Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціБУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ


< Попередня  Змiст  Наступна >

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЛІСОВОЇ ПРОДУКЦІЇ НА ЗАСАДАХ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ


Традиційно в бухгалтерському обліку продукцією лісового господарства визнається лише деревина, заготовлена в результатіпроведення рубок головного користування і рубок догляду, оскільки лісові господарства мають виключне право на її заготівлю.Продукція недеревного походження не визнається об’єктом бухгалтерського обліку, оскільки основну її частину збирає населення, що має право безоплатно без видачі спеціального дозволузбирати для власного споживання. Така ситуація призводить дотого, що лісові господарства щорічно втрачають значну частинудоходу. Однією з умов раціонального лісокористування є формування системи обліково-аналітичного забезпечення лісової продукції на рівні лісових господарств. Це висуває нові вимоги досистеми бухгалтерського обліку лісогосподарських підприємств.

Для формування обліково-аналітичного забезпечення системиуправління лісовою продукцією важливе значення має класифікація та групування облікової інформації про наявність і рух заготовленої продукції. Вважаємо за необхідне лісову продукціюкласифікувати на основну, супутню та побічну. Основною продукцією лісового господарства є продукція, отримана від рубокголовного і проміжного користування, інших рубок у виглядікруглих лісоматеріалів і деревних хлистів. До основної продукціївіднесено пиловник, фансировина, товарні стовбури, оскількивирощування лісових насаджень є основною метою діяльності лісових господарств. Супутня лісова продукція — це продукція, щоотримується від лісових ресурсів одночасно з основною, яка за

якістю відповідає стандартам і призначена для подальшої обробки або відпуску споживачеві. Побічною є продукція, що утворюється від лісових ресурсів поруч з основною і не потребує додаткових витрат на доведення до стану придатного для використання або реалізації.

Крім того, побічна та супутня лісова продукція за функціональним призначенням поділяється на деревну та недеревну. Допобічної продукції деревного походження віднесено хмиз, насіння та кору, а до супутньої продукції деревного походження —паливні дрова, живицю, деревні соки. Гриби, лікарські трави, лісові ягоди (малина, чорниця, синиця, горобина тощо) віднесенодо побічної продукції недеревного походження, а до супутньої —сіно.

У бухгалтерському обліку первісне визнання лісової продукціїздійснюється із врахуванням норм П(С)БО 30 »Біологічні активи». Активом продукція ідентифікується при виконанні такихумов:

— підприємство набуло право власності на продукцію та несеризики й отримує вигоди від володіння;

— підприємство в подальшому буде здійснювати управліннята контроль за використанням сільськогосподарської продукції;

— існує впевненість, що підприємство отримає в майбутньому економічні вигоди, пов’язані з використанням лісової продукції;

— вартість лісової продукції може бути достовірно визначена.

Первісне визнання лісогосподарської продукції відображається в обліку у тому звітному періоді, у якому вона відокремленавід лісових ресурсів. Основну продукцію лісового господарстванеобхідно відображати на рахунку 26 «Готова продукція», а іншулісову продукцію — на рахунку 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва».

На наш погляд, виправданим є використання рахунку 26 дляформування інформації про основну лісову продукцію, а для побічної та супутньої — 27, оскільки, по-перше, за призначення цезовсім різна продукція (продукція, одержана від недеревних ресурсів, зокрема ягоди, гриби, горіхи, лікарські трави, після заготівлі може бути використана для споживання або реалізації та непотребує додаткових витрат на доведення її до стану, придатногодо використання); по-друге, розмежування на рахунках бухгалтерського обліку лісової продукції за функціональним походження дозволяє визначити економічні вигоди від реалізації лісовоїпродукції за видами.

Запропоновано відкривати субрахунки другого порядку з метою формування аналітичних розрізів за видами отриманої продукції, зокрема: 271 «Лісова продукція деревного походженнясільськогосподарського виробництва»; 272 «Лісова продукціянедеревного походження сільськогосподарського виробництва».Крім того, продукція, що в подальшому буде використовуватисядля виробничих потреб всередині підприємства (насіння), запропоновано обліковувати на рахунку 208 «Матеріали сільськогосподарського призначення», а побічну деревну продукцію (хмиз ікору) — 209 »Інші матеріали».

У зв’язку з неоднорідністю та різним господарським призначення лісової продукції не можливо застосувати один вид оцінкидо цієї продукції. Основну та побічну продукцію деревного походженням необхідно оцінювати за фактичною собівартістю, супутню продукцію деревного походження — за цінами можливоїреалізації. Побічна продукція недеревного походження може бути відображена в бухгалтерському обліку за ринковою вартістюна кожен вид продукції, що діє в момент відокремлення продукції від недеревнихресурсів.

Отже, для підвищення прибутковості лісового господарства вумовах ринкових відносин може бути досягнуто тільки на основібухгалтерського обліку та раціонального використання всіх видівлісової продукції, у тому числі і недеревного походження. Узв’язку з цим актуальним є розробка комплексної методики бухгалтерського обліку лісової продукції. Особливістю цієї методики є облік недеревних ресурсів у складі біологічних активів лісових господарств.УДК: 657.1.012Калюга Є. В.,д.е.н., професор кафедри «Облік, аналіз та аудит»,Національний університет біоресурсіві природокористування України


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОЇ ТЕОРІЇНА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОЇ ПАРАДИГМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
ОСОБЛИВОСТІ ВРАХУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ПОВ’ЯЗАНИМИ ОСОБАМИ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБ’ЄКТА ОПОДАТКУВАННЯ ПОДАТКОМ НА ПРИБУТОК
МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ВИТРАТ НА БАЛЬНЕОЛОГІЧНІ ПОСЛУГИ
ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ОПЛАТИ ПРАЦІ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki