< Попередня  Змiст  Наступна >

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МЕЖІ


ПІДПРИЄМСТВА FUNCTIONAL BOUNDARIES ENTERPRISE вигляді функціонально-операSummary. Functional bounda-ries of the enterprise is struc-tured in the form of functional

Анотація. Функціональні межі підприємства структуровано у

ційних центрів, які включають: операційне, технологічне ядро; область об’єктивних економічних інтересів; область розпорядництва. Ключові слова: межі підприємства, функціональні межі, функціонально-операційний центр. and operational centers, includ-ing: operational, the core tech-nology; oblast of objective eco-nomic interests; authority’s oblast. Key words: the enterprise boundaries, functional bounda-ries, functional and operational center.

Одним з найпоширеніших способів дослідження підприємства є представлення його у вигляді соціально-економічної системи. В якості класичного підходу можна представити дослідження С. Біра [1], а інституціонального — Дж. Ходжсона [2]. При цьому найскладнішим і спірним залишається питання щодо причин появи підприємства та способах проведення меж, що виділяють його із загального середовища суспільного виробництва і соціальних відносин [3, 4]. Цим питаннями займалися і займаються досить багато вчених. Серед вітчизняних учених необхідно відзначити ряд загальнометодичних робіт О. Амоші, В. Гейця, В Пономаренко. Метою дослідження є розкриття поняття функціональної межі підприємства.

Будь-який об’єкт, система виділяється із загального середовища за допомогою меж. Поняття межі вказує границі, всередині яких між елементами утворюються просторові, часові, функціональні та інші зв’язки, що проявляються потім як властивості об’єкта у взаємодії із зовнішнім середовищем. У математиці існує поняття обмежень, крайніх значень умов, усередині яких функція визначена; тобто виконується правило, за допомогою якого кожному значенню однієї змінної ставиться у відповідність значення іншої або інших змінних. Так, суспільне виробництво, в тому числі і підприємство, може описуватися за допомогою виробничих функцій, а обмеженням виступати — рівень взаємозамінності праці і капіталу. Відсутність меж погіршує розуміння стійкості кількісних і якісних характеристик системи.

Пропонується структурування підприємств різних галузей і масштабів у вигляді функціонально-операційних центрів, структуру яких наведено на рис. 1. Функціонально-операційний центр включає: а) операційне, технологічне ядро. Деякою мірою операційне ядро є близьким до понять «робоче місце, посада», однак на відміну від них додано суб’єктивні інтереси та цінності виконавців, операторів; б) область об’єктивних економічних інтересів, що поділені на дві зони — зона забезпечення ресурсами тазона збуту продуктів діяльності; в) область розпорядництва — економічних інтересів суб’єктів власності, активів, управління діяльністю та виконавців операцій з ресурсами.

Рис. 1. Структура функціонально-операційного центру

Рис. 1. Структура функціонально-операційного центру

Області на рис. 1. розділені функціональними межами, переходячи через які трудові, матеріально-енергетичні, інформаційні та фінансові потоки змінюють своє функціональне призначення.

Таким чином, підприємство є відкритою соціально-економічною системою, на межах якої відбувається обмін не лише матеріальними ресурсами, продукцією або інформацією, але і такими нематеріальними факторами, як економічні інтереси та соціальні цінності; межі підприємства можуть бути визначені як якісно, так і кількісно.

Література

1. Beer S. Diagnosing the System for Organizations / S. Beer; 8 th ed.

— New York: John Wiley&Sons, 1995. — 178 p.

2. Ходжсон Дж. Экономическая теория и институты: Манифест современной институциональной экономической теории / Дж. Ходжсон.; пер.с англ. — М.: Дело, 2003. — 464 с.

3. Coase R. H. The Conduct of Economics: The Example of Fisher Body and General Motors / R. H. Coase // Journal of Economics Management Strategy. — 2006. — Vol. 15, № 2. — P. 255—278.

4. Корнаи Я. Системная парадигма / Я. Корнаи // Вопросы экономики. — 2002. — № 4.

— С. 4—22. УДК: 368.9.06:368.942 e-mail: anne_gorbunova@mail.ru


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Дідик П. М., аспірант кафедри економіки підприємств Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна МАТРИЧНИЙ МЕТОД
Дерев’янко Олена Георгіївна, к.е.н., доцент,
Довбня С. Б., д.е.н., проф., НметАУ, Україна КЛЮЧОВІ ПОКАЗНИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТАРІЙ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Махова Г. В., к.е.н., доцент, кафедра стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна Дяченко М.І. кафедра стратегії підприємств
Гетьмана, Українa Iskra Vitaliy, aspirant KNEU by V.Getman, Ukraine ПОКАЗНИКИ ВПЛИВУ АГРОХОЛДИНГІВ INDICATORS OF INFLUENCE ON EFFICIENCY OF USE OF CURRENT ASSETS OF UKRAINIAN AGROHOLDINGS
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki