Posibniki.com.uaМакроекономікаБюджетно-податкова політика6.5. Бюджетна статистика: завдання, методи та проблеми


< Попередня  Змiст  Наступна >

6.5. Бюджетна статистика: завдання, методи та проблеми


Бюджетна статистика — це науково обґрунтована система аналізу здійснення основних напрямів політики уряду на основі використання певного переліку показників, квот і співвідношень.

Основні завдання статистики державного бюджету полягають у тому, щоб аналізувати виконання плану та динаміку доходів і видатків державного бюджету, зв’язок його дохідної частини з найважливішими показниками розвитку економіки. Основною функцією статистики державного бюджету є характеристика його провідних показників, які визначають зміст і спрямованість бюджетно-податкової політики. Крім цього, статистика державного бюджету має визначати:

1) загальну величину доходів і видатків державного бюджету, розмір перевищення видатків над доходами (дефіцит) або доходів над видатками (профіцит);

2) структуру доходів державного бюджету;

3) структуру видатків державного бюджету;

4) джерела фінансування бюджетного дефіциту;

5) розмір внутрішнього державного боргу;

6) ефективність проведення державної бюджетно-податкової політики;

7) вплив бюджетно-податкової політики на економічний розвиток і рівень життя населення.

Джерелами інформації статистики державного бюджету є дані про податки, які збирають, нагромаджують, обробляють та аналізують за допомогою методів економічної статистики регіональні відділення Державної податкової адміністрації. Саме ці дані є об’єктом статистики державного бюджету, яка, у свою чергу, є розділом фінансової статистики. Ще одним джерелом статистичної інформації є бухгалтерська і статистична звітність, що надається окремими одиницями податкового обліку (підприємствами, банками, індивідуальними господарствами тощо) до відповідних податкових органів. Саме так статистика державного бюджету вивчає процес формування доходів Державного бюджету України та його витрати.

Головними методами, що застосовуються статистикою державного бюджету, є типологічні, структурні та аналітичні групування, динамічні ряди, структурні зрушення [62].

Групування доходів державного бюджету проводиться відповідно до їхньої економічної природи за принципом предметної класифікації (виду) податкових платежів (ПДВ, податок з прибутку, акцизи тощо). Динамічні ряди доходів бюджету будуються з урахуванням змін, що відбулися у статтях доходів за фактичним розподілом джерел доходів за розділами, главами, параграфами і статтями. Ці зміни беруться до

уваги під час вивчення структурних зрушень у доходах бюджету.

Для аналізу закономірностей формування окремих видів доходів державного бюджету застосовуються динамічні ряди, для прогнозних розрахунків — економетричні моделі. У процесі вивчення впливу окремих чинників на формування дохідної частини бюджету досить поширені методи кореляційно-регресійного аналізу, а також багатофакторні індексні моделі.

У практиці статистичного аналізу високе інформаційне навантаження має дослідження регіонального розподілу податкових надходжень. Воно дає можливість оцінити стан і потенційні можливості кожного регіону у формуванні загальнодержавного бюджету. Також актуальним є вивчення показників концентрації податкових надходжень за районами, областями, регіонами.

Аналіз податкових надходжень здійснюється на всіх рівнях державної влади з відповідним розподілом на функції. Так, Державна податкова адміністрація збирає, обробляє та нагромаджує дані про поточні податкові надходження. На рівні Кабінету Міністрів України, тобто виконавчої гілки влади, аналізом податкових надходжень займається Міністерство фінансів, яке є «виконавцем» прийнятого й затвердженого Державного бюджету України. Аналіз податкових надходжень дає змогу Кабінету Міністрів України формувати стратегію і тактику в питаннях податкової політики, управління державним боргом, впливати на макроекономічну ситуацію в країні шляхом внесення пропозицій до Верховної Ради щодо зміни податкових ставок, уведення нових або відміни старих податків тощо. Верховна Рада як законодавчий орган у цілому і Комісія з питань державного бюджету виконують моніторинг виконання бюджетного року й готують законодавчу базу для прийняття нового Державного бюджету України. На підставі статистичних даних аналізуються та, по можливості, усуваються помилки, припущені під час формування минулого бюджету [62].

Статистика державного бюджету відіграє значну роль у процесі державного управління податковими надходженнями державного бюджету, зокрема виконання дохідної та видаткової частин бюджету взагалі. Дані статистичного аналізу використовуються виконавчою та законодавчою гілками влади для забезпечення виконання належних функцій у бюджетному процесі.

Статистичний аналіз дещо ускладнений нестабільністю методологічної бази обліку та розрахунку окремих статей податкових надходжень. Це заважає об’єктивності як статистичних розрахунків, так і управлінських рішень, сформованих на підставі цих розрахунків. Обмежене висвітлення процесів, пов’язаних з прийняттям і виконанням бюджету, у загальних та специфічних аспектах не сприяє формуванню незалежної експертної думки з проблемних питань бюджетотворення [62].


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
МІЖБЮДЖЕТНА ПОЛІТИКА:
7.2. Фіскальна децентралізація: нормативний та позитивний підходи
7.3. Теоретичні аспекти розподілу видаткових повноважень між різними рівнями публічної влади
7.4. Розмежування податкових компетенцій між органами публічної влади різних рівнів
7.5. Здійснення місцевих запозичень: умови, схеми забезпечення та джерела
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki