Posibniki.com.uaЕкономікаЕкономіка підприємства: теорія і практикаБойко Тетяна Леонтіївна, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Boyko Tetyana, postgraduate student, KNEU named after Vadym Hetman,


< Попередня  Змiст  Наступна >

Бойко Тетяна Леонтіївна, аспірант кафедри економіки підприємств ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана» Boyko Tetyana, postgraduate student, KNEU named after Vadym Hetman,


України.

Ключові слова: інтелектуальний потенціал, оцінювання, економічна додана вартість EVA Summary. The necessity of in-tual potential of Ukrainian tele-communication companies is evaluated. Key words: intellectual poten-tial, evaluation, economic value added EVA

В умовах поступового переходу до нового типу економіки значну увагу управлінців привертають проблеми формування та ефективного використання потенціалу підприємства, особливо його інтелектуальної складової як основи інформаційного та інноваційного забезпечення результативності діяльності у довгостроковому періоді. У свою чергу, посилення ролі інтелектуального потенціалу в досягненні стійких конкурентних переваг зумовлює об’єктивну зацікавленість в обґрунтуванні теоретичних основ його вимірювання та оцінки.

Проблематиці інтелектуального потенціалу присвячені дослідження іноземних і вітчизняних науковців — К.-Е. Свейбі, Е. Брукінг, Л. Едвінссона, Й. Рууса, Б. Лева, Р. Холла, Дж. Барні, О. Бутнік-Сіверського, В. Геєця, Г. Швиданенко, О. Кендюхова та ін. Разом з тим, ученими досі не розроблено єдиної позиції з трактування сутності категорії «інтелектуальний потенціал», методики його оцінювання та моделі ефективного управління.

На сьогодні існує багато підходів до оцінювання інтелектуального потенціалу, запропонованих як науковцями-теоретиками,

Найузагальненіше розуміння про використання інтелектуального потенціалу підприємства у конкретний період часу може бути представлено завдяки показнику доданої економічної вартості EVA, який, фактично, є методом оцінки економічного прибутку [2]. Додатне значення показника означає перевищення величини використаного потенціалу над витратами для його формування та реалізації, в основному завдяки інтелектуальній складовій.

Відповідно до методики, економічна додана вартість розраховується як [1]: де EVA — економічна додана вартість, IC — залучений капітал, NOPAT — чистий операційний прибуток, WACC — середньозважена вартість капіталу.

Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою: де COD — вартість позикового капіталу, E — середня величина власного капіталу, D — середня величина позикового капіталу, t

Середньозважена вартість капіталу визначається за формулою: де COD — вартість позикового капіталу, E — середня величина власного капіталу, D — середня величина позикового капіталу, t

— ставка податку на прибуток.

— ставка податку на прибуток.

Вартість власного капіталу визначимо за моделлю ціноутворення активів CAPM: ,(3) де чутливості очікувана доходність за ризик вкладення в активи.

Безризикова ставка доходності та премія за ризик визначаються за статистичними даними кожної країни. Коефіцієнт ? розраховується за його значенням для конкретного виду діяльності та структури капіталу підприємства за формулою Хамади:

Безризикова ставка доходності та премія за ризик визначаються за статистичними даними кожної країни. Коефіцієнт ? розраховується за його значенням для конкретного виду діяльності та структури капіталу підприємства за формулою Хамади:

183 так і практиками, зокрема фахівцями консалтингових компаній. Таке різноманіття викликане відмінностями у застосованих принципах оцінювання, одиницях вимірювання, показниках (кількісні чи якісні) і кінцевих цілях діагностики.

так і практиками, зокрема фахівцями консалтингових компаній. Таке різноманіття викликане відмінностями у застосованих принципах оцінювання, одиницях вимірювання, показниках (кількісні чи якісні) і кінцевих цілях діагностики.

Вартість позикового капіталу визначається як відношення фактично виплачених відсотків до середньої величини позикового капіталу:

Практичне застосування показника можливе до будь-якої сфери діяльності, проте особливо доцільним буде для інноваційних і наукомістких напрямків. Таким видом діяльності можна вважати сферу телекомунікацій, яка упродовж десятиліть залишається одним із пріоритетних напрямків економіки України, основою інноваційної складової сталого розвитку і конкурентоспроможності держави, її інтеграції у глобальне інформаційне суспільство.

Практичне застосування показника можливе до будь-якої сфери діяльності, проте особливо доцільним буде для інноваційних і наукомістких напрямків. Таким видом діяльності можна вважати сферу телекомунікацій, яка упродовж десятиліть залишається одним із пріоритетних напрямків економіки України, основою інноваційної складової сталого розвитку і конкурентоспроможності держави, її інтеграції у глобальне інформаційне суспільство.

У 2013 році підприємства «Київстар» і «МТС Україна» отримали позитивний результат від використання інтелектуального потенціалу. У той же час, по «Укртелекому» спостерігається від’ємний чистий ефект, що свідчить про недостатню ефективність управління інтелектуальним потенціалом.

Таблиця 1

ПОКАЗНИКИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ У 2013 р. (розраховано автором за даними [4, 5])

Показник ПрАТ «Київстар» ПрАТ «MTC Україна»

де u ? — коефіцієнт чутливості в середньому за сферою діяльності без врахування структури капіталу.

Закінченя табл. 1

Показник ПрАТ «Київстар» ПрАТ «MTC Україна»

Чистий прибуток, тис. грн3 779 5922 708 271138 860

NOPAT, тис. грн3 779 5922 708 271

Отже, інтелектуальний потенціал є важливим чинником довгострокового успіху підприємства. Максимізації рівня чистого ефекту від використання інтелектуального потенціалу підприємства на практичному рівні потребує подальшої розробки чітких теоретико-методологічних підходів до його оцінювання та виміру.

Література

1. Коупленд Т. Стоимость компаний. Оценка и управление / Т. Коупленд, Т. Коллер, Дж. Муррин. — М.: Олімп-бізнес, 2005.

— 576 с.

2. Молодчик М. А. Интеллектуальный капитал компании: диагностика и подходы к управлению: учеб. пособие / М. А. Молодчик. — Пермь: Изд-во Перм. нац. исслед. политехн. ун-та, 2012. — 219 с.

3. Чуприна О. О. Методологічні підходи до оцінювання інтелектуального капіталу / О. О. Чуприна, К. С. Чуприн // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого».

— 2013. — № 3 (14).

— С. 22—34.

4. Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. — Режим доступу: URL: http://smida.gov.ua/

5. Betas by Sector [Electronic Resource].

— Mode of access: URL: http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/datafile/Betas.html

6. Sveiby K.-E. Methods for Measuring Intangible Assets. Updated 27 April 2010. — Mode of access: URL: http: //www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
Васильєва О. О., к.ф.-м.н., доцент, Запорізький національний технічний університет, Україна СУЧАСНІ РЕЗЕРВИ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Васильков В. Г., доцент кафедри економіки підприємств, ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», Україна Vladimir Vasilkov, Associate Professor, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman,
Галушко Ольга Сергіїівна, к.е.н, доцент кафедри стратегії підприємств ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Україна 3 П — МОДЕЛЬ 3 Р — MODEL FOR THE COMPANY
Гаприндашвілі Б. В., аспірант кафедри банківської справи ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана», м. Київ, Україна Haprindashvili Boris, graduate student department of banking The Kyiv National
УПРАВЛІННЯ ТЕХНІКОТЕХНОЛОГІЧНИМ РОЗВИТКОМ ПІДПРИЄМСТВ MANAGEMENT OF TECHNICAL-TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF ENTERPRISES
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki