Posibniki.com.uaЕкономікаАктуальні питання розвитку агробізнесу в УкраїніЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ КАПІТАЛУ: ІСТОРИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ ТА ФУНКЦІЇ


вів на підприємстві та поступове перенесення вартості сформованого нематеріального активу на готовий продукт через нарахуванняамортизації, а також досягнення стратегічних цілей розвитку. Оцінку ефективності підсистеми стратегічно-орієнтованого контролюнематеріальних активів можна здійснювати на основі формальнихта неформальних індикаторів, які може визначати як ринок, так ісаме підприємство.

Список використаних джерел

1. Сизоненко О. В. Внутрішній аудит в сегменті операцій з нематеріальними активами / О. В. Сизоненко // Інноваційна економіка. —2012. — № 9(35).

— С. 267–272.

2. Мельник О. Методичні та прикладні аспекти впровадженнястратегічно-орієнтованого управління нематеріальними активами промислових підприємств [Текст] / О. Мельник // Журнал європейськоїекономіки. — 2013. — Т. 12. — № 4. — С. 519–526.

3. Саюн А. О. Формування облікової політики нематеріальних активів / А. О. Саюн // Фінансовий простір. — 2011. — № 4. — С. 93–95.

4. П(С)БО 8 — Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №8 «Нематеріальні активи»: Затв. наказом МФУ від 18.10.1999 р. № 242.

— Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0750-99.

Сучасна економічна наука трактує капітал як складну, багатоаспектну категорію, еволюція якої відобразила історичний процес розвитку природи, форм руху, динаміки та структури товарного виробництва.

Серед економістів нема єдності щодо визначення категорії капіталу. Глибинна суть даної категорії може бути оцінена за умовирозгляду капіталу в діалектичній єдності обох сторін — матеріально-речової і суспільної. Такий підхід дає зрозуміти, що капітал

— це не просто сукупність речей, засобів виробництва чи готовоїпродукції, а сума вартостей. Проте не всяка сума вартостей є капіталом. Сума вартостей стає капіталом лише тоді, коли вона використовується для отримання додаткової вартості. Отже, капітал— це певні виробничі відносини, за яких знаряддя праці, гроші,товари слугують інструментом привласнення частини чужої неоплаченої праці [3, с. 291].

Марксистська політична економія трактує капітал як сукупністьпевних економічних відносин, характерних для системи найманоїпраці, — відносин з приводу привласнення власниками засобів виробництва результатів неоплаченої праці найманих робітників.К. Маркс зазначав: «Капітал — це не річ, а суспільно належне історичній формації виробниче відношення, яке представлене у речі інадає цій речі важливого суспільного характеру».

Класична політична економія визначала капітал з точки зоруйого речового, а не суспільного змісту — як сукупність засобіввиробництва. Неокласична теорія трактувала капітал як річ, щоздатна приносити дохід залежно від її суб’єктивної оцінки (корисності). Сучасні монетаристи під капіталом розуміють гроші уформі кредитних грошей [2, с. 185–187].

Таблиця 1

ТЕОРЕТИЧНЕ ОСМИСЛЕННЯ СУТНОСТІ КАПІТАЛУ

В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

Автори Трактування сутності капіталу
Фізіократи(друга пол.XVIII ст.) Ототожнення капіталу із засобами сільськогосподарськоговиробництва, поєднання яких з природою (землею) забезпечує приріст чистого продукту
А. Сміт(1723 — 1790) Капітал як частина призначених для подальшого виробництва запасів, від яких очікують отримати дохід
К. Маркс(1818 — 1883) Капітал — самозростаюча вартість (вартість, що приноситьдодаткову вартість); виробничі відносини капіталістичногоспособу виробництва, засновані на експлуатації та монопольному привласненні капіталістами неоплаченої працінайманих робітників
А. Маршалл(1842 — 1924) Капітал — сукупність речей, що формують передумовивиробництва. Головна його властивість — здатність приносити дохід, який залежить від продуктивності факторіввиробництва та відносної рідкісності, що випливає з тягаряутримання

Закінчекння табл. 1

Автори Трактування сутності капіталу
Дж.М. Кейнс(1883 — 1946) Капітал — багатство, здатне приносити дохід. Перетворення багатства на капітал зумовлено перевищенням дохо-

ФункціяЗначення функції

  ду від капіталовкладень над банківським відсотком
Й. Шумпетер(1883 — 1950) Капітал — «фонд» купівельної сили», що служить дляпридбання засобів виробництва, здатних забезпечити науково-технічний прогрес суспільства
І. Фішер(1867 — 1947) Капітал — дисконтований дохід, будь-яке благо, яке приносить дохід своєму власнику незалежно від сфери застосування та характеру діяльності

Історія розвитку економічної науки засвідчує існування різнихпідходів до визначення сутності та структури капіталу (табл. 1).

Капітал виконує ряд важливих функцій (табл. 2).

Сучасна економічна наука виділяє наступні функції: функціязаснування та введення в дію; функція відповідальності та гарантії; захисна функція; функція фінансування та забезпечення ліквідності;функція бази для нарахування дивідендів і розподілумайна; функція управління та контролю [1, c. 232].

Таблиця 2

ФУНКЦІЇ КАПІТАЛУ

Функція Значення функції
Заснування тавведення в діюпідприємства Капітал у частині є фінансовою основою для запуску вдію нового суб’єкта господарювання.
   

Відповідальності та гарантії

Капітал є свого роду кредитним забезпеченням для кредиторів підприємства. Чим більший власний капітал підприємства, тим вищою є його кредитоспроможність

Захисна Чим більший власний капітал, тим краще захищеним єпідприємство від впливу загрозливих для його існуванняфакторів, оскільки саме за рахунок власного капіталуможуть покриватися збитки підприємства.
Фінансуваннята забезпеченняліквідності Внесками у власний капітал, разом зі спорудами, обладнанням, цінними паперами та іншими матеріальнимицінностями, можуть бути грошові кошти. Вони можутьвикористовуватися для фінансування операційної та інвестиційної діяльності підприємства, а також для погашення заборгованості по позичках.

Закінчення табл. 2

База для нарахування дивіде Одержаний протягом року прибуток або розподіляєтьсята виплачується власникам корпоративних прав у вигля-

Поліщук О. І.,науковий керівникМалюга Н. М., д.е.н., професор,ДВНЗ «Київський національний економічний університетімені Вадима Гетьмана», м. КиївІНВЕНТАРИЗАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ

ндів і розподілумайна ді дивідендів, або спрямовується на збільшення статутного чи резервного капіталу
Функція управління та контролю Згідно із законодавством власники підприємства можутьбрати участь в його управлінні

< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НАПРЯМКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИРОБНИЦТВА В УКРАЇНІ
АНАЛІЗ ВИТРАТ, ОБСЯГУ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИБУТКУ: ПРАКТИКА ЗАСТОСУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ВИТРАТНО-ЦІНОВОГО АНАЛІЗУ В ТВАРИННИЦЬКИХ ГАЛУЗЯХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ЯК ЗАВЕРШЕНОЇ СТАДІЇ КРУГООБІГУ ЗАСОБІВНА ПІДПРИЄМСТВІ
ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ПІДПРИЄМСТВА
ОСОБЛИВОСТІ АНАЛІЗУ СТАНУ ТА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ АПК
ШЛЯХИ ЕКОНОМІЇ ВИТРАТ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ В СЕЗОННОМУ ВИРОБНИЦТВІ
ОСНОВИ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ РОСЛИННИЦТВА
КОНТРОЛЬ І АНАЛІЗ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ АПК
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki