Posibniki.com.uaФілософіяМетодика викладання економічних дисциплінЭкономическая сказка для детей младшего школьного возраст


< Попередня  Змiст  

Экономическая сказка для детей младшего школьного возраст


а (фрагмент)

Авторы-составител ак, росом? жно, . не

Н. Гурненко, И. П

Ю. Позднякова,

И. Цисельская

Появилось три вопроса: «Что считать товарным сп

Предложенье что такое?

Волшебство или земное?

Почему не можем мы

Жить без этой вот цены?»

Рынок — это слишком сло

Все усвоить невозможно

И, наверно, до сих пор

Не закончен этот спор.

Мораль сей сказки такова,

Что рынок — вовсе не игра,

Что следу ет самим учиться,

А смотреть на заграницу.

Словари к для всезнаек потре дложение — количество товара, которое продавцы хотят и могут

1. Президент — высшее должностное лицо.

2. Рынок — сфера товарного обращения, совокупность отношений по поводу купли-продажи товаров.

3. Товар — продукт труда, который удовлетворяет определенные бности.

4. Деньги — это товар, который играет роль всеобщего эквивалента.

5. Цена — денежное выражение стоимости.

6. Пре продать.

7. Спрос

— намерение, готовность купить товар. и: А. Андрущенко,

Д одаток 4

Додаток 5

НАВЧАЛЬНА ОРІЄНТАЦІЙНО-РОЛЬОВА ГРА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ» * (фрагмент студ. А. Скитьової))

Навчальна гра «Інвестиційний проект» (ІП) є формою підсумкового контролю і закріплення теоретичних знань студентів та формування в них практичних навичок згідно з програмою курсу «Загальна економіка» для кваліфікації «Комерсант» за розділом 4 «Інвестиції та фінансування».

У ході ділової гри студенти мають закріпити теоретичні знання, отримані на лекціях, використову ючи також самостійні розробки матеріалу. Студенти повинні знати сутність та природу інвестицій підприємства, основні засади інвестиційної діяльності, сутність процесу інвестування, основні етапи розробки, аналізу та реалізації інвестиційної стратегії з різних поглядів (кредитора чи банкіра, інвестора чи власника, менеджера чи трудового колективу), методику оцінки ефективності інвестицій, принцип розробки та аналізу бізнесплану реального інвестиційного проекту.

Сту денти повинні навчитись правильно складати бізнес-план інвестиційного проекту, аналізувати фінансові показники підприємства, робити економічні розрахунки та аналіз інвестиційної діяльності підприємства, а також робити кількісну та якісну оцінку кожного інвестиційного проекту.

Під час гри студенти також навчаються раціонально спілку ватись, працювати в малих групах на засадах здорової конкуренції та партнерства, логічно та послідовно висловлювати думки, захищати свої пропозиції та вести дискусію з опонентами, ставити точні і змістовні запитання, правильно будувати відповіді.

Пропонований варіант гри складається з чотирьох етапів:

1. Запрошення до гри. Розподіл ролей. Підготовка «експертів» та «консультантів».

2. Ознайомлення учасників з прав илами ігрової взаємодії, з потрібними матеріалами та завданнями.

3. Власне сюжетно-рольова гра (розгортання ігрової взаємодії).

4. Аналіз ігрових вчинків (результатів ігрової взаємодії).

Додаток 6

ФРУ »] *

ФРУ »] *

683

Схемапро в еденнягри«

Діяльніст ьфірм ивринко виху мовах » [«

Діяльніст ьфірм ивринко виху мовах » [« Додаток 7

По пит »

По пит »

Тема «

684 *

Бринюк , 1996 р .

Н .

Мет о дичнарозробк аур о к у за кріпленнятау з агальн ен н язнань . *

Розробкасту д .Додаток 8

685

685

686 Додаток 9

Тепер , колиринковівідносинивсебільшевходя т ьуповсякденнежиття , цеспонукаєдітейпривчатисядореалійсього дення .

Вонибудутьвчитидітейекономічномис лити , робит иекономічнийвибір , вчитипринципамсучасногопідприємництва .

А к сьонова

Виданнякниги«

Галак , І .

В .

Унійбудебагатоілюстрацій , щопривернеувагуізаці кавитьдітей .

О .

Черниш

ФЕіУ , спеціальності 0107, 2 групи

М .

Казковийсвітекономіки » ( фр агмент )

Л .

Бізнес планпроект у

Алавердова ,

М .

Л .

Русова ,

Розробили студенти IV курсу ,

Замовникканд . екон . наук , доцент

Ю .

М .

Т .

Нанашпогляд , уцьомуїмдопоможутьекономічніказки .

Книгабудездебільшогорозповсюджуватисявшколах , бібліотеках , книжковихмагазинахтачерезділер ськумережуприватнихрозповсюджувачів .

Резюме

Здавніх давенвсідітичитаютьказки , бовонивчатьнасдобру , справедливост і , чемності .

Книгаф орму є т ь сязнайкращихт в орівстудентів .

Київ — 1998

687 Місцезнаходженняпроект у :

Київськийнаціональнийекономічнийуніверситет

Розвитокекономічноїкультуриімисленняудітеймолодшоготасередньогошкільноговіку .

Метапроект у :

Варт іст ьпроект у : 39 400,00 грн .

688 Додаток 10

Додаток 11

690

Пло щ и к

М .

Ро з р о б к аст у д . Додаток 12

691

691Додаток 13

692

692Додаток 14

693

693Додаток 15

А к т и в н і с т ь« к л і є н т а »

По ш у к « од ноз н а ч н о п р ав ел ь н их » рі шен ь

А к т и в н і с т ь« к л і є н т а » ц і н ю в а н н я мі д е й

694

Ш

М

Ш

М

Ш

М

К л а с и ф і к а ц і

П р я м и й

П р а в е л ад л яу ч а с н и к і в

МШ

МШ

Ш

В и с л ов л ю в а ти кі ль кі с т ьід е й ma x

М

За п о в н ю ва т ипа у з и за ох о ч у ва л ь н и м и ре п л і к а м и

МШ

Не кр и т и ку в а т и уч а сн и к і в

П о д в і й н ап р я м аям е т о д і в

З в о ротни й

Ко мб і н о в а н и й

Шзо

М Додаток 16

695Додаток 17

З а п р о в а д ж е н н яі г р о в и хе л е м е н т і вун а в ч а н н я

696

Віл фо р м

Б а г а т о в а р і а н т н із а в д а н н я

П о л е г ш у є т ь с я с / рн ау р о ц і ів д о м а ь н и йви б і рза в д а н н я , иіча с уйо гов и к ори с т ан ня Додаток 18

К іль к і сн еви мі р ю в а н н язн а н ьітр у д н о щ і за в д а н ь

К іль к і сн еви мі р ю в а н н язн а н ьітр у д н о щ і за в д а н ь

Об є к ти в н і с т ьіпо р і в н ял ь н іс ть

С и с т ем ат и ч н і с т ьтаін д и в і дуа л ь н и й конт рол ь

Т е х н ол ог і ч ні с т ьп роц ес ів

1.

2.

3.

4.

697

З в оро т н ийзв ’ яз о к п р овед ен ня

Зав о ю в ат ипо в а гу тадо в і р уДодаток 19

698

698 Додаток 20

Наочний матеріал до застосування методики розвитку мислення

Едварда де Боно «Шість капелюхів мислення» студ. А. Булавіна

Автор предлогает методику как альтернативу агресивному спору и гравное — не нарушая целосности собственного «Я» человека

Автор предлогает методику как альтернативу агресивному спору и гравное — не нарушая целосности собственного «Я» человека

ситуации — оп ределяются «+» и «»составляется ситуации — оп карта нашего отношения к ределяются «+» и «»

692Додаток 21

Наочний матеріал до застосування методики латерального мислення Едварда де Боно студ. І. Артеменко

2. Метод шляху найменшого опіру7. Мет

10. Ме од «що, якщо..?» тод лінії

693

Додаток 22

Бланк оцінювання індивідуальних курсових робіт з курсу «Методика викладання економіки» Тема курсової роботи з курсу «Методика викладання економіки» _____ _____________________________________________________________ ________________________________________ дата подання _________ Виконавець: _________________________________________ (курс, група, прізвище та ім’я)

Загальна оцінка в балах __________________

Критерії оцінювання курсової роботи

ЗМ АВ ЛіП Вплив на формування НМ К/Ц ПІнф Недос. обсяг НОф.
ЕМ ЕП ЕТ

Додаткові критерії:

Оцінка теоретичного матеріалу (діапазон наведених теорій/концепцій)
Ступінь детальності висвітлення теми
Наявність власних пропозицій та ідей
Використання І-карт, комп’ютера
Використання Інтернету

Інші зауваження

+ Цікаво Самост. вик.

Рецензування іншими студентами: Пропозиції щодо доопрацювання матеріалу: Доопрацювання: Захист: Керівник курсової роботи канд. екон. наук, доцент Аксьонова О. В. ___________ ___________ (дата)

Додаток 23

Бланк оцінювання колективних науково-методичних проектів студентів з курсу «Методика викладання економічних дисциплін» Тема курсової роботи у формі навчально-дослідницького колективного проекту з курсу «Методика викладання економічних дисциплін» _____ _____________________________________________________________ ________________________________________ дата подання _________

Виконавці (курс, група, прізвище та ім’я) Загальна оцінка в балах
1
2
3
4
5
6
7

Критерії оцінювання курсової роботи

Виконавець ЗМ АВ ЛіП Вплив на формування НМК/ЦПІнф Недос. обсяг НОф.
ЕМ ЕП ЕТ

Продовження бланку оцінювання

Додаткові критерії Виконавець
1 2 3 4 5 6 7
Оцінка теоретичного матеріалу (діапазон наведених теорій/концепцій)
Ступінь детальності висвітлення теми
Наявність власних пропозицій та ідей
Використання І-карт, комп’ютера
Використання Інтернету
Виконавець Інші зауваження
+ Цікаво Самост. вик.
1
2
3
4
5
6
7

Рецензування іншими студентами: Пропозиції щодо доопрацювання матеріалу: Доопрацювання: Захист: Керівник курсової роботи канд. екон. наук, доцент Аксьонова О. В. ___________ ___________ (дата)


< Попередня  Змiст  
Iншi роздiли:
14.3.Як підвищувати компетентність викладачів економічних дисциплін. Тренінг-курси для викладачів і студентів
14.2.Як поширюються методичні ідеї та впроваджуються інноваційні методики викладання
Підвищення педагогічної компетентності викладачів як шлях активізації економічного навчання
Частина 2. 13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
13.2.Поради з удосконалення стилю викладання економічних дисциплін
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki