Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаФУНДАМЕНТАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FUNDAMENTAL VALUE AS A CRITERION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT


< Попередня  Змiст  Наступна >

ФУНДАМЕНТАЛЬНА ВАРТІСТЬ ЯК КРИТЕРІЙ ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ FUNDAMENTAL VALUE AS A CRITERION OF THE ENTERPRISE MANAGEMENT


Анотація. Визначено основне призначення показника «фунAbstract.Determined the main purpose of the indicator «funda-

Ключові слова: ефективність управління, фундаментальна вартість. mental value of the company». Reasoned feasibility of using fundamental value as a criterion of efficiency management. Keywords: performance man-agement, a fundamental value

У сучасній економічній літературі поширеною є точка зору про те, що на концептуальному рівні поняття ефективності управління підприємством не може бути визначено в силу того, що його зміст завжди є контекстуально відносним або об’єкту, що розглядається, або мети, або моделі оцінювання. Контекстуальний характер визначення ефективності управління доповнює суб’єктивізм її оцінювання, так як здійснюється з точки зору конкретного суб’єкту оцінки, що має не тільки індивідуальне сприйняття об’єкту, але й, що особливо важливо, індивідуальні уподобання на множині її результатів. Систематизація наукових підходів до визначення ефективності управління підприємством, що описані у сучасній економічній літературі, дозволяє говорити про актуалізацію вартісного підходу, в основу якого закладено динаміку змін вартості бізнесу.

У сучасних умовах особливо очевидно проявляється двоїстість сприйняття вартісних категорій, тобто відрив форми прояву вартості підприємства (ринкової вартості) від його сутнісної характеристики (фундаментальної вартості). Це пояснюється такими причинами:

• відбувається процес трансформації традиційних (товарного, ресурсного та фінансового) ринків у ринки прав власності [1, 2, 7];

• вартість формується під впливом факторів, що її створюють, а сприйняття її різними сторонами здійснюється під впливом ціноутворюючих факторів [2, 3, 7];

• вартість набуває нових характеристик, які проявляються у її перерозподіл через ланцюг посередників [4].

Основне призначення категорії «фундаментальна вартість»

— набути статусу концентрованої оцінки ефективності управління підприємством та перспектив його розвитку, що відображає інтереси усіх учасників фінансово-економічних відносин, які з ним пов’язані. Дана категорія є характеристикою підпри-

даментальна вартість підприємства». Аргументовано доцільність використання фундаментальної вартості як критерію ефективності управління підприємством.

— як об’єкт інвестиційних вкладень інших учасників, що має виявити та реалізувати власний потенціал [2]. Така двоїстість підприємства проявляється в тому, що воно є джерелом формування вартості за умови компетентного формування активів, тобто є суб’єктом економічних відносин, який створений і функціонує з метою виробництва та реалізації суспільних благ. З іншого боку, підприємство є об’єктом вкладення капіталу. І якщо у першому випадку основним джерелом вартості підприємства є його конкурентоспроможність та інвестиційна активність, то в другому — інвестиційна привабливість для інших суб’єктів економічних відносин.

Підприємству притаманні всі ознаки товару, тобто воно може виступати об’єктом купівлі-продажу як товар особливого роду, якому притаманні наступні ознаки:

• підприємство це інвестиційний товар, вкладення в який здійснюється з метою отримання доходів у майбутньому. Поточна вартість майбутніх доходів, які може отримати власник, представляє собою верхню межу ринкової вартості з позиції покупця [5];

• підприємству притаманна системність, але продаватися може як система в цілому, так і окремі підсистеми. (або елементи). У такому випадку руйнується її зв’язок з власним капіталом (тобто конкурентною організаційно-економічною формою), елементи підприємства стають основою формування якісно нової системи [6];

• потреба у даному товарі залежить від процесів, які відбуваються на підприємстві та у його зовнішньому середовищі. Звідси витікає особливість підприємства як товару — потреба в регулюванні угод обміну правами власності [3].

Ефективність управлінських рішень потрібно спрямувати на пошук і виявлення таких джерел формування вартості, які в найбільшій мірі будуть підтримувати та забезпечувати прирощення фундаментальної вартості. Визначення рівня ефективності управління підприємством та оцінювання його фундаментальної вартості є важливою задачею для власників бізнесу, клієнтів і постачальників, фінансових інститутів та інших суб’єктів ринкової економіки. Фундаментальна вартість підприємства може виступати агрегованим показником ефективності його функціонування та перспектив розвитку. Саме ця категорія у найбільшому ступені

ємства, що відображає його двоїсту природу: з одного боку, як суб’єкту економічних відносин, який здійснює виробництво та реалізацію економічних благ (тобто формує вартість), з іншого

Література

1. Кудина М. В. Теория стоимости компании:. Научное издание / М. В. Кудина. — М.: ИД «ФОРУМ», ИНФРА-М, 2010. — 368 с.

2. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємств:

— Монографія / О. Г.Мендрул. — К.: КНЕУ, 2002. — 272 с.

3. Мендрул О. Г. Управління вартістю підприємства / О. Г. Мендрул. — К.: КНЕУ, 2011. — 538 с.

4. Мишкін Ф. С. Економіка грошей, банківської справи і фінансових ринків / Ф. С. Мишкін. — К.: Основи, 1998. — 963 с.

5. Мних О. Б. Маркетингова концепція формування вартості машинобудівного підприємства: теорія і практика: [монографія] / О. Б. Мних.

— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. — 428 с.

6. Мордашов С. Рычаги управления стоимостью компании [Текст] / С.Мордашов // Рынок ценных бумаг. — 2001. — № 15.

— С. 15

—18.

7. Оцінка рівня капіталізації суб’єктів господарювання: метод. реком. / Відп. за вип. д.е.н., проф. Козоріз М. А. — Львів, 2008. — 112 с. УДК 657:338.48 е-mail: dr.nasratsabir@yahoo.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
щие на процесс принятия решения при условии использования бухгалтерской информации.
ціальної відповідальності бізнесу. Приведено форми корпоративної соціальної відповідальності: відкрита та прихована.
Шиян Дмитро Вікторович, д-р екон. наук, професор, кафедра економіка підприємства та менеджменту Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, Україна ОКРЕМІ
Бараник З. П., д.е.н., професор, Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Пєтухова О.А. старший викладач, Київський національний економічний університет імені Вадима
Секція № 4
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki