< Попередня  Змiст  Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК: СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ


Протягом багатьох століть історія ставить і продовжує ставити різні виклики перед бухгалтерським обліком. Палій В. Ф. зазначає, що вже вичерпані традиційні підходи до визначення бухгалтерського обліку, напрямів його розвитку і можливості роз-

витку теорії і методології бухгалтерського обліку в нових соціально-економічних умовах. Проте необхідно відзначити, що визначені об’єкти бухгалтерського обліку підлягають безперервнійзміні у їх змісті, структурі, порядку застосування в бухгалтерському обліку. Не зважаючи на те, що Державним класифікаторомвидів економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010, затвердженимнаказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457)уже визначено діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту та консультування з питань оподаткування, бухгалтерськийоблік має пряме відношення до віддзеркалення всіх видів діяльності. Все це переконливо доводить, що будь-які новації в запровадженні активів, застосування інноваційних технологій в економічній діяльності обґрунтовує потребу в адаптації обліку доцих процесів та розвитку його теорії, методології і організації.Існують також серйозні проблеми у порядку визначення вартісної оцінки активів та їх переоцінки, навіть із застосуванням професійних оцінщиків.

Розширення спектру та видів економічної діяльності, посилення ролі економічної інформації в управлінні обґрунтовує істотне підвищення ролі професійного судження в обліковій діяльності.

Головна проблема, що обумовлює потребу в зміні відношеннядо функцій бухгалтерського обліку і методиці формування звітності в системі управління, це глобальні проблеми, з якими стикається сучасна цивілізація. А саме: обмеженість ресурсів (землі,води, корисних копалин і т.д.), забезпечення можливостей їх збереження та можливостей відтворення. Суспільство вимагає розширення спектра інформації, що включається в фінансову звітність.

Система бухгалтерського обліку була і залишається найважливішим елементом інфраструктури ринкової економіки, що надає інформацію, необхідну для прийняття ефективних інвестиційних рішень. Бухгалтерський облік є засобом формування інформації та її комунікації між всіма зацікавленими користувачамобліку, управлінської та фінансової звітності.

Розвиток суспільства обумовлює необхідність застосуванняеклектики в застосуванні теорії та методології бухгалтерськогообліку для формування облікової політики підприємства. Томувпровадження в систему бухгалтерського обліку параметрів, які бвизначали домінування методів на основі нормативної теорії бухгалтерського обліку є вже пройденим етапом. Проте не можнаобмежувати облік емпіризмом або ж формувати принципи бухгал-терського обліку на основі позитивної теорії. Бухгалтерський облік своїми методами не повинен впливати на господарську діяльність підприємства, а лише максимально наближувати до реальності інформацію про фактичні і очікувані результати діяльності.

Удосконалення формування облікової інформації, поширенняїї змісту та покращення якості потребує інтегрування в системубухгалтерського обліку необлікової інформації, насамперед церезультатів маркетингових досліджень, фінансового менеджменту. Це обґрунтовує необхідність розширення в застосуванні методів формування економічної інформації. Визначаючи значимість фінансового обліку, стає очевидно, що система управлінського обліку має розширювати зміст вихідної інформації та визначати її як складову в формуванні інтегрованої звітності. Таказвітність має бути розширена показниками аналізу та оцінки натуральних показників ефективності використання матеріальних ітрудових ресурсів, методів калькулювання продукції, норм витрати, наявність перевитрат, інформацію про використання енергоносіїв, інформування користувачів звітності про рівень соціальної відповідальності її власників і керівників, наявність інформації, що може призвести до погіршення фінансового стану, оцінкаризиків тощо.

Оцінюючи розвиток бухгалтерського обліку на теренах України, навіть після впровадження основ МСФЗ у формі П(С)БО(з 2000 року) слід визнати пагубний вплив податкового законодавства в розвиток вітчизняної системи бухгалтерського обліку.Неприпустимим є регулювання податковим законодавством порядку відображення в обліку існуючих економічних процесів. Застосування такого підходу призвело до суттєвих викривлень уструктурі звіту про фінансовий стан підприємства, це пояснюється тривалим впливом на нарахування амортизації, обмеженнямтермінів експлуатації об’єктів, вартості ремонтних робіт, порядкувизначення собівартості продукції, товарів, робіт і послуг, а також фінансових результатів. Досить неоднозначний висновок можна зробити щодо доцільності впровадження в систему бухгалтерського обліку тимчасових податкових різниць (МСБО 12 «Податки на прибуток», П(С)БО 17 «Податок на прибуток»), особливо втому контексті, як це нині передбачено Податковим кодексомУкраїни та застосування першої події для обліку ПДВ. Для вирішення проблемних моментів визнання доходів і витрат в окремихвипадках можна дозволити застосовувати касовий метод визнання доходів підприємства. Розглядаючи сутність ПДВ, то слід визнати, що цим податком згідно Податкового кодексу України до-датково обкладається вся заробітна плата працівників, нарахований єдиний соціальний внесок та інші витрати, які не булиоб’єктом оподаткування ПДВ. Ніякого прямого зв’язку ПДВ зіствореною доданою вартістю підприємства немає.

Наведені особливості стану та розвитку бухгалтерського обліку мають базуватися на його зрозумілості, простоті та доречності. Необхідно переосмислити роль бухгалтера і сутність його роботи. Облік повинен має бути переорієнтований з інтересівфіскальних органів на інтереси власників і потенційних інвесторів, спрямований на управлінські рішення, які можуть покращитиефективність діяльності підприємства та рівень соціальної захищеності працівників. Для цього доцільно спростити податковузвітність і переорієнтувати бухгалтерські служби на аналітичність інформації щодо ключових показників діяльності підприємства.УДК 657.6Бычкова С. М.,д.э.н., профессор, зав. кафедрой«Экономический анализ и финансы в АПК»,ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургскийгосударственный аграрный университет»,Итыгилова Е. Ю.,к.э.н., ст. преп. кафедры«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,ФГБОУ ВПО «Восточно-Сибирскийгосударственный университет технологийи управления»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ТРАНСФЕРНЕ ЦІНОУТВОРЕННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
НАРАХУВАННЯ ДИВІДЕНДІВ ВІДПОВІДНО ДО ПОДАТКОВОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ
ОСОБЛИВОСТІ ОПОДАТКУВАННЯ ДОДАТКОВИХ БЛАГ
ОБЛІКОВІ ТЕОРІЇ ХІХ СТОЛІТТЯ: МОЖЛИВІСТЬ ЗАПОЗИЧЕННЯ ПРИ ФОРМУВАННІ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ ВИТРАТ НА ЗБЕРІГАННЯ ЗАПАСІВ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki