів [1, c. 42].

8 Таблиця 1

Т ІВ

КОШ

В І

ШТІ

Х

НИ

КО

ОТ

Х

Р

НИ

ОБО

ОБОРОТ

ИНГІВ

Я

Н

АН

ЛД

Т

Ю

С

О

РИ

Т

Х

С

РО

КО

БЛЬНІ

АГ

ВИ

Х

ТЬ

СЬКИ

НАТЕ

11

ВН ІС

РАЇН

Е

Р

ТИ

МІЖ

ЕК

УК

ЕФ

ЦІЇ

Х

НИ

НА

Я

Л

ПРОВ ІД

Е

ВУ

КОР

ЛИ

УНОК

ВП

И

М

РОЗРАХ

НИКА

З

ПОКА

Нижче зображена авторська матриця «коридори для показників впливу на ЕВОК», розроблена на основі проведених досліджень (табл. 2). Під «коридором» ми розуміємо множину значень певного показника, яка дозволяє дотримуватися ЕВОК для українських агрохолдингів незалежно від ринкової ніші, розміру бізнесу, ринкової кон’юктури тощо.

Таблиця 2

МАТРИЦЯ «КОРИДОРІВ» ДЛЯ ПОКАЗНИКІВ ВПЛИВУ

НА ЕВОК АГРОХОЛДИНГІВ

Показники впливу на ЕВОЕКоридори оптимальних значень
Частка оборотних коштів у активах, %30—55
К оборотності оборотних коштів, разів1,1 і більше
Тривалість операційного циклу, днів310 і менше
Тривалість фінансового циклу, днів240 і менше
Частки готівки у оборотних коштах, %5—30
Частка запасів у оборотних коштах, %20—45
К забезпечення оборотних коштів, %30—85

Як свідчать розрахунки, наведені у табл. 2, у кожного СЕО існують чіткі механізми підвищення ЕВОК. Для цього необхідно правильно ідентифікувати стратегічні завдання підприємства та його ринкову нішу, оцінити ринкову кон’юнктуру і в рамках наведеного вище «коридору» поставити чіткі цілі щодо досягнення певних значень показників впливу на ЕВОК.

Література

1. Введение в финансовый менеджмент: учебное пособие под науч. ред. Бухвалова А. В., Пиковского А. А., — Н.: НГУ им. Я. Мудрого, 2011.

2. Кодацький В. П. Пути эффективного управления оборотными активами промышленных предприятий [Текст] / В. П. Кодацький //Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 4. — C. 149

—155.

3. http://www.mriya.ua/investor/

4. http://avangard.com.ua/eng/for-investors/

5. http://astartakiev.com/en/for_investors/

6. http://www.kernel.ua/en/financial/reports/

УДК 334.7.01e-mail: aquamayc@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Кизенко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент кафедри стратегії підприємств, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МЕТАМОРФОЗИ СИСТЕМИ КОНТРОЛЮ ВИТРАТ
БАЗОВИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМСТВ BASIC TOOLS FOR THE ASSESSMENT OF THE EFFECTIVENESS OF THE DEVELOPMENT OF MODERN ENTERPRISES
Ковальова Олена Василівна, к.е.н., Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва, Україна Ульянченко Наталія Володимирівна, к.е.н., Національний технічний університет «Харківський
Котельникова Юлія
Оlena Krivoruchkina, PhD (Geol.), Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman, Ukraine РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА RESOURCES PRODUCTIVITY OF COMPANY
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki