Posibniki.com.uaМікроекономікаЕкономіка аграрних підприємств4.8. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства


< Попередня  Змiст  Наступна >

4.8. Економічні засади функціонування товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ), з додатковою відповідальністю, повного і командитного товариства


Серед створених у процесі реструктуризації КСП господарсь-ких товариств переважну частку займають товариства з обмеже-ною відповідальністю, які в цивілізованому світі визнані як рин-кові структури, що функціонують на приватній власності і приватній ініціативі.
 
Товариство з обмеженою відповідальністю — це таке това-риство, що має статутний фонд, розділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. Учасники товарис-тва несуть відповідальність лише в межах їх вкладів (часток). При заснуванні даного товариства, за чинним законодавством України, створюється статутний фонд розміром не менше суми, еквівалентної 100 мінімальним заробітним платам (станом на сі-чень 2002 р.), за рахунок вкладів його учасників, причому не ме-нше 30 % вказаного в установчих документах вкладу кожен уча-сник має внести до моменту реєстрації ТОВ, а решту вкладу — не пізніше року з дати такої реєстрації.
 
Засновниками (учасниками) товариства з обмеженою відпові-дальністю, що створилися на базі КСП, стали колишні члени цих підприємств у кількості, як правило, до 15 чоловік. Учасниками товариства, крім фізичних осіб, можуть бути і юридичні особи. Трудова участь учасників ТОВ у його виробничій та інших видах діяльності не є обов’язковою.
Важливо зазначити, що учасник ТОВ може поступитися своїм вкладом або його частиною іншому (іншим) учасникові за його згодою або третій особі, якщо це передбачено статутом. У цьому випа-дку відбувається одночасний перехід до такої особи всіх прав та обов’язків, що належали учаснику, який поступився своєю часткою.
Учасник ТОВ за власним бажанням може вийти з його складу. При цьому йому виплачується вартість частини майна товарист-ва, пропорційна його частці у статутному фонді, а також належна частка прибутку, одержаного товариством у поточному році до моменту виходу такого учасника з товариства. Учасники товари-ства мають право брати участь в управлінні товариством, розпо-ділі прибутку й отриманні дивідендів пропорційно вкладу кожно-го з них у формування статутного фонду. Водночас вони повинні дотримуватися вимог статуту товариства, правил внутрішнього розпорядку та виконувати рішення зборів учасників товариства і розпорядження дирекції. Учасник ТОВ може бути виключений з товариства за одностайною згодою всіх учасників за умови, якщо він систематично не виконує своїх обов’язків щодо товариства або своїми діями перешкоджає досягненню його цілей.
 
При створенні ТОВ на базі КСП нерідко в статутах таких то-вариств передбачені так звані асоційовані учасники. Це — фізич-ні особи, які здали в оренду товариству свої земельні і майнові паї. Їм надається можливість брати участь у зборах учасників ТОВ з правом дорадчого голосу . За рішенням зборів учасників ТОВ асоційованим учасникам може надаватися соціальна допо-мога в різних формах. Їм також надається перевага порівняно з іншими громадянами при найнятті на роботу в товариство.
 
Вищим органом управління ТОВ є збори учасників, які скли-каються не рідше двох разів на рік, а виконавчим — дирекція на чолі з генеральним директором або одноособовим директором. Важлива особливість управління ТОВ полягає у тому, що учас-ники товариства при прийнятті відповідних рішень мають кіль-кість голосів, пропорційну розміру їх часток у статутному фонді. До виключної компетенції зборів учасників товариства належить визначення основних напрямів діяльності товариства, внесення змін до його статуту, обрання голови товариства. Функціями го-лови товариства є ведення зборів учасників товариства й органі-зація ведення протоколу зборів, скликання зборів учасників това-риства відповідно до передбаченої статутом періодичності, надання учасникам товариства для ознайомлення книги протоко-лів зборів за їх вимогою, скликання позачергових зборів за вимо-гою учасників, які володіють у сукупності більш як 20 відсотка-ми голосів. Голова товариства не має права втручатися в діяльність виконавчого органу ТОВ.
 
Діяльність виконавчого органу контролює ревізійна комісія, яка обирається загальними зборами з числа учасників товариства.

 
Майно ТОВ становлять основні фонди та оборотні засоби, інші цінності, вартість яких відображена у балансі даного підприємст-ва. Товариство є власником майна, а також землі, переданих йому учасниками у власність, виробленої продукції, одержаних доходів і іншого майна та землі, набутих у процесі господарської діяльнос-ті. Для покриття можливих збитків ТОВ створює резервний фонд в розмірі не менше 25 % від статутного фонду. Товариство за рі-шенням зборів учасників за рахунок відрахувань від чистого при-бутку може створювати фонд матеріального заохочення, дивіден-дний фонд, фонд соціального розвитку та інші фонди, встановлювати їх розміри, порядок формування і використання.
 
ТОВ набуває права власності на землю в разі купівлі земель-них ділянок (після закінчення мораторію на продаж земельних ділянок 1.01.2005 р.) або придбання їх на підставі інших цивіль-но-правових угод. У своїй діяльності воно використовує, крім власної землі, орендовані земельні паї (ділянки) у фізичних та юридичних осіб.
ТОВ самостійно визначає напрями господарської діяльності, на власний розсуд розпоряджається виробленою продукцією й одер-жаними доходами, з урахуванням своїх економічних інтересів ви-бирає партнерів, реалізує свою продукцію та надає послуги підпри-ємствам, організаціям і громадянам за цінами і тарифами, що встановлюються ним самостійно або на договірній основі.
Джерелом формування фінансових ресурсів товариства є до-хід, одержаний від усіх видів господарської діяльності , передба-чених статутом, амортизаційні відрахування , кошти, одержані від продажу майна, цінних паперів, вклади учасників товариства, кредитні ресурси, а також інші надходження, не заборонені зако-ном. Прибуток ТОВ утворюється з надходжень від усіх видів го-сподарської діяльності після покриття матеріальних і прирівня-них до них витрат і витрат на оплату праці. З прибутку від звичайної діяльності до бюджету вносяться передбачені законо-давством податки та інші платежі. Чистий прибуток, одержаний після здійснення зазначених платежів, залишається у повному розпорядженні товариства. Воно самостійно визначає форми і розміри оплати праці учасників та найманих працівників. Проте заробітна плата не може бути нижчою за встановлений державою її мінімальний рівень.
 
ТОВ, які створені в процесі реструктуризації КСП, мали від-носно невеликий статутний фонд, що формувався за рахунок майнових паїв засновників, оскільки такі товариства є правона-ступниками КСП, в тому числі і їх боргових зобов’язань, то їх ста-тутний фонд збільшувався на вартість майна, яке передавалося цим формуванням для покриття вказаних зобов’язань. Розміри зе-млекористування більшості ТОВ досить великі завдяки оренді зе-мельних паїв колишніх членів КСП. Водночас ТОВ орендують у них і майнові паї. Цими обставинами і зумовлюється необхідність широкого використання цими підприємствами найманої праці.
 
Припинення діяльності ТОВ може бути здійснене шляхом йо-го реорганізації або ліквідації на тих же засадах, що й інших ви-дів господарських товариств.
Товариство з додатковою відповідальністю, як і товариство з обмеженою відповідальністю, має поділений на частки статутний фонд. Проте його учасники відповідають за борги не лише своїми внесками до статутного фонду, а й додатково — належним їм май-ном в однаковому для всіх учасників кратному розмірі до внеску кожного з них (за умови, коли самих внесків не вистачає для по-криття боргів). При цьому установчі документи передбачають ме-жу їх відповідальності. Інші регулюючі норми щодо діяльності то-вариства з додатковою відповідальністю ідентичні нормам, передбаченим для товариства з обмеженою відповідальністю.
 
Повним називають таке товариство, учасники якого займа-ються спільною підприємницькою діяльністю і несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм май-ном. Істотною особливістю цього виду товариства є те, що його справи ведуть або всі учасники, або один чи кілька з них. Останні виступають від імені товариства в межах повноважень, визначе-них дорученням, підписаним рештою учасників товариства. Таке доручення може бути скасовано за вимогою навіть одного з уча-сників товариства.
 
В установчому договорі про повне товариство визначається розмір внеску кожного учасника. Вони можуть передавати свою частку іншим учасникам або третім особам за згодою всіх членів товариства, а також мають право вийти зі складу товариства, по-передивши про свій намір не пізніше ніж за три місяці. Якщо то-вариство було створено на визначений строк, то вихід з нього до-пускається лише за наявності поважних причин і коли попередження надійшло не пізніше ніж за шість місяців. При цьому учаснику сплачується вартість його внеску відповідно до балансу, складеного на день виходу, а також частка прибутку, одержаного повним товариством у поточному році.
 
Солідарна відповідальність учасників повного товариства всім своїм майном настає в разі його ліквідації за умови, що наявного майна такого товариства не вистачає для сплати всіх боргів. Ко-жний учасник відповідає за борги товариства незалежно від стро-ку їх виникнення.

 
Командитне товариство — це таке товариство, в якому ра-зом з одним або більше учасниками, які здійснюють від імені то-вариства підприємницьку діяльність і несуть відповідальність за зобов’язаннями товариства всім своїм майном, є один або більше учасників (вкладників), відповідальність яких обмежується вкла-дом у майно товариства.
 
Економічні й організаційні засади функціонування командит-ного товариства ідентичні з повним товариством. Але водночас йому притаманні певні особливості. Зокрема, сукупний внесок вкладників з частковою відповідальністю не повинен перевищу-вати 50 % майна товариства, зазначеного в установчому договорі. Вони можуть діяти від імені командитного товариства тільки в разі наявності окремого доручення, але мають право вимагати повної інформації про його фінансовий стан і першочергового повернення вкладів за умови ліквідації даного товариства.
 
Особливостями командитного товариства також є те, що управління ним здійснюють лише учасники з повною відповіда-льністю, а припинення його діяльності як юридичної особи на-стає тільки в разі вибуття всіх учасників з повною відповідальні-стю. Якщо ж вибувають усі учасники з частковою відповідальністю, то командитне товариство може бути перетво-рене на повне за умови внесення відповідних змін до установчого договору і державного реєстру. При ліквідації командитного то-вариства за рахунок наявних коштів і виручки від продажу майна оплачується праця найманих працівників, погашаються зо-бов’язання перед банками, бюджетом, іншими кредиторами. Ре-шта коштів (за наявності їх) в першу чергу розподіляється між вкладниками, а потім — між учасниками з повною відповідальністю.

 


< Попередня  Змiст  Наступна >
Iншi роздiли:
4.10. Розвиток сільськогосподарської кооперації та її організаційні форми
Тема 5. ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ДІЯЛЬНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ
5.2. Макросередовище функціонування аграрних підприємств
5.3. Банкрутство підприємств та їх санація
5.4. Особливості банкрутства аграрних підприємств
Дисциплiни

Англійська моваБанківська справаБухгалтерський облікЕкономікаМікроекономікаМакроекономікаЕтика та естетикаІнформатикаІсторіяМаркетингМенеджментПолітологіяПравоСтатистикаФілософіяФінанси

Бібліотека підручників та статтей Posibniki