Posibniki.com.uaМенеджментОрганізація та нормування праціЧастина 2. 6.2. Етапи розробки нормативних матеріалів


< Попередня  Змiст  Наступна >

Частина 2. 6.2. Етапи розробки нормативних матеріалів


21

22110 , де y

210 , або nn xaxaxaay++++=K

— нормативний час, необхідний для виконання даного прийому, операції; а

0 , a

1 , а

2 ... а n

— постійні коефіцієнти рівняння (коефіцієнти регресії); x

1 , х

2 ... х n

— значення факторів, що впливають на нормативний час.

Виведення рівнянь регресії проводиться шляхом вирішення нормальних рівнянь. При вирішенні рівнянь визначаються коефіцієнти регресії, що враховують вплив відповідних факторів. Для

За двох чинників система рівнянь (лінійна залежність) матиме такий вигляд:

ф

22110

УSxaSxaSan?=?+?+?; ф

22110

УSxaSxaSan?=?+?+?;

1212

1

2

110 фxУSxxaxaSxaS??=+?+?;

1212

1

2

110 фxУSxxaxaSxaS??=+?+?;

2

2

2

221120 фxУSxaxxaSxaS??=+?+?.

2

2

2

221120 фxУSxaxxaSxaS??=+?+?.

Для її вирішення складається допоміжна табл. 6.5.

Таблиця 6.5

ДАНІ ДЛЯ ВИВЕДЕННЯ РІВНЯННЯ РЕГРЕСІЇ

ЗА ВПЛИВУ НА ВИТРАТИ ЧАСУ ДВОХ ФАКТОРІВ

Показники для виведення рівняння регресії № спостережень

Відхилення

Витрати часу,

Нормативний час, У

У від

Уф

2

Х

Х

Х

Х

Х

Уфх

2

Х

Уфх

1

2

1

1

2

1

2

2

Уф, %

1234567891011

2

Усього

Примітка. При складанні нормальних рівнянь враховують підсумкові дані і загальну кількість хронометражних спостережень (n).

Для складання багатофакторної системи рівнянь пропонується спрощений метод. Спочатку намічається сітка цієї системи, в якій число рівнянь і кількість постійних коефіцієнтів завжди дорівнює кількості обраних факторів плюс одиниця: ...............................

а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n = а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n = а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n = а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n = а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n = а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n =

Щоб на основі цієї сітки скласти систему рівнянь, потрібно встановити: на суму добутків яких значень факторів потрібно

визначення коефіцієнтів регресії має бути дотримано умову, за якої сума квадратів відхилень фактичних значень часу виконання елемента трудового процесу від розрахункових, одержуваних за підстановки в знайдене рівняння регресії, була б мінімальною.

0 ) проставляють олівцем індекси факторів, прийнятих для розрахунку. Над a

1 вказується х

1 , над а

2 – х

2 і т.д. Індекс витрат часу у a проставляється над знаком «дорівнює»:

|

—+

| а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n =

| а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n =

|................................

| а

0 + а

1 + а

2 + ........... + а n =

Потім ті самі індекси проставляють ліворуч од сітки. До того ж, вони розташовуються в тому самому порядку, що і над сіткою (х

1 ; х

2 ... х n ). Не пишемо умовне позначення тільки перед першим членом першого рівняння а

0 .

На основі складеної сітки будується система рівнянь, у яких перед кожним постійним коефіцієнтом проставляється сума творів двох факторів: записаних над ним і ліворуч від даного рівняння. Оскільки зліва від першого рівняння індекс не проставляється, то в ньому постійні коефіцієнти (крім першого) множаться на суму значень цих факторів, узяту з підсумкових даних допоміжної таблиці. Перший член цього рівняння множиться на кількість хронометражних замірів.

За статичної залежності загальне рівняння регресії логарифмується, складається розрахункова таблиця аналогічно табл. 6.5. У неї заносяться логарифми вихідних даних, а також добутки і квадрати цих величин, необхідні для складання нормальних рівнянь. Нормальні рівняння виражаються через логарифми.

Кореляційно-регресійний метод дозволяє встановити наявність або відсутність зв’язку і дає кількісну оцінку тісноти зв’язку між витратами часу і факторами, що на нього впливають. З його допомогою визначається, якою мірою зміна нормативу часу зумовлено впливом даного чинника і якою мірою норматив залежить од зміни інших факторів.

При відборі чинників, що впливають на витрати часу, передовсім виключаються пов’язані між собою залежністю, близькою до функціональної. Наявність такої залежності визначається за

помножити кожен із постійних коефіцієнтів. З цієї мети над кожним постійним коефіцієнтом (крім a

Коефіцієнти регресії визначаються в результаті рішення системи нормальних рівнянь, складеної на основі методу найменших квадратів.

Оцінка адекватності рівняння регресії здійснюється з допомогою критерію Фішера. Розрахункове значення критерію Фішера порівнюється з табличним. Якщо розрахункове значення не менше табличного, то рівняння регресії вважається адекватним, тобто досить точно виражає залежність часу виконання елементів трудового процесу від впливових чинників. В іншому разі необхідно змінити вид нормативного рівняння.

Оцінка суттєвості впливу кількісних факторів включає визначення: t-критерію для коефіцієнта регресії, коефіцієнта множинної кореляції, залишкової дисперсії, середнього квадратичного відносного відхилення. Ці характеристики встановлюються для різних видів залежностей і різного складу чинників, що дозволяє на основі статистичних критеріїв вибрати найбільш обґрунтовану нормативну залежність. Встановлення нормативних залежностей за допомогою кореляційно регресійного аналізу слід виконувати на ПЕОМ за стандартними програмами. У результаті розрахунків видається вся інформація, необхідна для обґрунтованого вибору нормативних залежностей, які представляються у вигляді регресійних рівнянь.

Нові нормативні матеріали для нормування праці до їх затвердження необхідно ретельно випробувати (перевірити) у виробничих умовах.

Основним завданням випробування (перевірки) нових нормативів до їх затвердження є з’ясувати: чи відповідають організаційно-технічні умови, на які зорієнтовано нормативи, тому рівню техніки, технології, організації праці та виробництва, який фактично є на підприємствах або може бути досягнутий без додаткових капітальних вкладень; чи обґрунтованим є вибір впливових чинників, що прийняті для розрахунків нормативів; наскільки повно охоплено нормативами найбільш поширені і характерні різновиди організаційно-технічних умов роботи, технологічних процесів, устаткування, інструменту, матеріалів; наскільки зручно і просто користуватися нормативами у виробничих умовах для розрахунків технічно обґрунтованих норм;

величиною парних коефіцієнтів кореляції, що вимірюють тісноту зв’язку між парою чинників. На остаточний відбір істотно впливають фактори, що визначаються в процесі виведення різних варіантів рівняння регресії.

Отже, головна мета перевірки нових нормативів у виробничих умовах полягає у підтвердженні їх обґрунтованості, готовності до широкого впровадження у виробничу практику.

Перевірку нормативів здійснюють технологи і нормувальники під керівництвом головного інженера підприємства за методикою головної нормативно-дослідної станції, яка очолювала і координувала весь процес створення нормативів.

Створення нормативів, особливо на принципово нові технологічні процеси, які раніше не існували,

— дуже складна, відповідальна і трудомістка робота, що іноді триває 1

—2 роки і потребує активної участі великого числа кваліфікованих фахівців.

Після перевірки нормативи затверджуються у встановленому порядку, тиражуються і розсилаються заінтересованим підприємствам і організаціям для користування ними.

Резюме

Велика різноманітність трудових процесів та умов їх виконання потребує забезпечити більш-менш рівну інтенсивність праці на різних за змістом і складністю роботах. Це можливо лише за умови визначення норм праці на єдиній нормативній базі. Така нормативна база складається з універсальних нормативних матеріалів, що розробляються науково-дослідними установами для використання на різних підприємствах при проектуванні норм затрат праці на конкретні роботи.

Різноманітність трудових процесів зумовлює необхідність існування великої кількості нормативних матеріалів. Їх класифікують за різними ознаками. За призначенням і сферою використання розрізняють за мірою укрупнення.

Для розуміння змісту нормативних матеріалів найсуттєвіше значення має їх класифікація за видами: нормативи режимів роботи устаткування; нормативи часу; нормативи обслуговування; нормативи чисельності та нормативи підлеглості.

як відіб’ється на трудомісткості продукції вдосконалення трудового процесу і впровадження прогресивних режимів роботи устаткування, передбачені новими трудовими нормативами; чи потрібно вносити корективи до розроблених нових нормативних матеріалів.

Треба чітко розрізняти поняття норми праці і трудового нормативу. Первинним, вихідним є трудовий норматив, а вторинним, похідним від нормативу є норма.

Підприємства всіх форм власності повинні застосовувати залежно від їх наявності послідовно міжгалузеві, галузеві (відомчі) та місцеві нормативні матеріали, які затверджуються відповідно Міністерством праці та соціальної політики України, міністерствами (відомствами) та власником або уповноваженим ним органом. Отже, за наявності міжгалузевих нормативних матеріалів вони є передусім обов’язковими для всіх підприємств, а місцеві розробляються і застосовуються лише через відсутність міжгалузевих і галузевих нормативних матеріалів, тому що вони є прогресивнішими. Обов’язковість застосування зазначених нормативних матеріалів на підприємствах недержавного сектора економіки не підкріплюється відповідними організаційно-правовими нормами впливу їх розробників.

Терміни і поняття

— нормативні матеріали;

— класифікація нормативних матеріалів;

— вимоги до нормативних матеріалів;

— схема послідовного формування нормативів;

— сфера застосування нормативів.

Література для поглибленого вивчення матеріалу

1. Чумаченко О. В., Шульгіна Т. С. Особливості нормування управлінської праці // Економічний вісник Донбасу.

— № 1 (23).

— 2011.

— С. 186

—190.

2. Савкова С. Шляхи вдосконалення нормування праці / С. Савкова, О. Терещенко // Україна: аспекти праці.

— 2002.

— № 2.

— С. 41

—45.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
7.2. Послідовність нормування праці за системою МТМ
8.1. Класифікація норм праці
8.2. Норма часу та її різновиди. Особливості визначення складових частин норми часу
8.3. Методика розрахунку норми виробітку
8.4. Обґрунтування норм праці
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki