Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика6.4. Бюджетний облік і бюджетна звітність


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.4. Бюджетний облік і бюджетна звітність


Бюджетний облік як один з видів бухгалтерського обліку є науково обґрунтованою системою спостереження, відображення, узагальнення та контролю за змінами, що мають місце в бюджетному процесі. Завдяки бюджетному обліку забезпечується інформаційна база для аналізу надходжень і видатків бюджету (табл. 6.3).

Важливе державне значення належить процесу виконання місцевого та державних бюджетів, який не може бути забезпеченим без чіткої організації бюджетного обліку та звітності.

Основні завдання бюджетного обліку — забезпечити своєчасне надходження доходів до бюджету, вчасне фінансування видатків, передбачених видатковою частиною бюджету, цільове використання коштів бюджету за галузями економіки і, особливо, ефективне їх використання за призначенням. Неабияке значення в бюджетному обліку та звітності у сфері використання бюджетних коштів має державна дисципліна в усіх органах управління, які виконують бюджет, жорсткий режим економії під час фінансування видатків бюджету й використання бюджетних коштів [62].

Таблиця 6.3

ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ БЮДЖЕТУ

ЯК ОБ’ЄКТ БЮДЖЕТНОГО ОБЛІКУ

ДоходиВидатки

нарахованікасовікасовіфактичні
доходи, які нараховані окремими платниками до бюджету доходи, які надійшли на казначейський рахунок у банку грошові видатки, що проведені за казначейським рахунком реальні витрати бюджету

Отже, бюджетний облік відображає виконання бюджету через облік доходів, видатків, грошових коштів бюджету на рахунках, фінансування заходів, передбачених і затверджених у бюджеті, фондів, резервів і рахунків, створюваних у процесі виконання бюджету, касового виконання бюджету і виконання кошторисів видатків бюджетних установ. Тому бюджетний облік дає цілісне уявлення про виконання бюджетів усіх рівнів. Істотність бюджетного обліку проявляється в його функціях: нагляду, відображення, узагальнення, контролю за виконанням бюджетів усіх рівнів та забезпечення збереження коштів бюджету. Усі ці функції пов’язані між собою й доповнюють одна одну. Вони забезпечують кількісний та якісний облік виконання бюджетів усіх рівнів, змін, унесених до них у процесі виконання, що дає змогу виявити відхилення від затверджених у бюджеті асигнувань і внести відповідні зміни до бюджету чи кошторису видатків, тобто через виконання згаданих функцій органи влади забезпечують управління бюджетами всіх рівнів відповідно до своїх повноважень.

Через бюджетний облік виявляються всі порушення бюджетного законодавства, невиконання вимог щодо режиму економії бюджетних коштів.

Бюджетний облік ураховує всі кошти бюджету за рахунками і в установах або передані певному органу влади, управління чи юридичній особі, яка того потребує. Облік необхідний для забезпечення зберігання бюджетних коштів через відображення всіх операцій, що виконуються через бюджет, у бухгалтерських документах, складання бухгалтерського балансу та звіту про виконання бюджету. Бухгалтерський облік виконання бюджету дає змогу встановити перепони крадіжкам та іншим порушенням у виконанні бюджетів усіх рівнів. У цьому виявляється функція забезпечення зберігання бюджетних коштів.

Параметром бюджетного обліку є кошти державного бюджету й бюджетів усіх рівнів та процес їх використання. Об’єктом бюджетного обліку є дохідна та видаткова частини бюджету, кошториси витрат на утримання установ, організацій та заходи, що фінансуються з бюджету. Методом бюджетного обліку є сукупність прийомів, які використовуються для одержання необхідних даних з виконання бюджету, використання коштів. Ці дані відображаються в бюджетній звітності.

Бюджетна звітність являє собою звітність головних розпорядників коштів і розпорядників коштів 2-го та 3-го ступенів і відповідних фінансових органів з нагляду за витрачанням коштів, які були одержані з бюджету, а також коштів, які надійшли до бюджету. До розпорядників коштів належать керівники міністерств і відомств, підприємств, організацій, які отримують кошти з бюджету й несуть відповідальність за їх цільове використання. Головними розпорядниками є центральний апарат Міністерства фінансів; розпорядниками коштів 2-го ступеня — фінансові управління в областях, містах Києві та Севастополі, а також Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим; розпорядниками 3-го ступеня — міські та районні фінансові відділи. Отже, бюджетна звітність — це елемент методу бюджетного обліку, завершальний етап бухгалтерського узагальнення інформації.

Організація бюджетного обліку та складання бюджетної звітності необхідні не тільки для забезпечення дохідної та видаткової частин бюджету, а й для орієнтації керівництва щодо економічного розвитку держави й регіонів з погляду формування та реалізації бюджетно-податкової політики. Бюджетна звітність виконує майже всі функції бюджетного обліку: на-

гляду, узагальнення, контролю та забезпечення збереження коштів бюджету.

Бюджетна звітність тісно пов’язана з бюджетним обліком і є його результатом. Вона віддзеркалює процес виконання бюджету, виявляє порушення в бюджетному законодавстві та є підставою для бюджетного прогнозування [62].

Бюджетний облік — це функція Державного казначейства щодо касового використання. Взагалі варто зазначити, що у світовій практиці існують кілька систем касового виконання бюджету: банківська, казначейська та змішана (табл. 6.4).

Таблиця 6.4

ОСНОВНІ СИСТЕМИ КАСОВОГО

ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТУ

СистемаХарактеристика
БанківськаУсі грошові потоки, що надходять від суб’єктів національного господарства в бюджет і навпаки, — проходять через комерційні банки. Уряд уповноважує певні банки здійснювати фінансові розрахунки
КазначейськаМіністерство фінансів не довіряє комерційним банкам, а тому створює свої органи для проходження бюджетних коштів, а саме державний орган, що є головним касиром держави
ЗмішанаПринцип «єдиної каси» державного бюджету, але суб’єктом касового виконання може бути як державний орган (наприклад центральний банк), так і інші, що призначаються вповноваженими

В Україні введена казначейська система касового виконання бюджету, причому:

1. Банківська система здійснює функцію акумуляції коштів державного бюджету, зберігання та перерахування їх за дорученням Державного казначейства, а також приймання, зберігання і видачі готівки.

2. Одночасно функціонує єдиний казначейський рахунок, на який зараховуються відповідно до бюджетної класифікації всі державні доходи і з якого розподіляються видатки державного бюджету, тобто державні кошти сконцентровані в руках одного господаря — Державного казначейства України.

Отже, уряд, маючи вичерпну інформацію про стан державних фінансів у режимі реального часу, здійснює контроль задотриманням установленого дефіциту державного бюджету, тобто володіє фінансовими важелями впливу на економічну ситуацію.

Перехід місцевих бюджетів на казначейське обслуговування відповідно до вимог Бюджетного кодексу України здійснено з 1 січня 2002 р. за доходами та перерахуванням усіх трансфертів.

Переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування за видатками, оскільки це створює принципово нові умови їх виконання, має здійснюватися зважено, за умови повної підготовленості всіх учасників бюджетного процесу на центральному та місцевому рівнях. Заходи щодо переведення місцевих бюджетів на казначейське обслуговування в повному обсязі передбачають поетапність цього процесу протягом 2002—2005 рр. Відповідний графік затверджено Прем’єр-міністром України 22 серпня 2002 р. Щодо переведення митних органів на повнофункціональне казначейське обслуговування, то з 1 серпня 2002 р. в органах Державного казначейства відкрито рахунки для зарахування податків і зборів (обов’язкових платежів), які адмініструються митними органами, і запроваджено казначейське обслуговування митних органів за доходами.

Водночас наказом Державного казначейства України «Про затвердження Положення про єдиний казначейський рахунок» від 26 червня 2002 р. регламентується функціонування єдиного казначейського рахунку для проведення фінансових операцій та ефективного управління коштами державного та місцевих бюджетів через систему електронних платежів НБУ.

Умови та порядок обслуговування коштів державного бюджету визначаються угодою між НБУ та Державним казначейством України «Про умови функціонування рахунку Державного казначейства України у Національному банку України та розрахункове обслуговування» від 18 травня 2001 р.


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
6.6. Основні бюджетні показники: загальна характеристика
МІЖБЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:
7.2. Фіскальна децентралізація: нормативний та позитивний підходи
7.3. Теоретичні аспекти розподілу видаткових повноважень між різними рівнями публічної влади
7.4. Розмежування податкових компетенцій між органами публічної влади різних рівнів
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki