Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік в управлінні підприємством5.2. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством


< Попередня  Змiст  Наступна >

5.2. Фактори, що впливають на організаційну побудову бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством


Крім розглянутих принципових факторів, які визначають побудову бухгалтерського фінансового обліку на будь-якому підприємстві, на певних підприємствах суттєву роль можуть відігравати індивідуальні фактори. Найзначущішими з-поміж них є вид діяльності, розмір підприємства, технологія тощо.

Підприємницька діяльність можлива або у сфері виробництва, або у сфері надання послуг (комерційна), або у суто грошовій (кредитній) сфері. Кожний вид підприємницької діяльності поділяється на галузі (промисловість, сільське господарство тощо).

Бухгалтерський фінансовий облік здійснюється окремо по кожній галузі (підгалузі).

Кожна галузь випускає відповідні види продукції. Згідно з чинним законодавством у бухгалтерському фінансовому обліку мають бути виокремлені економіко-правові характеристики кожного виду продукції, галузі та виду діяльності.

Вид підприємницької діяльності, галузь (підгалузь) і вид продукції є вихідними факторами, оскільки вони пов’язані з такими характеристиками, як затрати, доходи, податки, визначення фінансових результатів тощо.

Логіко-структурну інтерпретацію загальної організаційної побудови бухгалтерського обліку наведено на рис.5.8.

Важливим фактором є також розмір діяльності, тобто обсяг виробництва, чисельність працюючих тощо.

Значною мірою побудова бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві залежить від системи затрат, системи доходів, податкової системи, системи обов’язкових платежів і внесків.

На всіх підприємствах облік передусім будується відповідно до наведених вище факторів, проте кожна система має внутрішню побудову, що, у свою чергу, впливає на побудову бухгалтерського фінансового обліку.

Рис.5.8. Вихідні фактори, які визначають загальну побудову бухгалтерського обліку на підприємстві

На побудову внутрішніх структур бухгалтерського обліку впливають: технологія (за будовою — механічна або органічна, за видом — добувна або переробна, за складністю — одно- або багатопереробна); організаційна структура (цехова або безцехова); тип виробництва (індивідуальний, серійний або масовий);

форма спеціалізації; принципи групування та методи оцінювання об’єктів обліку; організація внутрішньогосподарських відносин; методи формування фактичної виробничої собівартості продукції; робочий план рахунків.

На більшості підприємств деякі з наведених факторів відсутні.

Тому під час побудови обліку слід ураховувати фактори, наявні на підприємстві.

Однією з вимог, що ставляться до бухгалтерського фінансового обліку в управлінні, є методологічна єдність показників бізнес-плану та обліку. Ця єдність досягається дотриманням єдиного принципу формування планових та облікових показників виходячи зі спільності їхнього економічного змісту та цільового призначення. При цьому спостерігається прямий та зворотний їх зв’язок. Планування і нормування впливають на формування облікових показників. Облік справляє зворотну дію (вплив) на систему планових показників та їх формування. Оскільки планування передує обліку, то система планування є важливим фактором побудови бухгалтерського обліку.

У суспільстві особливого значення набуває правильне відображення в обліку та звітності впливу цінового фактора. Це насамперед стосується таких показників, як затрати, доходи, собівартість, прибутки тощо.

Загальним принципом оцінювання господарських фактів є оцінювання їхньої історичної вартості та поточної собівартості, вартості продажу (реалізації), теперішньої вартості, чистої вартості, ринкової вартості, вартості платежу, фактичної собівартості, вартості придбання, чим забезпечується правдиве відображення в бухгалтерському обліку майнового стану підприємства, його правового статусу, визначення суб’єктів власності, результатів роботи. Разом із тим у бухгалтерському обліку використовуються й інші види оцінювання господарських фактів (планове, нормативне, кошторисне, поточне тощо).

Побудова бухгалтерського фінансового обліку в управлінні підприємством значною мірою залежить від системи рахунків. Оскільки бухгалтерський облік покликаний суцільно та безперервно відображати всі господарські факти відповідного підприємства на основі принципу двоїстості (актив і пасив), побудова обліку має забезпечити можливість наступного групування показників господарства у системі суспільних відносин на рівні системи національних рахунків. Найповніші вимоги відображаються у системі рахунків — систематизованому переліку, так званому робочому плані рахунків.

Рис. 5.9. Економіко-правова (балансова) інтерпретація побудови фінансового обліку

Рис. 5.9. Економіко-правова (балансова) інтерпретація побудови фінансового обліку

Рис. 5.10. Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві як процесу та визначення системи доказів за період

Рис. 5.10. Загальна логіко-структурна модель побудови бухгалтерського фінансового обліку на підприємстві як процесу та визначення системи доказів за період

Бухгалтерський фінансовий облік передбачає визначення результатів господарювання (прибутку, збитків), системи оподаткування та складання обов’язкової фінансової звітності.

У бухгалтерському фінансовому обліку на підставі теорії двоїстості (балансового методу, доказовості та інших принципів побудови обліку) відображаються стан і зміни стану як засобів господарювання (активів), так і правових відносин щодо засобів господарювання (пасивів).

Рух засобів господарювання (активів) і зміни права власності (пасивів) пов’язаний із витратами і затратами діяльності, доходами від діяльності та визначенням фінансових результатів. Облік витрат, затрат, доходів і фінансових результатів — центральний момент у побудові бухгалтерської системи фінансового обліку.

Економіко-правову (балансову) інтерпретацію побудови бухгалтерського фінансового обліку унаочнює рис.5.9.

Бухгалтерський облік як процес є дуже складним і включає багато блоків. Побудова кожного блоку здійснюється окремо.

Логічно-структурну модель побудови бухгалтерського фінансового обліку як технологічного процесу унаочнює рис.5.10.

РОЗДІЛ 6


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.2. Побудова обліку власного капіталу (власності засновників)
6.3. Побудова обліку залученої чужої власності (чужого капіталу): зобов’язань за контрактом
6.4. Облік тимчасово залученого суспільного капіталу до проведення розрахунків
Особливості побудови бухгалтерського обліку оборотних активів
7.3. Бухгалтерський облік цінних паперів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki