< Попередня  Змiст  Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІКУ СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ


трудомісткою і невиправданою роботою, оскільки потребує калькуляції кожного найменування запасів. В окремих випадках розподіл ТЗВ унеможливлюється невчасним надходженням розрахункових транспортних документів тощо [2].

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринковоїекономіки необхідно, щоб учасники, при прийнятті рішень, малидостовірну та об’єктивну інформацію про майно, фінансове становище, результати роботи (прибутки, доходи чи збитки), а також про процеси їх формування як на власному підприємстві, такі в партнерів на підставі попередніх даних. Таку інформацію надає тільки бухгалтерська система обліку.

Бухгалтерський облік займає основне місце в єдиній системігосподарського обліку. Його необхідно розглядати як галузь наукових знань, рівноправно пов’язану з іншими науками, а також яквид практичної діяльності, оскільки він організовується на кожному підприємстві незалежно від форми власності. Бухгалтерський облік надає інформацію про стан 1 рух засобів суб’єктагосподарювання, джерела їх утворення 1 господарські процеси,пов’язані із постачанням матеріалів, виробництвом продукції тареалізацією, а також про фінансові результати господарськоїдіяльності.

Бухгалтерський облік в Україні регулюється державою, першза все Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансовузвітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 996 зі змінами тадоповненнями. який набув чинності з 01.01.2000 року.

Бухгалтерський облік використовується в усіх видах підприємницької діяльності — виробничій, комерційній, грошовокредитній, банківській, страховій, усіх галузях і підгалузях господарювання — промисловості, сільському господарстві, будівництві тощо.

Бухгалтерський облік акумулює узагальнюючі дані — інформацію про стан господарства, його складові (елементи) і стан тазміни, що відбулися у суспільному житті, про стан взаємозв’язківі взаємовідносин цього господарства з іншими господарствами.Інакше кажучи, термін «бухгалтерський облік» характеризує поняття «облік суспільних економіко-правових (ринкових) відносинсуб’єктів господарювання», тобто правовласників.

УДК 657Лелявська Л. В.,аспірантка кафедри облікупідприємницької діяльності,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

Організаційна побудова бухгалтерського обліку розробленатак, щоб без додаткових вибірок у будь-який час можна булоодержати дані про формування показників, потрібних для прийняття управлінського рішення та складання бухгалтерської звітності: фінансової, статистичної, податкової тощо.

У бухгалтерському обліку господарські факти (явища та процеси) вивчаються за економічними законами, котрі охоплюютьусі категорії суспільного виробництва, які характеризують продуктивні сили та виробничі відносини як єдність (автономність) умежах підприємства (власника).

Під побудовою бухгалтерського обліку необхідно розумітипорядок відповідного розміщення і взаємного зв’язку елементів(частин), які формують його у систему.

Поєднання різних прийомів бухгалтерського обліку забезпечує суцільне й безперервне вивчення його об’єкта — засобів тагосподарської діяльності. При цьому досягається основна мета —отримання правдивої інформації про стан господарства, результати його роботи та відносини з іншими суб’єктами господарювання, контроль за різним сторонами господарської діяльності йаналізу.

Важливим фактором побудови бухгалтерського обліку на підприємстві є розмір діяльності, тобто обсяг виробництва, чисельність працюючих, собівартість продукції і надання послуг.

Значний вплив на побудову бухгалтерського обліку на підприємстві мають: система затрат; система доходів; податкова система; система обов’язкових платежів і внесків.

На побудову бухгалтерського обліку підприємства значноюмірою впливає система рахунків. Оскільки бухгалтерський облікпокликаний суцільно та безперервно відображати всі господарські факти відповідного підприємства на основі принципу двоїстості (актив і пасив), побудову обліку має забезпечити можливістьнаступного групування показників господарства у системі суспільних відносин на рівні системи національних рахунків. Найповніше ці вимоги відображаються у системі рахунків — систематизованому переліку (так званому робочому план рахунків).

Сучасний розвиток економіки тісно пов’язаний у першу чергуіз використанням такої важливої інформації, якою є облікова інформація.

Система бухгалтерського обліку може виступати і як статичнасистема на такому проміжку часу, який характеризує стан елементів системи і зв’язки між ними на певну дату, коли зміни заостанній день вважаються настільки несуттєвими, що їх не бе-

Бухгалтерський облік є великою системою, тобто системою,яку не можна в повному обсязі спостерігати з позиції одного спостерігача в часі й просторі. Система бухгалтерського обліку єпідсистемою більш складної системи, а саме — системи управління. Бухгалтерський облік — це інформаційна система, оскільки основним завданням бухгалтерського обліку є збирання, обробка та надання інформації. Крім того, це документальна система,тому що бухгалтерський облік не може функціонувати без документів. Таким чином, бухгалтерський облік — це велика і складна інформаційно-документальна підсистема системи управління.УДК 657.1:697.1Лисенко Н. М.,к. е. н., професор кафедри облікупідприємницької діяльності, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ОРЕНДОВАНІ ЗЕМЕЛЬНІ РЕСУРСИ ЯК ОБ’ЄКТ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОЦІНКА ОБ’ЄКТІВ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ НЕРУХОМОСТІ В ПЕРІОД ІНФЛЯЦІЇ
ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТЕРМІНІВ «ВИТРАТИ» І «ЗАТРАТИ»
ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМОК РОЗВИТКУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
ОЦІНКА ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В СИСТЕМІ ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki