Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ


< Попередня  Змiст  Наступна >

ЕКОНОМІЧНА ПОВЕДІНКА ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ


ФОРМУВАННЯ економічна поведінка, стратегічна поведінка. THE ECONOMIC BEHAVIOR OF ENTERPRISES: THE NATURE AND CHARACTERISTICS OF THE FORMATION

Анотація. Досліджено поняття «економічна поведінка» підприємства та процес її формування. Визначено місце та взаємозв’язок економічної поведінки із іншими економічними категоріями в процесі діяльності підприємства.

Ключові слова: стратегія, Summary. The work considers researched of the concept of economic behavior and the proc-ess of their forming. Determined the role and the interrelation of economic behavior of enterprises with other economic categories. Key words: strategy, economic behavior, strategic behavior.

В ході огляду літератури на відповідну тематику, було встановлено, що досить часто поняття «економічна поведінка» ототожнюють із поняттям «стратегічна поведінка», поведінка відповідно до певної ринкової структури. Тому метою даного дослідження є

формулювання визначення та місця кожної із цих категорій у процесі діяльності підприємства.

Проте на сьогодні, існує наявність певного дефіциту інформації стосовно рекомендацій із формування економічної поведінки. Тому постає необхідність глибшого дослідження та аналізу поведінки підприємства з точки зору економічної складової.

Економічна поведінка означає дії, спрямовані на максимізацію економічних результатів, як у довгостроковому, так і короткостроковому періоді. Аналізуючи дане поняття можна стверджувати, що воно нерозривно пов’язане із стратегічною поведінкою підприємства, і як наслідок із стратегією. У короткостроковому періоді економічна поведінка уточнює стратегічну поведінку підприємств, а в довгостроковому — слугує додатковим інструментом для вибору та обґрунтування стратегії.

Тому, на сьогодні, доцільно розглядати стратегію не тільки як довгостроковий план дій з метою досягнення мети, а як напрямок діяльності з метою отримання економічних результатів, який можливо коригувати у довгостроковій перспективі залежно від певному типу поведінки.

Між стратегією і стратегічною поведінкою існує тісний взаємозв’язок. Вибір стратегії залежить від певного типу поведінки підприємства на ринку, наприклад, від активної чи пасивної поведінки, від схильності до ризику, до наступальних дій тощо. Стратегічна поведінка формується під впливом факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, в тому числі певних правил, формальних і неформальних обмежень — правове законодавство, чесність, порядність тощо.

Стратегічна поведінка означає — наскільки підприємство зможе ефективно пристосовуватися до ринкових вимог і являє собою конкретний набір стратегічних рішень, у рамках обраної стратегії. Економічна поведінка визначає дії, які здійснює підприємство в рамках обраної стратегічної поведінки з метою отримання найбільш максимальних економічних результатів.

Виходячи з цього, варто зазначити, що існує ланцюговий зв’язок між категоріями стратегія підприємства ? стратегічна поведінка підприємства ? економічна поведінка підприємства.

Тобто стратегія визначає напрямок стратегічної поведінки. В свою чергу, стратегічна поведінка впливає на економічну поведінку. Проте, якщо обрана стратегія не відповідає швидкісним змінам, то економічна поведінка, у довгостроковому періоді, корегує поставлені цілі та обрану стратегію. Отже, відбувається безперервна взаємодія, що підкреслює подвійний зв’язок цих понять.

Доцільно зазначити, що при формуванні економічної поведінки необхідно враховувати умови функціонування підприємства, швидкість їх змін. Оскільки зовнішнє середовище функціонування підприємства досить мінливе, постає необхідність постійного коригування економічної поведінки із врахуванням змін у середовищі підприємств. Тобто, економічній поведінці притаманна швидкість прийняття та реалізації рішень із адаптацією до зміни позицій підприємства на ринку, до зміни пріоритетів діяльності тощо.

Література

1. Капленко Г. В. Формування економічної поведінки підприємств: автореф. дис. канд. екон. наук: 08.06.01 / Г. В. Капленко; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2005. — 20 с.

2. Карачина Н. П. Удосконалення процесу формування економічної поведінки підприємств / Н. П. Карачина // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Проблеми економіки та управління.

— 2009. — № 640.

— С. 285

—290.

3. Наливайко А. П. Теоретичні засади стратегії підприємства: автореф. дис. докт. екон. наук: 08.06.01-2002. УДК 339.727.22:338.45 larysa.zelinska@gmail.com


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Щербина Ольга
Секція № 2 ІННОВАЦІЙНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО УДК 330.3Budyaev.maxim@gmail.com Будяєв М. О., аспірант Гетьмана Maksym Budiaiev, Postgraduate student KNEU named after Vadim Hetman ІННОВАЦІЇ ЯК ФАКТОР ДВНЗ
ПЕРЕДУМОВИ УСПІШНОЇ ВЗАЄМОДІЇ АГЕНТІВ СТВОРЕННЯ І ВПРОВАДЖЕННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ ІННОВАЦІЙ
Власова Інна Володимирівна, к.е.н., доцент кафедри банківських інвестицій ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна ВЕНЧУРНЕ ФІНАНСУВАННЯ: ЗМІСТ
ПОТЕНЦІАЛ ІННОВАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВ THE POTENTIAL OF INNOVATION DEVELOPMENT OF DOMESTIC ENTERPRISES РОЗВИТКУ ВІТЧИЗНЯНИХ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki