< Попередня  Змiст  Наступна >

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПОДАТКОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ


нового фактору в системі ціноутворення. Посилення цих чи тінших функцій цього фактору залежить від рівня економічної системи. Так, на світовому, національному (державному), регіональному, галузевому рівнях фактор цін використовується длядіагностики і прогнозування шляхів економічного розвитку якокремих галузей, регіонів, так і світової економіки загалом, щодає можливість своєчасно визначити можливість співпраці з іншими державами.

Однією із найактуальніших проблем у сучасних умовах господарсько-фінансових відносин є аналіз ефективності діяльностісуб’єкта господарювання загалом, та окремих складових процесууправління підприємства зокрема, в тому числі і податковогопланування. Завдання податкового планування на підприємствіполягає у мінімізації та оптимізації податкових та інших обов’язкових платежів суб’єкта господарювання в бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди і, відповідно, у зниженні податковогонавантаження на підприємницькі структури законними способами. Аналіз ефективності податкового планування суб’єкта господарювання дає змогу визначити наскільки близькими від поставленого завдання виявилися отримані результати щодо зниженнявитрат на податкові платежі чи підвищення прибутків, а такожпояснити яким чином цього було досягнуто.Інформація, наведена в роботах науковців, що досліджуютьпроблематику податкового планування на підприємстві, дає можливість аналізувати ефективність реалізації концепції податкового планування на підприємстві за трьома групами показників.

До першої групи віднесемо показники абсолютного (Еа) тавідносного (Ев) зменшення податкових платежів суб’єкта господарювання, оскільки саме ці показники дають змогу побачити загальний ефект, тобто результат реалізації концепції податковогопланування на підприємстві.

ППППЕ?=(1)

01а

ППE=,(2)де ПП

ПП

1

0, ПП

1 — загальна сума податкових платежів суб’єкта господарювання, відповідно в базовому та звітному (чи плановомуперіоді), грн.

УДК 336.22:658Загородній А. Г.,к.е.н, професор, професор,завідувач кафедри обліку та аналізу,Національний університет «Львівська політехніка»Федишин Н. І.,аспірант кафедри обліку та аналізу,Національний університет «Львівська політехніка»

Крім того, відповідно до завдання податкового плануваннясуб’єкта господарювання, ефект від реалізації концепції податкового планування полягає у зниженні податкового навантаженняна підприємство. Виходячи із цього, ефект від податкового планування на підприємстві (Е) ми пропонуємо розраховувати як різницю між питомим податковим навантаженням у базовому тазвітному періодах, скорегований на обсяг виробництва продукціїу звітному періоді:де ПНп1, ПНп2 — питоме податкове навантаження на суб’єкт господарювання відповідно у базовому та звітному (чи плановомуперіоді), грн.; ОВ

1 — обсяг виробництва у звітному періоді, од.

1 — обсяг виробництва у звітному періоді, од.

Показник питомого податкового навантаження характеризуєсуму грошових коштів, сплачених у бюджети різних рівнів та позабюджетні фонди, яка припадає на одиницю виготовленої продукції і визначається співвідношенням між загальною сумоюобов’язкових платежів у бюджет і позабюджетні фонди та обсягом виготовленої продукції:де ПНп — питоме податкове навантаження на суб’єкт господарювання, грн./од; ПП — загальна сума податкових платежівсуб’єкта господарювання, грн.; ОВ — обсяг виробництва продукції, од.

До другої групи показників аналізу віднесемо розрахунок економічної ефективності податкового планування суб’єкта господарювання (ЕФ), який передбачає зіставлення результатів з витраченими ресурсами, тобто відношення ефекту від реалізаціїподаткового планування суб’єкта господарювання до витрат наподаткове планування на підприємстві:де В — загальна сума витрат на податкове планування суб’єкта господарювання за розрахунковий період (місяць, квартал, рік), грн.

До другої групи показників аналізу віднесемо розрахунок економічної ефективності податкового планування суб’єкта господарювання (ЕФ), який передбачає зіставлення результатів з витраченими ресурсами, тобто відношення ефекту від реалізаціїподаткового планування суб’єкта господарювання до витрат наподаткове планування на підприємстві:де В — загальна сума витрат на податкове планування суб’єкта господарювання за розрахунковий період (місяць, квартал, рік), грн.

Відповідно до формули (3) економічна ефективність податкового планування суб’єкта господарювання буде виражена наступним чином:

Відповідно до формули (3) економічна ефективність податкового планування суб’єкта господарювання буде виражена наступним чином:

Варто зауважити, що податкове планування на підприємствізавжди пов’язано з додатковими організаційними витратами дляплатника податків, адже мінімізація та оптимізація податковихзобов’язань суб’єкта господарювання не може бути безкоштовною. Тому обґрунтований аналіз ефективності податкового планування на підприємстві передбачає порівняння суми зменшенняподаткових платежів суб’єкта господарювання із витратами наїхню мінімізацію та імовірні ризики:де Ш — сума штрафних санкцій, що можуть бути нарахованісуб’єкту господарювання за некоректні заходи податкового планування, грн.

Варто зауважити, що податкове планування на підприємствізавжди пов’язано з додатковими організаційними витратами дляплатника податків, адже мінімізація та оптимізація податковихзобов’язань суб’єкта господарювання не може бути безкоштовною. Тому обґрунтований аналіз ефективності податкового планування на підприємстві передбачає порівняння суми зменшенняподаткових платежів суб’єкта господарювання із витратами наїхню мінімізацію та імовірні ризики:де Ш — сума штрафних санкцій, що можуть бути нарахованісуб’єкту господарювання за некоректні заходи податкового планування, грн.

До третьої групи віднесемо часткові показники економічної ефективності податкового планування суб’єкта господарювання. Зокрема, щодо кожного із видів податків, які сплачує суб’єкт господарювання можна порахувати абсолютне чи відносне зменшенняподаткових платежів чи внесків, а також ефект від реалізації податкового планування на підприємстві як за різними видами продукції,які виготовляє суб’єкт господарювання, так і за різними видами податкових платежів. Крім того, частковим показником економічноїефективності податкового планування буде співвідношення міжефектом від реалізації концепції податкового планування на підприємстві, тобто зниженням податкового навантаження, та певнимиконкретними видами витрат на податкове планування.УДК 657Калабухова С. В.,к.е.н., професор кафедри обліку в кредитнихі бюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»

До третьої групи віднесемо часткові показники економічної ефективності податкового планування суб’єкта господарювання. Зокрема, щодо кожного із видів податків, які сплачує суб’єкт господарювання можна порахувати абсолютне чи відносне зменшенняподаткових платежів чи внесків, а також ефект від реалізації податкового планування на підприємстві як за різними видами продукції,які виготовляє суб’єкт господарювання, так і за різними видами податкових платежів. Крім того, частковим показником економічноїефективності податкового планування буде співвідношення міжефектом від реалізації концепції податкового планування на підприємстві, тобто зниженням податкового навантаження, та певнимиконкретними видами витрат на податкове планування.УДК 657Калабухова С. В.,к.е.н., професор кафедри обліку в кредитнихі бюджетних установах та економічного аналізу,ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
ПРОБЛЕМИ АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЗОВНІШНІМ БОРГОМ У КОНТЕКСТІ НАЦІОНАЛЬНОГО СУВЕРЕНІТЕТУ УКРАЇНИ
ОКРЕМІ ПИТАННЯ АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВ
ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСУ ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ІНТЕРЕСІВ ГРУП ЗАІНТЕРЕСОВАНИХ ОСІБ
ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
АНАЛІТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ІДЕНТИФІКАЦІЇ МОЖЛИВОСТІ БАНКРУТСТВА
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki