< Попередня  Змiст  Наступна >

ЦІНОВИЙ ФАКТОР У СИСТЕМІ АНАЛІТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ


У сучасний період розвитку ринкових відносин в Україні особливо важливим завданням стає швидке реагування на зміни, яківідбуваються у суспільстві та визначення достовірної неупередженої оцінки показників ефективності господарювання. За таких умов значно підвищується роль аналітичного інформаційногозабезпечення на всіх рівнях управління економікою. Особливо цестосується підприємств усіх форм власності на яких вирішуютьсяпитання розширення обсягів продажу та асортименту продукції,підвищення ефективності використання факторів виробництва,формування цінової політики тощо.

джень є фактором забезпечення нормальних умов процесу відтворення та підвищення ефективності виробництва.

Будь-які поточні витрати виробництва мають грошову оцінку,рівень якої вимірюється відповідною ціною. У зв’язку з цим дослідження господарських процесів і кінцевих виробничо-фінансових результатів їх діяльності обов’язково пов’язано з визначенням дії цінового фактору (зміни цін, тарифів, ставок).

Ціна на готові вироби, товари, тарифи за перевезення і ставкиза послуги — це не постійні величини, вони установлюються зурахуванням вимог законів ринку. Як зауважують фахівціекономісти, якщо змінились ціни на сировину, матеріали, напівфабрикати, готову продукцію, товари, то це вплине майже на всіпоказники (особливо фінансові) промислових, будівельних, сільськогосподарських, торговельних та інших підприємств.

Зміни зовнішнього фактора цін впливають на зміну собівартості товарів і послуг того чи того підприємства та на його економічний стан.

Ринкова ціна точно відображає реальну вартість товару (послуг, робіт) тільки в умовах досконалої добросовісної конкуренції.

Проте свобода підприємницької діяльності не завжди сприяєдобросовісній конкуренції та зростанню економічної стабільностікраїни. За роки світової фінансово-економічної кризи та постійних загроз нових криз окремі підприємства намагаються збільшити прибуток не за рахунок пошуку резервів зниження собівартості продукції, а постійним підвищенням цін на свою продукцію. Такий підхід, як зауважують фахівці, призвів до поглиблення економічної кризи.

Показник собівартості в умовах інтенсивного ведення господарства повинен бути головним джерелом зростання прибутку. Ускладі цього показника знаходять відображення економічні, науково-технічні, соціальні, природоохоронні фактори розвитку підприємства. В собівартості концентруються всі резерви використання виробничих ресурсів, що посилює її роль як факторуприбутковості.

Для підвищення значення собівартості в системі формуванняфінансових результатів підприємства слід погодитися з пропозиціями економістів стосовно введення контролю питомої ваги зростання прибутку за рахунок зростання цін і зниження собівартості продукції. Такий підхід, на нашу думку, може стати основоюпобудови гнучкої системи оподаткування прибутку, яка будестримувати необґрунтоване зростання цін.

За умов, коли аналітична інформація набирає вартісної ваги,підвищується значимість прогнозних і контрольних функцій ці-

Для підготовки та прийняття ефективних управлінських рішень необхідно керуватися достовірною вартісною інформацієюпро внутрішні та зовнішні умови діяльності підприємства. Такимвимогам відповідають результати фінансово-економічного аналізу. Фінансово-економічний аналіз спрямований на розкриттявпливу цінового фактору на фінансове становище підприємства іхарактеризується системою показників, що відображають наявність і розміщення коштів, реальні й потенційні фінансові можливості. Його можна представити як міру забезпеченості підприємства необхідними фінансовими ресурсами й ступінь раціональності їхнього розміщення для здійснення ефективності господарської діяльності й своєчасного здійснення розрахунків засвоїми обов’язками.

Третій рівень аналітичного дослідження характеризуєтьсязначною глибиною вивчення впливу цінового фактору на господарські процеси.

Метою такого аналізу є визначення можливих організаційнотехнічних резервів підвищення ефективності використання факторів виробництва, а саме, основних засобів, предметів праці,трудових ресурсів.

Показники використання різних елементів виробничих ресурсів, їх вплив на собівартість і прибутковість продукції аналізуються не загалом по підприємству, а відповідно до окремих зонвідповідальності, кількість яких залежить від схеми організаціїпроцесів виробництва, постачання й збуту.

Результати аналізу використовуються внутрішніми користувачами — керівництвом підприємства для економічної діагностики та комплексної оцінки результатів діяльності всього підприємства і тісно пов’язуються з даними фінансово-економічногоаналізу.

Таким чином, в умовах ринкових відносин ціновий фактор єсамим чутливим вартісним індикатором змін у виробничих відносинах. Він миттєво реагує на всі зміни і перетворення.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
НАУКОВІ ОСНОВИ АНАЛІЗУ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ
ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki