Posibniki.com.uaБухгалтерський облікБухгалтерський облік, контроль і аналіз у сучасній економічній науці та практиціАУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ


< Попередня  Змiст  Наступна >

АУДИТ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ: ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ


державного управління. Водночас організація внутрішнього державного контролю і аудиту спрямована на зменшення витрат напроведення зовнішнього аудиту. Зовнішній аудит має на метіпідвищення транспарентності та якості державного управлінняшляхом визначення відповідності управління суспільними ресурсами встановленим критеріям та внесення пропозицій щодо коригування ситуації.

Нині життя ставить усе нові вимоги до ефективного державного управління, функціонування якого не є можливим без діючогодержавного фінансового контролю. Модернізаційні процеси, щоздійснюються в економіці України і відображаються у зміні підходів до здійснення державного фінансового контролю, спрямованісаме на створення системи управління державними фінансами зарахунок, зокрема, оптимізації і поліпшення фінансового менеджменту у цій сфері. Тому практика застосування аудиту в секторідержавного управління України в контексті трансформації системи контролю державних фінансів може бути корисною та відігравати вельми важливу роль у поліпшенні підзвітності і результативності управління державними фінансами, покращенні адміністративної та управлінської культури у державному секторі.

У даний час система державного управління в Україні перебуває на стадії реформування та відображає риси, властиві традиційної адміністративної моделі і моделі результатоорієнтованого управління, з тенденціями до пріоритету останньої моделі. Інформаційніпотреби відповідних систем державного управління визначаютьсяспрямованістю оцінок та відповідного контролю державно-адміністративної діяльності. У зв’язку з цим діяльність органів державного фінансового контролю в Україні наразі активно реорганізується, піддаються корегуванню структура і повноваження контрольних органів у відповідності з інформаційними потребами резуль-

лізації системи державного аудиту, що супроводжуватимутьсязначними організаційними витратами, є доцільною. Необхіднозважати при цьому, що настання перелічених ефектів, особливосоціального та інституційного, відкладені у часі, а тому загальнаефективність може бути не такою значною. Разом з тим її результати не мають розцінюватися як однозначний сигнал до припинення запровадження системи державного аудиту, а лише, можливо, як необхідність переглянути певні організаційні його етапи.УДК 35.073.526Чумакова І. Ю.,к.е.н, доцент,завідувач відділу державного фінансового контролюДННУ «Академія фінансового управління»

Проведення системних перетворень у галузі державного управління, запровадження принципів демократичності, прозорості, відкритості, ефективності та результативності потребують постійногонаукового супроводу на всіх етапах реформування державногоуправління в Україні. Нова філософія державного управління, якаполягає у заміні традиційних механізмів управління на ринкові:«контролювати і наказувати» на «мотивувати та отримувати результат», потребує практичного втілення, що є не можливим без напрацювання нових ідей, правових норм, різновидів і форм контролю імеханізмів, що їх реалізують у секторі державного управління. Уцілому це є неможливим без якісних системних перетворень змістудержавного фінансового контролю і місця у ньому аудиту.

У розкритті науково-теоретичних засад застосування аудиту усекторі державного управління і на його основі усього багатствавідповідного наукового знання важливе значення належить дослідженню державного управління як предметної області аудиту.Справа в тому, що аудит має широку практику застосування уринковій економіці, особливо у секторі корпоративного управління; аудитори (аудиторські фірми) як професійні практики та їхспільноти у нашій країні достатньо іституціоналізовані. Разом зтим не можна не відмітити низький статус наукової дисципліни«Аудит» у системі економічних наук. Це проявляється зокрема упоширенні серед вітчизняних вчених і практиків розумінняпредмету аудиту, що ґрунтується на його визначенні в контекстімайже виключно нормативно-методичному, замкнутому на собі іне пов’язаному з іншими науками. Визначення аудиту, що застосовуються у законодавчих актах і нормативно-правових документах України, не відповідають у повній мірі його предметномузмісту та не охоплюють сучасних напрямів аудиту, зокрема таких, що здійснюються у секторі державного управління і пов’язані з діяльністю органів державного фінансового контролю.

Наразі у сучасній науці та практиці державного управліннявідбувається формування нових парадигм, які спрямовані на підвищення ефективності державних рішень, що у певній мірі спричиняє появу концептуальних проблем, пов’язаних із введеннямв обіг відповідного категоріального апарата. В останні роки створено підґрунтя для запровадження концепції, що ґрунтується насвітовій практиці руху за реформування управління у державномусекторі — публічного, державного управління, і має назву «Newpublic management» (новий державний менеджмент — НДМ).

татоорієнтованого управління та сучасними світовими підходамидо розвитку контрольної функції у державному управлінні.

Розглядаючи модель НДМ, яка базується на розумінні, що в основі будь-якої людської поведінки лежить особистий інтерес і максимізація корисності, та передбачає переміщення методів ринкового ведення бізнесу й управління з приватного сектору до державного, зазначимо, що у державному секторі головним завданням фінансового менеджменту є використання фінансових ресурсів, щоналежать суспільству, з максимальною корисністю, збільшення обсягу наданих адміністративних послуг зі зниженням їх собівартості, управління ризиками для виявлення загроз і нових можливостейу діяльності органів державного сектору. Запровадження принципів НДМ призводить до іншого розуміння ролі державних органів,головним завданням яких має бути надання послуг громадянам, бізнесу та іншим сторонам, а це, в свою чергу, веде до наближенняметодів державного і корпоративного управління.

Еволюція сучасного знання про державне управління сприяєпривнесенню багатьох інтерпретацій, семантичних нюансів, новихзначень самого поняття «державного управління» завдяки іншомовним запозиченням термінів, що його характеризують, та багатозначності їх розуміння на перетині дисциплін. З огляду на нерозвиненість теорії аудиту і невизначеність його місця як самостійної галузі теорії і практики в системі управлінських наук загалом та у науці державного управління зокрема, розробка науковотеоретичних засад застосування аудиту в секторі державногоуправління має здійснюватися із врахуванням світових тенденційрозвитку теорії державного управління з метою впровадження сучасних концепцій і парадигм у практику державного управління.УДК 657.1Шевчук В. О.,д.е.н., професор, проректор,Національна академія статистики, обліку та аудиту


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ
Розділ 6. ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В КОНКУРЕНТНОМУ СЕРЕДОВИЩІ КОНЦЕПЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ЯК БАЗИС
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ КОНТРОЛЬ ЯК ФАКТОР ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ БІЗНЕСУ
УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПОТРЕБ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki