Posibniki.com.uaМенеджментОрганізація праці менеджера1.2. Функції менедж менту і менеджера в організації


< Попередня  Змiст  Наступна >

1.2. Функції менедж менту і менеджера в організації


На сучасному етапі розвитку виробництва під менеджментом розуміють «сукупність принципів, методів, форм і засобів управління виробництвом і виробничим персоналом із використанням досягнень науки управління» [47, с.350].

У спеціальній літературі прийнято вважати, що менеджмент як система управління виробництвом виконує чотири загальних функції: планування, організація, мотивування і контроль.

На дум ку автора, це надто спрощене тлумачення функцій менеджменту, а отже, і менеджерів. Цей перелік функцій можна використовувати лише стосовно керування людьми на виробництві та й то із застереженням, що він являє собою надто спрощену модель. Практика управління складними підприємствами переконує, що у реальному житті функцій набагато біл ьше, і в кожній з них наявним є великий перелік непростих завдань, які мають виконувати працівники конкретних структурних підрозділів згідно з функціональним поділом праці.

У першому наближенні щодо визначення функцій менеджменту керівників можна поділити на чотири групи:

— менеджери загального керівництва;

— менеджери лінійного управління виробництвом;

— менеджери функціонального уп равління виробництвом;

— менеджери допоміжних структурних підрозділів.

Усі менеджери без винятку виконують названі вище загальні функції менеджменту: планування, організацію, мотивування і контроль. Водночас належність до певної групи та певного рівня управління зобов’язує кожного керівника виконувати низку специфічних функцій.

Менеджери загального керівництва обіймають посади президентів, голів правління, генеральних директорі в, виконавчих директорів та їхніх заступників. Менеджери визначають місію та філософію організації, відповідальні за формування генеральної

67стратегії та ключових функціональних стратегій, визначають маркетингову, фінансову, технічну політику та політику управління персоналом, затверджують плани виробництва та внутрішні нормативні документи, контролюють виконання поточних планів виробництва і постачання товарів споживачам, здійснюють зв’язки і контакти із зовнішнім економічним середовищем.

Менеджери лінійного управління виробництвом обіймають посади директорів з виробництва, керівників філій та представниц тв, начальників виробництва, начальників цехів і змін, старших майстрів, майстрів дільниць основного виробництва, виконробів тощо.

Функціональні обов’язки лінійних керівників полягають у забезпеченні виконання виробничих планів, суворому дотриманні технології виробництва, забезпеченні якості продукції на рівні встановлених стандартів, ефективному використанні виробничих ресурсів, створенні безпечних умов пра ці, стимулюванні та вихованні персоналу.

Менеджери функціонального управління виробництвом обіймають посади функціональних директорів (директор з персоналу, комерційний директор, технічний директор, фінансовий директор), головних спеціалістів (головний економіст, головний інженер, головний бухгалтер), керівників бюро, відділів, секторів, лабораторій.

Головне функціональне призначення керівників цієї групи полягає у забезпеченні лінійних керівників інформацією, пот рібною для ухвалювання управлінських рішень.

Служба маркетингу на підставі вивчення ринкової кон’юнктури, потреб споживачів, конкурентів і власних можливостей підприємства розробляє пропозиції вищому керівництву щодо номенклатури продукції, її споживчих якостей, формує портфель замовлень споживачів, відповідає за організацію рекламної діяльності та просування продукції.

Проектно-конструкторські підрозділи провадять технічні дослідження, проекту ють нові вироби, готують для виробництва робочі креслення, здійснюють авторський нагляд за дотриманням стандартів і технічних умов.

Технологічна служба проектує технологічні процеси виробництва нової продукції, забезпечує робочі місця технологічною документацією, здійснює моніторинг за дотриманням вимог технологічних карт.

Планово-економічний відділ розробляє річні, квартальні та місячні плани виробництва, розрахову є потребу у різноманітних ресурсах, необхідних для використання планів виробництва, складає

68калькуляції витрат, кошториси, визначає ціни і тарифи, здійснює економічний аналіз ефективності виробництва.

Відділ матеріально-технічного постачання на основі норм, розроблених технологічною службою, і плану виробництва укладає договори з постачальниками матеріально-сировинних ресурсів, напівфабрикатів та готових виробів, здійснює закупівлю і доставку цих ресурсів на склади підприємства та розподіляє між виро бничими структурними підрозділами.

Відділ збуту відповідає за продаж споживачам готової продукції, її відвантаження, фінансові розрахунки зі споживачами, контролює організацію післяпродажного обслуговування складних виробів, збирає та оброблює інформацію про оцінку споживачами якості проданих виробів.

Відділ організації праці та заробітної плати відповідає за розробку норм праці, розраховує трудомісткість продукції, виз начає планову потребу в персоналі, визначає показники виробітку і продуктивності праці, проектує та впроваджує ефективні системи матеріального і морального заохочення працівників, визначає плановий фонд заробітної плати, контролює його фактичне використання, а також провадить контроль за дотриманням усіма працівниками чинних норм трудового законодавства.

Бухгалтерія веде оперативний облік руху матеріальних і грошових рес урсів, виробництва і постачання продукції, нараховує і сплачує заробітну плату, веде облік за витрачанням коштів структурними підрозділами, здійснює внутрішній аудит.

Служба персоналу веде всю кадрову документацію, бере активну участь у комплектуванні структурних підрозділів кадрами потрібних професій, спеціальностей та кваліфікації, організовує навчання персоналу, здійснює облік відпрацьованого часу, проводить ат естацію кадрів, вивчає ринок праці та ринок освітніх послуг.

Відділ охорони праці і техніки безпеки досліджує санітарногігієнічні умови праці на виробництві, вимірює їх рівень і ступінь впливу на здоров’я працівників, аналізує причини витрат робочого часу через захворювання і травматизм, визначає норми забезпечення працівників спецодягом та іншими за собами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням, інструктує працівників щодо дотримання правил безпеки праці, розробляє заходи щодо поліпшення умов праці у виробничих підрозділах, контролює дотримання працівниками норм законодавства про охорону праці.

Менеджери допоміжних структурних підрозділів обіймають посади головного механіка, головного енергетика, начальника

69транспортного цеху, керівників підрозділів ремонтнобудівельного, житлово-побутового та господарського обслуговування.

Служба головного механіка забезпечує монтаж, налагоджування і ремонт технологічного і підйомно-транспортного обладнання.

Служба головного енергетика відповідає за постачання підприємства різними енергетичними ресурсами, облік їх витрачання, встановлює, обслуговує та ремонтує енергетичне обладнання.

Транспортний цех виконує заявки структурних підр озділів на вантажно-розвантажувальні операції, внутрішні та зовнішні перевезення різноманітних вантажів.

Ремонтно-будівельне управління (цех або дільниця) виконує усі види ремонтно-будівельних робіт, споруджує, ремонтує і доглядає внутрішні дороги та інженерні комунікації.

Підрозділи житлово-побутового та господарського обслуговування виконують значні обсяги робіт із забезпечення санітарнопобутових приміщень, прибирання при міщень і території, обслуговування фірмового житлового комплексу, озеленення.

Слід зазначити, що наведено лише узагальнений перелік функціональних підрозділів та виконуваних ними функцій. Кожне підприємство обирає власну організаційну структуру відповідно до конкретних умов діяльності.

За належної координації взаємодії всіх керівників та очолюваних ними структурних підрозділів організація функціонуватиме як відрегульована ма шина, а результати колективної діяльності задовольнятимуть не лише керівників та рядовий персонал, а й численних споживачів товарів та послуг.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
1.4. Особливості праці менеджера
ЦІЛІ ОРГАНІЗАЦІЇ І МЕТА ПРАЦІ МЕНЕДЖЕРА
2.2. Мета праці менеджера в системі цілей організації
3.2. Складові організації праці менеджера
3.3. Суб’єкти організації праці менеджера
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki