< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕТИЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОГО СУДЖЕННЯ БУХГАЛТЕРА


Надання представникам бухгалтерської професії широкихправ і свобод у частині інтерпретації фактів господарської діяльності суб’єктів підприємництва, їх фінансового і майнового стану, передбачає випереджаюче зростання професійної усвідомлення та відповідальності за ведення обліку, формування показників звітності й при перевірці їх достовірності.

Відповідні якісні зміни в застосування професійних етичнихпринципів при формування і реалізації професійного судження вбухгалтерському обліку та аудиті відбулись в українському суспільстві. Серед досліджень вітчизняних теоретиків велику увагубуло надано вивченню проблем формування етики та застосування професійного судження бухгалтера, при цьому, на нашудумку, слід виділити роботи Бутинця Ф. Ф., Жука В.М., Кірейцева Г. Г., Малюги Н. М., Петрик О. А., Петрука О. М., ПушкаряМ. С., Чижевської Л. В. та ін.

Сучасний бухгалтер, зовнішній і внутрішній аудитор повиннібути здатні не тільки до здійснення соціальної і виробничої діяльності в складних економічних умовах, а також повинен бутипрофесійно компетентним, уміти самовдосконалюватись, розвивати міжособистісні відносини і ухвалювати управлінські рішення, мати організаторські навички.

Постає необхідність оцінки придатності фахівця з бухгалтерського обліку і аудиту до сучасних практичних і морально-етичних вимог суспільства. Конкурентоспроможність таких спеціалістів забезпечується не лише їх професійними якостями та досвідом, а й моральними та етичними цінностями, які уособлюєпрофесійна етика. На подолання слабких місць в освіті бухгалтерів, які виникли на міжнародному рівні, уникнення освітніх проблем на національному рівні та координацію зусиль у покращенніосвіти спрямована діяльність низки міжнародних організацій.

У зв’язку з цим для подальшого розвитку теорії, методології іпрактики аудиту великого значення набуває інституційний підхід, який дозволяє розглянути питання забезпечення якості і етики аудиту з ширших позицій. У основі цього підходу лежить положення про те, що аудиторська діяльність має певне інституційне оформлення і її слід розглядати з врахуванням впливу різних соціальних, правових, політичних, економічних і інших інститутів.

Особливістю професії бухгалтера і аудитора є те, що фахівцюдеколи доводиться працювати на межі інтересів: власника, адміністратора, користувачів звітності, держави. Одночасно треба виконувати вимоги законодавства щодо формування показниківзвітності, сплати податків і враховувати інтереси керівництвастосовно мінімізації податків, прикрашання результатів діяльності. Це зумовлює виникнення конфліктів і змушує бухгалтераприймати рішення іноді за межами діючого законодавства. Щобправильно вирішувати такі конфлікти, не тільки зовнішньому аудитору, а і внутрішньому аудитору та бухгалтеру необхідно дотримуватись професійної етики, розуміти, що кваліфікаційнийрівень фахівця для виконання облікових і контрольних функційоцінюють через дотримання ним таких фундаментальних принципів як порядність, об’єктивність, професійна компетентність,конфіденційність, відповідність правилам професійної поведінки.Усвідомлення етичних принципів особливо важливим є при прийнятті рішень на основі професійного судження.

Професійне судження, що є основою формування достовірноїфінансової інформації, можна охарактеризувати як обґрунтована

думка професійного бухгалтера, висловлена в умовах невизначеності для кваліфікації, вартісного виміру, класифікації і оцінкизначущості фактів господарського життя для цілей фінансовоїзвітності, заснована на доступній на даний момент часу повній,достовірній і об’єктивній інформації, а також особливостях функціонування господарюючого суб’єкта.

Не дивлячись на певну долю лібералізму, що має місце приформуванні професійного судження бухгалтера, кожне прийнятефахівцем професійне рішення суб’єктивне, а значить, з більшоючи меншою вірогідністю може бути помилковим. Проте не всібухгалтери готові брати на себе відповідальність і приймати важливі економічні і управлінські рішення, навіть при побудові облікового процесу, ґрунтуючись лише на своїх знаннях, уміннях інавиках.

Конкретних методик прийняття рішень на основі професійного судження у вітчизняній практиці немає, що сприяє виникненню на практиці безлічі спірних ситуацій, коли бухгалтер чиаудитор повинен брати на себе відповідальність за розкриттяпоказників діяльності у звітності та підтвердження їх достовірності.

Підсумовуючи дослідження, слід визначити такі основні моменти:

— професійне судження — інноваційна категорія сучасногобухгалтерського обліку і аудиту, об’єктивна необхідність якоїобумовлена реформуванням системи вітчизняного бухгалтерського обліку у відповідності до МСФЗ;

— діючі положення бухгалтерського обліку передбачають нелише право вибору варіантів обліку чи порядку формування іпредставлення показників звітності, але і дають основу для реалізації професійного судження в широкому розумінні;

— професійне судження як категорія що розвивається дозволить своєчасно трансформуватись вітчизняним обліковим стандартам під впливом змін економічного і соціального середовища;

— формування професійного судження — трудомісткий і відповідальний процес, що вимагає певного рівня кваліфікації, досвіду, впевненості, етичних принципів.

Отже, наявність чинників, що змінили вимоги до професії —глобалізація економіки, розвиток міжнародних інвестиційнихпроцесів, швидкість змін законодавства та умов господарювання,кризові явища, розвиток інформаційних технологій, забезпеченнястабільного розвитку, водночас підвищили вимоги до її представників.УДК 657.44: 368.03Бєлгородцева М. О.,к.е.н., старший викладач,ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА БУХГАЛТЕРСКОЙ ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРЕСАХ ЕЕ НАДЛЕЖАЩИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
НАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БЛАГ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki